Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přelom let 2022/2023 ve zdravotním pojištění

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.24.02
Přelom let 2022/2023 ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Při plnění zákonných povinností, tedy zejména v souvislosti s oznamováním změn za zaměstnance a při stanovení vyměřovacího základu, vycházejí zaměstnavatelé primárně z právní úpravy zdravotního pojištění, dané především zákony č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "ZPZP"), a č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "ZVZP"). Na základě poznatků z praxe si v následujícím textu i formou příkladů předvedeme postup zaměstnavatele při řešení různorodých situací.

Od 1. ledna 2023 pracují zaměstnavatelé také s novými podmínkami například u dohod o pracovní činnosti. Od tohoto data se zvyšuje příjem rozhodný pro účast na zdravotním pojištění ze 3 500 Kč, platných v roce 2022, na 4 000 Kč. U osob pracujících na základě dohody o provedení práce vzniká i nadále účast na zdravotním pojištění tehdy, pokud příjem přesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč. V této souvislosti podotýkáme, že ve zdravotním pojištění se pro účel vzniku zaměstnání sčítají příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.

KONČÍCÍ DOHODY

Může dojít k situaci, kdy ke dni 31. 12. 2022 končí třeba dohoda o pracovní činnosti. Dne 1. 1. 2023 je uzavřena nová dohoda o pracovní činnosti, přičemž zaměstnanec začne na základě této nové dohody poprvé pracovat až dne 4. 1. 2023. Protože se zaměstnanec přihlašuje u zdravotní pojišťovny ke dni, ve kterém poprvé po uzavření dohody začal pro zaměstnavatele vykonávat sjednanou práci, použijí se v tomto případě kódy "O" s datem 31. 12. 2022 a "P" s datem 4. 1. 2023.

Kdyby však zaměstnanec začal na základě nové dohody pracovat již dne 1. 1. 2023, zaměstnavatel by na přelomu let žádné oznámení neprováděl, protože by oba pracovněprávní vztahy na sebe plynule navázaly. Tento postup platí i tehdy, když zaměstnanec bude naposledy pracovat třeba 23. 12. 2022, ale dohoda bude sjednána až do 31. 12. 2022. Z hlediska plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem platí, že u dohody o pracovní činnosti (jakož i u dohody o provedení práce) se zaměstnanec odhlašuje dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda sjednána.

Podmínkou pro použití těchto postupů je příjem zaměstnance alespoň 3 500 Kč za prosinec a alespoň 4 000 Kč za leden, případně i s dopočtem a doplatkem pojistného do zákonného minima.

Příklad č. 1

Pojištěnec si po celý rok 2022 platil pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů v částce 2 187 Kč měsíčně. Na den 29. 12. 2022 uzavřel (jednodenní) dohodu o provedení práce s příjmem 11 000 Kč.

Uzavření této jednodenní dohody o provedení práce (při příjmu převyšujícím 10 000 Kč) mění u pojištěnce jeho situaci v měsíci prosinci tím způsobem, že se v prosinci stává zaměstnancem, a tudíž nemůže být v tomto měsíci osobou bez zdanitelných příjmů.

Za osobu bez zdanitelných příjmů se považuje osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která:

  • nemá svoji účast v systému veřejného zdravotního pojištění krytou některou z variant výdělečné činnosti (zaměstnání nebo podnikání ve smyslu právních předpisů platných ve zdravotním pojištění),

  • není osobou, za kterou platí pojistné stát (například poživatelé některého z důchodů, nezaopatřené děti, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání apod. – blíže viz ustanovení § 7 odst. 1 ZVZP),

  • není vyňata z českého systému veřejného zdravotního pojištění, nejčastěji buď z důvodu výkonu výdělečné činnosti podle koordinačních nařízení Evropské unie č. 883/2004 a 987/2009, nebo s využitím institutu dlouhodobého pobytu pojištěnce v cizině.

Pokud je pojištěnec v průběhu kalendářního měsíce alespoň jeden den registrován u zdravotní pojišťovny buď jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, anebo je zařazen v některé ze skupin osob, za které platí pojistné stát, není (resp. nemůže být) v tomto měsíci osobou bez zdanitelných příjmů.

Na základě této skutečnosti se pojištěnec na měsíc prosinec odhlásí jako samoplátce - osoba bez zdanitelných příjmů. Pokud si na prosinec zaplatil pojistné, což fakticky mohl učinit až do 9. 1. 2023 (8. 1. připadá na neděli), požádá zdravotní pojišťovnu o vrácení provedené úhrady 2 187 Kč. Pokud by předpokládal, že nadále bude v roce 2023 osobou bez zdanitelných příjmů, nemusel by o vrácení této platby žádat. Pojistné placené do listopadu 2022 měsíčně v částce 2 187 Kč je v pořádku.

Bez ohledu na délku trvání zaměstnání musí zaměstnavatel přihlédnout k výši příjmu, která v příslušném kalendářním měsíci založila účast na zdravotním pojištění. V případě jednodenního zaměstnání slouží k přihlášení zaměstnance kód "Q", který se například používá k přihlášení svědka u soudu. Z pohledu zdravotního pojištění také platí, že pokud příjem na dohodu o provedení práce zakládá účast na zdravotním pojištění (je vyšší než 10 000 Kč), je takovým zaměstnáním řešen v daném kalendářním měsíci pojistný vztah dotyčné osoby, a to bez ohledu na délku trvání zaměstnání v tomto měsíci.

Příklad č. 2

Zaměstnanec skončil zaměstnání ke dni 31. 12. 2022 a v únoru 2023 mu byl přiznán starobní důchod. Do března 2023 mu zaměstnavatel zúčtuje odměnu 10 000 Kč.

Protože osoba již není v měsíci březnu zaměstnancem, nevzniká bývalému zaměstnavateli na základě této skutečnosti povinnost přihlašovat bývalého zaměstnance u zdravotní pojišťovny, ani započítávat za březen tuto osobu do počtu zaměstnanců v měsíčně předkládaném Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele. Nicméně částky vyměřovacího základu (10 000 Kč) a pojistného (1 350 Kč) odvodu pojistného podléhají. Ze zúčtované odměny se v každém případě odvede pojistné na zdravotní pojištění, a to ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je osoba v březnu 2023 pojištěna.

Jedinou výjimkou, kdy se pojistné z příjmu zúčtovaného po skončení zaměstnání neodvádí, je následující situace. Musí se jednat o plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. Tuto výjimku, deklarovanou v ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) ZPZP, nelze v tomto případě uplatnit, jelikož odměna nebyla poskytnuta po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.

Připomínám, že pojištěnec sám musí zdravotní pojišťovně oznámit a doložit přiznání starobního důchodu, aby mohla zdravotní pojišťovna začít za něj inkasovat platby pojistného od státu, což je od ledna 2023 měsíčně částka 1 900 Kč.

ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Den 1. 1. 2023 je standardním termínem pro změnu zdravotní pojišťovny. Z právní úpravy zdravotního pojištění vyplývá povinnost pojištěnce (jako zaměstnance) oznámit zaměstnavateli do osmi dnů případnou změnu zdravotní pojišťovny. V této souvislosti doporučujeme zaměstnavateli nechat si, třeba ve druhé polovině ledna, zaslat od zdravotní pojišťovny (pojišťoven) seznam zaměstnanců pojištěných u ní k datu 1. 1. 2023 a ten si porovnat s vlastní evidencí. Tím se