Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců v dopravě - NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY

4.3.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Obecnou úpravu pracovní doby a doby odpočinku obsahují ustanovení § 78 až § 100 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Jsou ale skupiny zaměstnanců, pro něž právní úprava předpokládá určitá specifika. Mezi ně patří rovněž zaměstnanci v dopravě.

     Do 31. 12. 2006 existoval vedle tehdejšího zákoníku práce ještě samostatný zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl s účinností od 1. 1. 2007 zrušen a na základě odkazu uvedeného v ustanovení § 100 odst. 1 zákoníku práce nahrazen novým nařízením vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

     V čem nařízení vlády v podstatě přebírá právní úpravu obsaženou doposud ve zmíněném zákoně, je pravidlo, že se vztahuje na zaměstnance, jejichž zaměstnavatel je dopravcem nebo správcem pozemních komunikací nebo provozovatelem dopravní infrastruktury podle zvláštních právních předpisů, a že těmito zaměstnanci jsou:

  • členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu,

  • zaměstnanci údržby pozemních komunikací,

  • zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce,

  • zaměstnanci městské hromadné dopravy,

  • zaměstnanci zajišťující provozování letiště,

  • členové posádky plavidla,

  • členové posádky letadla.

     Bližší vymezení okruhu zaměstnanců, jejichž pracovní doba a doba odpočinku se posuzuje v některých ohledech odchylně od zákoníku práce, je uvedeno v ustanovení § 2 nařízení vlády.

     Účelem následujících řádků je upozornit jen na nejdůležitější změny, ke kterým v této právní úpravě oproti dřívějšímu zákonu došlo. A to při vědomí toho, že nové nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v oblasti silniční dopravy odkazuje dokonce na jejich přímo použitelné předpisy, především pak na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006, kterým budou s účinností od 11. 4. 2007 harmonizovány některé předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy.

     Základní pojmy vysvětluje nařízení vlády ve svém ustanovení § 3. Přináší přitom některá nová vymezení, a to v návaznosti na změny provedené v zákoníku práce. Pod pojem pracovní doby člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu spadá nově též doba jeho nezbytných jednání před správními orgány souvisejících s plněním pracovních úkolů. S ohledem na rozšířenou definici pracovní doby v zákoníku práce (a to o dobu dosavadní pracovní pohotovosti na pracovišti) je pracovní dobou výše uvedeného člena osádky rovněž doba, kdy je připraven na pracovišti k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, zejména čekání na nakládku a vykládku, jejíž doba není předem známa.

     Vedle toho nařízení vlády výslovně stanoví odchylku a samostatnou definici, pokud jde o pracovní pohotovost. U členů osádky nákladního automobilu nebo autobusu jí rozumí dobu, během níž tento člen osádky doprovází vozidlo přepravované trajektovou lodí nebo vlakem, čekací doby na hranicích a čekací doby z důvodu zákazu jízdy a dobu strávenou řidičem za jízdy na sedadle spolujezdce nebo na lehátku. Tato doba není ovšem zároveň