Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovnělékařské služby v otázkách a odpovědích

30.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Dne 1. dubna 2013 nabyla plné právní účinnosti právní úprava pracovnělék. služeb obsažená v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Během ročního přechodného období, kdy bylo možné postupovat podle předchozích právních předpisů regulujících závodní zdravotní služby, došlo k novelizaci některých ustanovení, která vyvolala po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů vášnivou diskuzi, a to zákonem č. 47/2013 Sb. Dne 3. dubna 2013 také nabyla právní účinnosti dlouho očekávaná vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. V následujícím příspěvku se podíváme na nejčastější dotazy spojené s aplikací těchto právních norem.

Dotaz č. 1

Vstupní prohlídky „dohodářů“

Stále trvá, že všichni, kdo chtějí uzavřít pracovněprávní vztah, se musí podrobit vstupní lékařské prohlídce?

     Zákon č. 47/2013 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, přinesl „zvolnění“ bezvýhradnosti vstupních prohlídek. Podle novelizovaného ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. již nebudou vyžadovány vstupní lékařské prohlídky u všech, kdo chtějí uzavřít pracovněprávní nebo obdobný vztah. Podle novely je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní lékařské prohlídky vždy před uzavřením pracovního poměru a vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

     Před uzavřením dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bude mít tuto povinnost, jen má-li být osoba zařazena k práci, která je prací rizikovou nebo jejíž součástí je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavateli novela však umožňuje vyžádat si vstupní pracovnělékařskou prohlídku i u osob, které mají být zařazeny na práci, která není prací rizikovou, bude-li mít pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci. Pokud se osoba nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude se považovat za zdravotně nezpůsobilou.

Dotaz č. 2

Zajišťování pracovnělékařských služeb ve zdravotnictví

Bylo diskutováno, proč by si ve zdravotnictví, kde mají lékaři odbornost dostatečnou pro poskytování pracovnělékařských služeb, nemohli zajišťovat pracovnělékařské služby vlastními silami. Změnilo se něco v tomto ohledu?

     Zákon č. 373/2011 Sb. stanovil zásadu, že pracovnělékařské služby lze poskytovat pouze na základě písemné smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb. Je to princip, který odpovídá požadavku čl. 10 vyhlášky č. 145/1988 Sb., o Úmluvě MOP č. 161 o závodních zdravotních službách: „Personál poskytující závodní zdravotní služby má být plně pracovně nezávislý na zaměstnavateli, pracovnících a jejich zástupcích, pokud existují, se zřetelem ke svým funkcím“. Už při svém vyhlášení zákon č. 373/2011 Sb. stanovil z tohoto pravidla výjimku, když umožnil Vězeňské službě, pokud je zaměstnavatelem, že poskytuje pracovnělékařské služby zaměstnancům a osobám ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence zařazeným do práce ve svých zdravotnických zařízeních.

     Zákon č. 47/2013 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 373/2011 Sb., přinesl změnu též pro zaměstnavatele, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které mu s ohledem na jeho obor vzdělání umožňuje poskytovat pracovnělékařské služby, že nemusí k zajištění pracovnělékařských služeb pro své zaměstnance uzavírat písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, ale může tyto služby poskytovat prostřednictvím lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství a dalších zdravotnických pracovníků podílejících se na poskytování pracovně-lékařských služeb na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu. Zaměstnavatel je povinen zajistit odbornou nezávislost těchto zaměstnanců.

Dotaz č. 3

Pracovnělékařské prohlídky u registrujících praktických lékařů

Splňujeme podmínky a můžeme využít možnost, kterou nabízí zákon č. 373/2011 Sb., a chceme vyslat naše zaměstnance k pracovnělékařským prohlídkám k jejich registrujícím praktickým lékařům. Musíme uzavřít s těmito lékaři smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb?

     Zákon stanoví, že pokud zaměstnavatel zajišťuje provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování prvotní způsobilosti k práci za zákonem stanovených podmínek u registrujících praktických lékařů svých zaměstnanců, uskutečňuje se to na základě písemné žádosti, kterou vyplní zaměstnavatel. Na tyto prohlídky není třeba uzavírat smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Ostatní pracovnělékařské služby (jako např. pravidelný dohled, poradenství, školení) však zaměstnavatel zajišťuje na základě písemné smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb (ust. § 54 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).

Dotaz č. 4

Výstupní lékařské prohlídky

Musí zaměstnavatel vysílat pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce na výstupní lékařské prohlídky?

     Výstupní prohlídky upravuje nově vyhláška č. 79/2013 Sb. Ta stanoví, že výstupní prohlídky se provádějí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu a při převedení na práci se sníženou náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Provádějí se na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon (např. § 28 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody).

     Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o:

  1. práce zařazené do kategorie první a:

    • - není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem a
    • - pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz,
  2. výkon