Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE V RÁMCI DRUHÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉ REFORMY

26.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Dnem 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření. Tím byly vytvořeny předpoklady pro realizaci důchodové reformy, která je postavena na třech pilířích.

     Za první pilíř důchodové reformy je považováno důchodové pojištění. Důchodové pojištění je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchodové pojištění je státním systémem, který je povinný.

     Druhým pilířem důchodové reformy je důchodové spoření a třetím pilířem důchodové reformy je doplňkové penzijní spoření. Oba tyto systémy jsou podporovány státem, ale jsou dobrovolné, spravují je soukromé společnosti.

     Financování důchodů nemá zajišťovat pouze stát. Výše důchodů z důchodového pojištění (státního) bude postupně klesat. Cílem je vícezdrojové financování „důchodu“. Účastník všech tří pilířů důchodové reformy bude mít „důchod“ financován ze tří zdrojů.

Důchodové spoření

     Důchodové spoření je upraveno zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Výběr pojistného na důchodové spoření upravuje zákon č. 397/2012 Sb. Zákonem č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, se mimo jiné mění sazby pojistného v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Účastník důchodového spoření

     Smlouvu o důchodovém spoření může s penzijní společností, kterou si vybere, uzavřít každý, kdo dosáhl věku 18 let, a nejpozději do konce kalendářního roku, v němž dosáhl věku 35 let. Až do 30. 6. 2013 může smlouvu o důchodovém spoření uzavřít i osoba starší 35 let. Účastníkem důchodového spoření se může stát i osoba starší 35 let, pokud uzavře smlouvu s penzijní společností nejpozději do 6 měsíců ode dne, v němž je poprvé po 31. 12. 2012 poplatníkem pojistného na důchodové pojištění (například se vrátila ve věku 40 let do ČR z ciziny a začala zde pracovat). Přihlášení se k účasti na důchodovém spoření je dobrovolné, ale po přihlášení se stává účast na důchodovém spoření povinnou, nelze z něho vystoupit. Účastníkem důchodového spoření nemůže být poživatel starobního důchodu.

Placení pojistného na důchodové spoření

     Účastník důchodového spoření platí na důchodové spoření pojistné. Pojistné činí 5 % z vyměřovacího základu, z něhož se platí pojistné na důchodové pojištění a které se odvádí OSSZ. Není-li vyměřovací základ, pojistné neplatí. Pojistné na důchodové spoření platí proto pouze zaměstnanci, OSVČ a osoby dobrovolně důchodově pojištěné, pokud zároveň platí i pojistné na důchodové pojištění. Dvě procenta z vyměřovacího základu si musí účastník důchodového spoření zaplatit z vlastních prostředků (o toto pojistné se mu snižuje jeho čistý příjem), tři procenta z vyměřovacího státu přispívá účastníkovi stát tím, že se mu snižuje o tuto částku odvod pojistného na sociální zabezpečení.

Příklad č. 1

Zaměstnanec se stal účastníkem důchodového spoření od 1. dubna 2013. Zaměstnavatel mu z vyměřovacího základu za měsíc duben srazí pojistné na důchodové spoření. V červnu byl zaměstnanec celý měsíc práceneschopným, do června mu nebyl zúčtován žádný započitatelný příjem. Za červen se pojistné na důchodové spoření neplatí. Zaměstnanec je sice stále účastníkem důchodového spoření, a to až do přiznání dávky z tohoto spoření (nejdříve 5 let před splněním věkové podmínky pro nárok na starobní důchod), ale není v červnu poplatníkem pojistného, protože nemá vyměřovací základ. Zaměstnání ukončil dnem 30. září, od 1. října je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Jako uchazeč o zaměstnání není poplatníkem pojistného na důchodové pojištění, nemá vyměřovací základ, pojistné na důchodové spoření proto neplatí.

Odvod pojistného na důchodové spoření

     Za zaměstnance odvádí pojistné na důchodové spoření zaměstnavatel, OSVČ odvádí pojistné sama a za osobu dobrovolně důchodově pojištěnou odvádí pojistné OSSZ. Pojistné na důchodové spoření vybírá finanční správa, tj. stejný orgán, kterému zaměstnavatel nebo OSVČ odvádí i daň z příjmů. Pro odvod pojistného na důchodové spoření platí stejná lhůta jako pro odvod daně, tj. do 20. dne následujícího měsíce.

Oznamovací povinnost zaměstnance

     Zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění, je povinen oznámit zaměstnavateli, že je účastníkem důchodového spoření a od kdy. Je-li zaměstnán u více zaměstnavatelů, musí toto oznámit všem zaměstnavatelům. Pokud by zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce a v žádném kalendářním měsíci by nebyla odměna vyšší než 10 000 Kč, nebude zaměstnavateli oznamovat, že je účastníkem důchodového spoření. Konkrétní lhůta pro oznámení není v zákoně uvedena, jen je stanoveno, že oznámení musí být učiněno tak, aby zaměstnavatel mohl srazit zaměstnanci pojistné již za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec nastoupil do zaměstnání,