Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

POSUZOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

2.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Zákony upravující zdravotní služby a podmínky jejich poskytování přinesly také novou právní úpravu posuzování a uznávání nemocí z povolání a změny v tom, kdo bude uznávat nemoci z povolání. Doposud problematiku upravovala vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. Nově je problematika řešena zejména zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a prováděcími předpisy.

NEMOCI Z POVOLÁNÍ

     Do doby nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, jsou nemoci z povolání regulovány nařízením vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., a jsou definovány tak, že se jimi rozumí nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. Po nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění (v současné době se předpokládá od 1. ledna 2013) bude platit seznam nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto zákona.

OHROŽENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

     Zákoník práce v ust. § 347 definuje ohrožení nemocí z povolání tak, že se jím rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Zákoník práce sice obsahuje zmocnění, které vládě umožňuje stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se uznávají, doposud však takové nařízení vlády vydáno nebylo.

     Lékařský posudek o ohrožení nemoci z povolání vydává poskytovatel zdravotních služeb příslušný k vydání lékařského posudku o nemoci z povolání.

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU

     Zákon č. 373/2011 Sb. nově, nicméně v zásadě v souladu s mnohaletou dosavadní praxí, upravuje postup při zjišťování, posuzování, uznávání nemocí z povolání. Zdravotní stav osoby v souvislosti s nemocí z povolání zjišťují a posuzují poskytovatelé pracovnělékařských služeb (dále jen „PLS“). Poskytovatelem PLS je fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství.

     Nemoci z povolání posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z povolání sledují poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání (dále jen „poskytovatel PLS mající povolení“).

POVOLENÍ K UZNÁVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

     Doposud byl okruh středisek nemocí z povolání oprávněných uznávat nemoci z povolání stanoven taxativně seznamem obsaženým ve vyhlášce č. 342/1997 Sb., který čítal téměř dvacet pracovišť. Zákonem č. 373/2011 Sb. se zavádí nový systém, kdy jsou stanoveny podmínky, které musí poskytovatel PLS k uznávání nemocí z povolání splňovat, a stanoví se kritéria pro výběr vhodných poskytovatelů PLS a další požadavky. Ministerstvo zdravotnictví vybere z poskytovatelů, kteří si podají žádost na základě výzvy zveřejněné ministerstvem. Povolení k uznávání nemocí z povolání udělí Ministerstvo zdravotnictví vybraným poskytovatelům PLS na dobu 10 let. Náležitosti žádosti, výzvy zveřejněné ministerstvem a náležitosti povolení k uznávání nemocí z povolání stanoví zákon.

     Ministerstvo zveřejní seznam poskytovatelů PLS, kterým udělilo povolení k uznávání nemocí z povolání, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákon dále stanoví podmínky zániku a odejmutí povolení a řeší též situaci, kde se ve vyhlášeném termínu nepřihlásí žádný poskytovatel apod.

PŘEDÁNÍ KOPIE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

     Poskytovatel PLS předá poskytovateli PLS majícímu povolení kopii zdravotnické dokumentace posuzované osoby v rozsahu potřebném k posouzení a uznání nemoci. Obdobně se postupuje, nesplňuje-li nemoc posuzované osoby nadále podmínky pro trvání nemoci z povolání. Je-li to účelné, mohou poskytovatelé PLS mající povolení provádět vyšetření pro zjištění zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání.

ZÁKLAD PRO UZNÁNÍ NEMOCI Z POVOLÁNÍ

     Poskytovatel PLS mající povolení uznává nemoc z povolání na základě:

  1. zjištění zdravotního stavu poskytovatelem PLS (včetně zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění a výsledků jím vyžádaných odborných vyšetření a jeho stanoviska),

  2. výsledků dalších odborných vyšetření - pokud je to důvodné, vyžádaných nebo provedených poskytovatelem PLS majícím povolení,

  3. ověření podmínek vzniku nemocí z povolání, které provádí orgány ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., Státní úřad pro jadernou bezpečnost (pokud jde o práci v podmínkách ionizujícího záření) a poskytovatel PLS mající povolení, jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání při výkonu práce v zahraničí, k níž byl zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem v ČR. Ověření se vydává stanoviskem, které není samostatným rozhodnutím a není samostatně přezkoumatelné. Výsledky ověření podmínek vzniku nemoci z povolání jsou pro poskytovatele PLS posuzujícího nemoci z povolání závazné.

     Pro osoby trvale žijící v zahraničí se pro posuzování a uznávání nemocí z povolání stanoví specifické požadavky na podklady pro posouzení, přičemž k lékařské zprávě musí být připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka (nevyžaduje se, pokud je zpráva ve slovenštině).

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

     Lékařský posudek vydává poskytovatel PLS mající povolení. Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby:

  • uznává, nebo

  • neuznává jako nemoc z povolání, nebo

  • již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání stanovené prováděcí vyhláškou.

     Náležitosti lékařského posudku, kterým se uznává nebo neuznává nemoc z povolání, stanoví v ust. § 4 prováděcí vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemoci z povolání. Pokud se týče právních účinků lékařského posudku, lhůt pro vydání lékařského posudku, podmínek přezkoumání lékařského posudku, jsou tyto otázky stanoveny obecně pro lékařský posudek a byly vysvětleny v článku