Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Převody majetku ve vlastnictví obcí

10.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.3 Převody majetku ve vlastnictví obcí

JUDr. Ing. David Zimandl

Obec jako vlastník majetku může majetek převádět na jiné subjekty. Podmínkou by měla být jeho trvalá nepotřebnost pro potřeby obce. Převody může obec uskutečňovat jak úplatnou formou, tak i bezúplatně. Zásadně by však měla preferovat úplatný převod. V případě úplatného převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, pokud nejde o tzv. cenu regulovanou státem. Cena v místě a čase obvyklá by měla být minimální cenou, za kterou obec svůj majetek prodává. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, tuto povinnost ukládá přímo zákon o obcích. Cena v místě a čase obvyklá je zpravidla zjišťována na základě znaleckého posudku, který si nechá zpracovat obec. Náklady na jeho zpracování je pak vhodné zahrnout do kupní ceny prodávaného majetku.

Bezúplatně převádět majetek by obec měla jen ve veřejném zájmu, který by měl být zdůvodněn, nebo pokud by bezúplatný převod byl hospodárnější než jiný způsob naložení s nepotřebnou věcí. Je vhodné např. posuzovat náklady, které by si vyžádala její fyzická likvidace. Za speciální případ bezúplatného převodu věci je možno považovat situaci, kdy by povinnost bezúplatného převodu uložil obci zvláštní právní předpis.

Postup při převodu majetku ve vlastnictví obce

V případě, že se obec rozhodne prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, musí nejméně na dobu 15 dnů před rozhodnutím v zastupitelstvu obce zveřejnit vyvěšením na úřední desce záměr o připravovaném majetkoprávním úkonu vztahujícím se k nemovitému majetku. Důvodem je to, aby se občané, resp. případní zájemci k němu mohli vyjádřit a předložit své nabídky. Kromě vyvěšení na úřední desce může být záměr rovněž zveřejněn i jiným způsobem, který je v místě obvyklý. Nemovitost musí být označena údaji dle katastru nemovitostí. Jestliže by obec záměr nezveřejnila, je právní úkon od počátku neplatný. Opět jako v případě nabytí, pronájmu či výpůjčky majetku se musí příslušná smlouva opatřit doložkou podle § 41 zákona o obcích, kterou se potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost smlouvy. V této souvislosti je však třeba si uvědomit, že doložkou podle § 41 musí být opatřen každý právní úkon, pokud jeho platnost podmiňuje zákon o obcích předchozím zveřejněním schválením nebo souhlasem. Platí, že právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné.

Vzor doložky podle § 41 zákona o obcích o platnosti smlouvy

Vzor
Stáhnout vzor

DOLOŽKA

Podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzujeme, že obec splnila podmínky pro platnost smlouvy o ...bezúplatném/úplatném… převodu nemovitostí ... čj. smlouvy, její název, ze dne…, který se týká převodu nemovitostí..., označení nemovitosti dle katastru nemovitostí..., v katastrálním území..., obec…, přesné označení dle katastru nemovitostí... Bezúplatný/Úplatný… převod vyjmenovaných nemovitostí byl schválen včetně všech podmínek, které jsou uvedeny ve smlouvě, usnesením zastupitelstva Obce... č. ... ze dne...

V... dne...

Za zastupitelstvo Obce...

Schvalování převodu majetku příslušnými orgány obce

  1. O převodu (úplatném i bezúplatném) nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů z majetku obce rozhoduje zastupitelstvo obce (§ 85 písm. a/ zákona č. 128/2000 Sb.).

  2. O převodu movitých věcí rozhoduje zásadně rada obce (§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.), pokud si tuto záležitost nevyhradilo zastupitelstvo.

  3. O poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč jedné fyzické či právnické osobě v jednom kalendářním roce je vyhrazeno rozhodovat zastupitelstvu obce (§ 85 písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb.).

  4. O poskytování věcných darů v hodnotě 20 000 Kč a méně a peněžitých darů ve výši 20 000 Kč a méně jedné fyzické či právnické osobě v jednom kalendářním roce rozhoduje zásadně rada obce (§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.), pokud si tuto záležitost nevyhradilo zastupitelstvo.

  5. Poskytování majetkových hodnot podle