Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Požadavek zaměstnavatele na úhradu vynaložených nákladů

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
Požadavek zaměstnavatele na úhradu vynaložených nákladů

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

POŽADAVEK ZAMĚSTNAVATELE NA ÚHRADU VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ

 

 

..........................................................(uvést jméno a příjmení, adresu zaměstnance)

 

Úhrada vynaložených nákladů na zvýšení kvalifikace

 

Kvalifikační dohodou ze dne .............(uvést datum uzavření dohody) jste se zavázal(a), že si zvýšíte kvalifikaci (uvést druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení - např. studiem na střední odborné škole) a že po jejím úspěšném skončení setrváte u zaměstnavatele po dobu............(uvést dobu závazku uvedenou v kvalifikační dohodě - nejdéle 5 let).

 

Svůj závazek setrvat po úspěšném zvýšení kvalifikace v pracovním poměru po dobu ...........let jste nesplnil(a) (splnil(a) jen zčásti), neboť jste dne ..........(uvést datum) podal(a) výpověď, na základě které Váš pracovní poměr skončil dne ...........(uvést datum). Vzhledem k tomu, že studium jste úspěšně ukončil(a) dne ..............(uvést datum), po úspěšném zvýšení kvalifikace jste setrval(a) u zaměstnavatele po dobu .........(uvést dobu - např. 2 měsíce, 1 rok, 3 roky a 1 měsíc apod.).

 

Protože jste svůj závazek nesplnil(a) (splnil(a) jen zčásti), jste na základě kvalifikační dohody povinen/povinna nahradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zahrnují poskytnutou náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu pracovního volna (případně uvést další druhy nákladů, pokud byla zaměstnanci poskytnuta další finanční plnění), a to nejvýše částku .........Kč.

 

Náklady zaměstnavatele činily celkem .............Kč, z toho náhrada mzdy za ..........dnů pracovního volna ......, ......(případné jiné finanční plnění) za ......dnů ...............

 

Vzhledem k tomu, že jste svůj závazek nesplnil(a) pouze zčásti, Vaše povinnost nahradit náklady se snižuje v poměru k době nesplněného závazku.

 

Z výše uvedených důvodů požadujeme, abyste do ..........(uvést datum) uhradil(a) náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení Vaší kvalifikace ve výši ..........Kč.

 

 

V........................dne............

 

..............................................

razítko zaměstnavatele

a podpis statutárního orgánu zaměstnavatele

 

-------------------------------------------------------------------------

Právní předpisy:

§ 205, § 230§ 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

Komentář:

Zákoník práce stanoví, že při zvyšování kvalifikace přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve stanoveném rozsahu, přičemž mohou být sjednána nebo stanovena vyšší nebo další práva pro zaměstnance, který si zvyšuje kvalifikaci (v kvalifikační dohodě, v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu).

 

V souvislosti se zvyšováním kvalifikace mohou