Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přerušení vzdělávání

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6
Přerušení vzdělávání

 

PŘERUŠENÍ VZDÉLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA - VZOR

 

Ředitel Střední odborné školy Blanice (název a adresa školy podle účinného znění zřizovací listiny)

 

ROZHODNUTÍ

 

Č. j. .........................................

V......................dne...................

 

Účastník/ci řízení:

jméno a příjmení, nar. ..., bytem ..., zastoupený/á zákonným zástupcem (pokud je žák nezletilý) jméno a příjmení, bytem ...,

 

 

 

Výrok

 

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a 5, § 165 odst. 2 písm. g) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodl v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

 

Účastník řízení......................, nar............bytem............., žákovi (žákyni)...ročníku školy oboru vzdělání ......................se přerušuje vzdělávání na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do ................

 

Odůvodnění *

 

Ředitel školy shledal důvody uvedené v písemné žádost účastníka řízení ze dne ... jako důvodné a rozhodl v souladu s ustanovením § 66 školského zákona o přerušení vzdělávání.

 

Poučení

 

Podle § 83 správního řádu se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává