Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poučení o zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních (citlivých) údajů zaměstnance v souvislosti s povinným testováním na Covid-19

3.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.54
Poučení o zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních (citlivých) údajů zaměstnance v souvislosti s povinným testováním na Covid-19

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Vzor

Poučení o zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních (citlivých) údajů zaměstnance v souvislosti s povinným testsováním na Covid-19

Podle mimořádného opatření č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021, ve znění mimořádného opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN; mimořádného opatření č. j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN ze dne 19. 3. 2021; a mimořádného opatření č. j.: MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN ze dne 22. 3. 2021, ve znění jejich případných dalších doplnění a změn (dále „Opatření”), je podnikatelský subjekt povinen zajistit testování stanoveného okruhu osob na COVID-19 (dále „Testování”), pokud se na tyto osoby podle Opatření neuplatní výjimka. V obou případech je však podnikatelský subjekt povinen provést o těchto skutečnostech záznam, a v případě Testování oprávněn tyto záznamy předat také zdravotní pojišťovně testované osoby, popř. dalším orgánům státní správy v případě kontroly.

S ohledem na výše uvedené ……………………………… (uvést přesné označení zaměstnavatele, jeho sídlo, IČO, zápis v rejstříku (pro právnické osoby: obchodní rejstřík vedeným … soudem v …; pro fyzické osoby: zpravidla živnostenský rejstřík vedený …………………… v ……………………), kontaktní údaje osoby pověřené správou Osobních údajů u zaměstnavatele: jméno: ……………………, e-mail: ……………………@……………………...., telefon: …………………… („Zaměstnavatel”),

jakožto správce osobních údajů, poskytuje níže uvedenému a podepsanému zaměstnanci („Zaměstnanec”) informace o zpracování jeho osobních údajů a zvláštní kategorie jeho osobních (citlivých) údajů (společně dále jen jako „Osobní údaje”), a to v souvislosti s Testováním a dalšími povinnostmi plynoucími Zaměstnavateli z Opatření:

1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem je plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z právních předpisů, konkrétně z Opatření [čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení], a to v souvislosti s předcházením dalšího šíření onemocnění COVID-19, zvýšením bezpečnosti pracovního prostředí, prokázáním plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy, a prokázáním nároků správce vůči zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na testování poskytované zdravotními pojišťovnami z fondu prevence.

2. Informace o druhu a povaze testů, zvolený způsob testování

Zaměstnavatel pro splnění povinností uložených Opatřením obstaral testy s touto specifikací:

 • …………………………………. (uvést označení, výrobce a typ testu: např. ze slin);

 • …………………………………. (uvést označení, výrobce a typ testu: např. ze slin).

Zaměstnavatel může obstarat testy i od jiných Ministerstvem zdravotnictví ČR schválených distributorů.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

3.1 V případě testování zaměstnance bude zaměstnavatel v rámci záznamu o provedení testu zpracovávat tyto osobní údaje zaměstnance:

 • jméno a příjmení

 • číslo pojištěnce

 • údaje o zdravotní pojišťovně,

 • údaje o přesném čase provedení testu a

 • výsledek testu na nákazu COVID-19 [zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení].

3.2 V případě provedení záznamu o zaměstnanci, pro nějž platí dle Opatření výjimka, bude zaměstnavatel zpracovávat tyto osobní údaje zaměstnance:

 • údaje podle bodu 3.1

 • informaci o typu výjimky dle Opatření, tj.:

 1. trvalý home office,
 2. již prodělané onemocnění COVID-19, zaměstnanec není v karanténě a od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 90 dní;
 3. zaměstnanci byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a očkování bylo dokončeno (tzn. Zaměstnanec obdržel i druhou dávku v případě dvoufázového schématu – viz podmínky uvedené v Opatření), od dokončení očkování podle předchozí věty uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaný zaměstnanec nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  • příp. další osobní a citlivé údaje zaměstnance obsažené v dokladu prokazujícího oprávnění uplatnit výjimku z testování (viz čl. 3.2 písm. b) až c) výše; tyto další osobní a citlivé údaje dále společně s osobními údaji již jen jako „Osobní údaje”).

V případě změny právních předpisů (včetně Opatření) je zaměstnavatel oprávněn zpracovávat další osobní a citlivé údaje zaměstnance, v rozsahu uvedeném v příslušné směrnici ……………………………….. (např. Pravidla povinného testování na onemocnění covid-19 u zaměstnavatele; pokud byl takový vnitřní předpis vůbec vydán).

4. Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení u zaměstnavatele

4.1 Přístup k osobním údajům je u zaměstnavatele omezen na tyto osoby: ………………………… (uvést vždy název pozice a dle velikosti zaměstnavatele např. i pracoviště nebo jiný identifikátor. Zpravidla se bude jednat o nadřízeného testovaného zaměstnance, zaměstnance z personálního oddělení nebo mzdové účtárny, apod. Výjimečně se může jednat také o členy statutárního orgánu společnosti).

4.2 Záznam o provedeném testování a záznam o uplatnění výjimky bude proveden do zvláštního souboru, který bude zaheslován, a k nimž budou mít v rámci zaměstnavatele přístup pouze osoby uvedené v bodě 4.1 výše. Soubor bude umístěn na chráněném sdíleném disku zaměstnavatele.

5. Předání osobních údajů

Zaměstnavatel je podle Opatření oprávněn předat osobní údaje zdravotní pojišťovně Zaměstnance. Zaměstnavatel je dále oprávněn a současně povinen předat osobní údaje orgánům ochrany veřejného zdraví a dalším orgánům státní správy v souvislosti s kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavateli Opatřením.

Zaměstnavatel nebude předávat osobní údaje do zahraničí.

6. Doba zpracování

Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje od okamžiku podpisu tohoto poučení po dobu trvání účinnosti Opatření (včetně všech jeho změn, či opatření obdobného obsahu, která Opatření nahradí), a v době po skončení účinnosti Opatření na dobu, po kterou mohou být prováděny zdravotní pojišťovnou nezbytné kontroly zpracování plateb a nároků zaměstnavatele a státními orgány kontrolováno splnění povinností podle Opatření. Po vypršení této lhůty je zaměstnavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje (v anonymizované podobě) pouze pro účely archivace.

7. Práva a povinnosti zaměstnance

7.1 Zaměstnanec je povinen zajistit, aby všechny jeho osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem byly přesné a aktuální. Zaměstnanec je povinen oznámit