Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Předplatné

2.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.2.1
Předplatné

Ing. Alena Zmrhalová, Ph.D.

Zálohová platba

Před splněním dodávky je v současné době obvyklé požadovat zálohovou platbu. Zálohová platba potvrzuje objednávku zboží či služby a je na straně příjemce platby závazkem zajistit objednávku a zdrojem pro vykonání této činnosti. Na straně plátce je platba výdajem peněz a současně pohledávkou, kdy očekávané plnění bude ve zboží či službě.

Časové rozlišení

Vzhledem k obvyklému časovému nesouladu placení a následnému poskytování zboží či služby je nutno u každého případu sledovat věcnou i časovou souvislost nákladů a výnosů. Časové rozlišení není nutno používat v případech, kdy jde o nevýznamné částky, a jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení, a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku. Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitřním předpisem a nesmí jej každoročně měnit.

Záloha a faktura

Z hlediska správného účtování a zdanění je nutno rozlišovat mezi zálohou (zálohovou fakturou) a vyúčtováním služby či dodávky zboží (fakturou). Zálohová faktura je žádostí o poskytnutí prostředků, není nákladem. Neúčtujeme předpis zálohy (závazek), ale účtujeme o výdeji peněz (či příjmu peněz na straně dodavatele) až na základě dokladu o zaplacení.

Výdaje a náklady z předplatného

Zajištění aktuálních informací k předmětu činnosti příspěvkové organizace je nutnou součástí a základním předpokladem úspěšné činnosti. Noviny a časopisy jsou vhodným zdrojem informací. Objednávku periodického tisku zajišťuje organizace obvykle formou předplatného na určitý časový úsek (např. kalendářní rok). Předplatné novin a časopisů je tedy každoročním běžným nákladem příspěvkových organizací. Na základě objednávky požaduje dodavatel novin či časopisů zaplacení předem. Účtování operací v oblasti předplatného je možno provádět až na základě průkazných dokladů. Jde buď o zálohovou fakturu na předplatné, nebo přímo o vyúčtování předplatného. Je nutno sledovat věcnou a časovou souvislost, významnost zaplacené částky a vnitropodnikovou směrnici k časovému rozlišení.

Příjmy a výnosy z předplatného

Vydávání novin a časopisů

Některé příspěvkové organizace vydávají noviny a časopisy ve své hlavní nebo jiné (doplňkové) činnosti. Objednávky periodického tisku jsou obvykle vázány na zaplacení předem na určitý časový úsek. Pokud tento úsek přesáhne datum účetní závěrky, je nutno uvažovat o časovém rozlišení výnosů. V jednom roce je příjem peněz a teprve v druhém roce jsou vynakládány náklady na tisk a rozšiřování tisku, a je tedy nutné, aby i výnosy byly směrovány k tomuto období.

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla územních rozpočtů)

Příklad 1 – Výdaje a náklady předplatného – Bez časového rozlišení

Příspěvková organizace (neplátce) každoročně odebírá Finanční zpravodaj. Distributor tisku posílá 2x ročně zálohovou fakturu (v lednu a v březnu). Vyúčtování je zasíláno vždy v dubnu následujícího roku za všechna čísla FZ předchozího roku. Příspěvková organizace předplatné časově nerozlišuje (dle vnitropodnikového předpisu). Dále si PO předplácí licenci pro přístup na internetu ke Sbírce zákonů. Toto předplatné bude službou.

Tab. 1 – Postupy účtování

Č. Text MD D
1. Přijatá zálohová faktura na předplatné novin a
časopisů
Finanční zpravodaj
6 000 neúčtuje se
2. Zaplacení zálohy na předplatné z běžného účtu 6 000 314 1 241
3. Přijatá faktura za předplatné
a) za předplatné novina a časopisů
b) odpočet zálohy
c) k úhradě

6 250
6 000
250

501
321

321
314 1
4. Doplatek uhrazen z BÚ 250 321 241
5. Přijatá zálohová faktura na předplatné Sbírky zákonů 10 000 neúčtuje se
6. Úhrada zálohy z běžného účtu 10 000 314 2 241
7. a) Přijatá faktura za předplatné
b) odpočet zálohy
c) přeplatek
9 600
10 000
400
518
321
321
314 2
8. Vrácení přeplatku na BÚ 400 241 321
9. Zálohová faktura na předplatné Metodických aktualit 5 000 neúčtuje se
10. Úhrada zálohy z BÚ 5 000 314 3 241
11. a) Přijatá faktura za předplatné
b) snížení zálohy
c) přeplatek zálohy zůstává do dalšího období na 314 3
3 000
3 000
2 000
511
321
321
314 3
Příklad 2 – Výdaje a náklady předplatného – Časové rozlišení

Příspěvková organizace každoročně odebírá Metodické aktuality. Distributor tisku (neplátce DPH) posílá fakturu na předplatné vždy už v listopadu na následující rok. Příspěvková organizace předplatné časově rozlišuje (dle vnitropodnikového předpisu).

Tab. 2 – Postupy účtování

 
Č. Text MD DAL
1. Zůstatek k 1. 1. – Náklady příštích období 500 381
2. Zaúčtování předplatného zaplaceného v minulém roce
do nákladů běžného roku
500 501 381
3. Přijatá faktura za předplatné následujícího roku 735 381 321
4. Zaplacení faktury v době splatnosti 735 321 241
Příklad 3 – Příjmy a výnosy z předplatného – Bez časového rozlišení

Příspěvková organizace (není registrována jako plátce DPH) každoročně vydává a rozesílá Školní zpravodaj. Předplatitelům posílá jednou ročně zálohovou