Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přečerpaná dovolená

19.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.15
Přečerpaná dovolená

Ing. Olga Krchovová

Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.

Příklad 1

Zaměstnankyni vznikne v důsledku dlouhodobé nemoci nižší nárok na dovolenou o 20 hodin. Zaměstnankyně však veškerou dovolenou již v daném roce vyčerpala. Zaměstnavatel srazí vyplacenou náhradu za přečerpanou dovolenou bez souhlasu zaměstnankyně. Jaký průměrný hrubý hodinový výdělek zaměstnavatel použije a kdy srážku provede?

Zaměstnavatel je povinen po skončení každého kalendářního roku provést bilanci čerpání dovolené a převést zůstatky dovolené z běžného roku do roku následujícího. Současně může u některých zaměstnanců zjistit překročení nároku na dovolenou. Většinou se tak stane v lednu následujícího roku. V případě překročení nároku na dovolenou sráží zaměstnavatel bez souhlasu zaměstnance náhradu mzdy za počet hodin přečerpané dovolené. Srážka bude provedena bez souhlasu zaměstnance ve mzdě za prosinec nebo leden.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci byla v době čerpání dovolené vyplacena náhrada mzdy, z níž bylo odvedeno pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a daň, je nutné při srážce ze mzdy zaměstnanci pojistné vrátit a daň vyrovnat. Z tohoto důvodu je nutné provést srážku z hrubé mzdy. Tím dojde ke snížení zdanitelného příjmu a vyměřovacího základu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění a není potřeba složitě vyrovnávat pojistné a daň. Navíc je nutné si uvědomit, že náhrada mzdy, na kterou zaměstnanec ztratil nárok, je mzdovým nákladem organizace evidovaným na účtu 521 – Mzdové náklady. Při srážce z čisté mzdy by nedošlo k  vyrovnání položky na účtu 521, což není správně.

Příklad 2

Zaměstnankyně přečerpala v roce 2022 dovolenou o 76 hodin, zaměstnavatel přeplacenou náhradu mzdy za dovolenou může zaměstnankyni srazit i bez jejího souhlasu ze mzdy. Zaměstnankyně byla ke konci roku 2022 na rodičovské dovolené, srážka ze mzdy tedy bude možná až po jejím ukončení, a to za podmínek stanovených občanským soudním řádem.

Vhodnější variantou v tomto případě by byla úhrada pohledávky zaměstnankyní v hotovosti nebo na bankovní účet zaměstnavatele ke konci roku 2022.

Zaměstnankyně se po skončení rodičovské dovolené, v roce 2024, vrátí do práce. Její hrubá mzda za tento měsíc činí 34 985 Kč. Náhrada mzdy za dovolenou vyplacená v roce 2022 nad nárok zaměstnankyně (76 hodin) činila 12 207 Kč.

Přeplatek na dovolené srazí zaměstnavatel bez souhlasu zaměstnankyně, musí však dodržet podmínky občanského soudního řádu, zaměstnankyni tedy musí zůstat nezabavitelná částka spočítaná podle skutečnosti v roce 2024.

Ze zbytku mzdy zaměstnavatel využije na úhradu závazku zaměstnankyně pouze 1/3, jelikož srážka ve prospěch zaměstnavatele není přednostní pohledávkou, vzhledem k výši hrubé mzdy zaměstnankyně nelze očekávat, že by bylo možné celou dlužnou částku srazit bez omezení.

Náhrada mzdy za dovolenou podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění a dani,