Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovní volno poskytované při práci s dětmi a jeho úprava od 1. 1. 2021

11.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

V určitých případech specifikovaných zákoníkem práce, vyhláškou č. 590/2006 Sb. či dalšími právními předpisy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno ve stanoveném rozsahu, případně s náhradou mzdy nebo platu.

Překážkou v práci na straně zaměstnance jsou také  jiné úkony v obecném zájmu, které jsou upraveny buď v jednotlivých zvláštních právních předpisech, které upravují danou problematiku, anebo v § 203 ZP.  Mimo jiné je pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h) ZP poskytováno k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, a nově od 1. 1. 2021 také pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže.

Pracovní volno přísluší v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež. Zaměstnanec má od 1. 1. 2021 za podmínek daných § 203a ZP právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, nikoliv však po celou dobu 3 týdnů, kdy je možné pracovní volno poskytnout, ale pouze v rozsahu nejvýše za 1 týden v kalendářním roce.

Zaměstnancům z tohoto důvodu přísluší pracovní volno v rozsahu nejvýše 3 týdny v kalendářním roce, tj. v období od 1. 1. do 31. 12. konkrétního roku, a je-li pracovní volno poskytováno z tohoto důvodu po částech, jednotlivé časové úseky se sčítají až do výše 3 týdnů v kalendářním roce. 

Pracovní volno poskytované z tohoto důvodu se poskytuje za splnění dvou podmínek. Jednak je zaměstnavatel povinen pracovní volno poskytnout, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a také za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo