Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přijaté a připravované změny v pracovním právu v 1. pololetí 2021

3.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1
Přijaté a připravované změny v pracovním právu v 1. pololetí 2021

JUDr. Petr Bukovjan

Nová výše minimální mzdy (nejnižších úrovní zaručené mzdy), nové částky pro účely srážek ze mzdy, platu či jiných postižitelných příjmů, a především pak velké změny v právní úpravě dovolené na základě novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZP”), to je jen stručné připomenutí některých novinek, na které si museli personalisté a mzdové účetní zvyknout a začít je aplikovat v praxi s účinností od 1. 1. 2021.

Legislativní proces ale pokračuje dál. V následujícím textu se proto budeme zabývat dalšími, buď již přijatými a účinnými nebo teprve připravovanými změnami, které mají dopad do pracovněprávních vztahů a které nastaly, nastanou nebo se chystají v 1. pololetí letošního roku.

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci)

Pod č. 121/2021 Sb. byl publikován zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (rozuměj též izolaci). Primárním účelem této nové právní úpravy je kompenzovat částečně zaměstnanci výpadek příjmu při karanténě, kdy je mu podle § 192 a násl. ZP poskytována zaměstnavatelem náhrada mzdy (platu, odměny z dohody) ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

Podle přijatého zákona přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud by však součet příspěvku a náhrady příjmu za uvedené období přesáhl 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl snižuje.

Zákon sice nabyl účinnosti až dne 5. 3. 2021, ale podle přechodného ustanovení platí, že mimořádný příspěvek přísluší zaměstnanci i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud mu byla nařízena karanténa po 28. 2. 2021. Znamená to, že např. v případě karantény nařízené dne 1. 3. 2021 bude zaměstnanci náležet mimořádný příspěvek také za dobu od 1. 3. do 4. 3. 2021 (za březnové dny před nabytím účinnosti zákona), kdežto kdyby k nařízení karantény došlo už 28. 2. 2021, tak nárok na mimořádný příspěvek vzniká zaměstnanci až od 5. 3. 2021 (ke dni účinnosti zákona). Nárok na zmíněný příspěvek trvá však nejdéle do 30. 4. 2021 (ledaže by došlo posléze k prodloužení tohoto období). Na příspěvek nemá nárok zaměstnanec, kterému byla karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

Příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za období karantény. O částku zúčtovanou na příspěvku si pak sníží platbu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při měsíčním vyúčtování mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uvede zaměstnavatel na výplatní pásce rovněž údaj o zúčtovaném příspěvku. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů a nelze ho postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

Aby měl zaměstnavatel jistotu o tom, že jde o karanténu a že má povinnost poskytovat zaměstnanci mimořádný příspěvek, podle § 10 zákona č. 121/2021 Sb. zašle Česká správa sociálního zabezpečení neprodleně zaměstnavateli na jeho žádost informaci, že od ošetřujícího lékaře obdržela informaci o nařízení karantény zaměstnanci a o jejím trvání nebo ukončení. Ostatně veškeré podstatné informace k postupům ošetřujícího lékaře stejně jako zaměstnavatele jsou dostupné na webových stránkách www.cssz.cz.

Prodloužení uznatelného období v programu Antivirus

Na svém jednání dne 22. 2. 2021 schválila vláda prodloužení uznatelného období cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus až do konce dubna 2021. Nutno ale upozornit na nové omezení s tím související – příspěvek ze strany Úřadu práce směrem k zaměstnavateli na jím vyplacenou náhradu mzdy za překážku v práci (např. v podobě karantény zaměstnance nebo uzavření provozu v důsledku krizových opatření vlády) bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň 3 měsíce. Tato podmínka se uplatní nejdříve při vyúčtování za měsíc březen 2021 a má zamezit vzniku nových pracovních poměrů vytvořených zaměstnavatelem výhradně za účelem získání příspěvku.

Novela zákona o