Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup zaměstnavatele při dodatečné úhradě pojistného na zdravotní pojištění

12.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Základní povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je úhrada pojistného za zaměstnance včas a ve správné výši, nicméně může (mnohdy i nedopatřením) dojít k tomu, že zaměstnavatel neodvede pojistné přesně v duchu zákona a tuto skutečnost zjistí až dodatečně. Jakmile je zaměstnavateli exaktně známa výše dluhu na pojistném, musí být v jeho vlastním zájmu urychlené sjednání nápravy, neboli dle jeho finančních a časových možností okamžitá úhrada tohoto dluhu. Není vhodné ani potřebné čekat až na pravidelný odvod pojistného za uplynulý kalendářní měsíc či dokonce na kontrolu ze strany zdravotní pojišťovny, ale dluh samostatnou platbou ihned vyrovnat.

     Doplacením dlužné částky je jednak (byť se zpožděním) vyrovnáno dlužné pojistné, jednak dnem úhrady přestává běžet penále, které je přímým důsledkem existence dluhu na pojistném. Ve své evidenci však musí mít zaměstnavatel prokazatelně zaznamenáno, jaká situace byla dodatečnou úhradou řešena, a to zejména pro potřeby podání vysvětlení kontrolnímu orgánu včetně dodatečného předložení opravného Přehledu, jak je uvedeno v závěru.

NEOZNÁMENÍ ZMĚNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ZAMĚSTNANCEM

     Z hlediska placení pojistného je jednou ze zásadních povinností pojištěnce oznámit zaměstnavateli v den nástupu do zaměstnání, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Změní-li pojištěnec v průběhu zaměstnání zdravotní pojišťovnu, je povinen oznámit zaměstnavateli tuto novou skutečnost do osmi dnů ode dne změny. V reakci na oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem musí zaměstnavatel neprodleně přesměrovat platby pojistného na příslušný účet „nové“ zdravotní pojišťovny zaměstnance. V opačném případě vzniká u zaměstnancovy původní zdravotní pojišťovny bezdůvodně přeplatek na pojistném, který je tato zdravotní pojišťovna povinna vrátit, ovšem neplacením pojistného správné zdravotní pojišťovně vzniká kromě dluhu na pojistném současně i penále. A právě penále, které zaplatí zaměstnavatel v důsledku neoznámení nebo opožděného oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem, může zaměstnavatel požadovat po tomto zaměstnanci, přičemž z tohoto nároku zaměstnavatele nejsou vyňati ani bývalí zaměstnanci. I v tomto případě musí zaměstnavatel dlužné pojistné promptně doplatit, neboť:

  • hlediska běhu penále nelze (není vhodné) čekat na realizaci vrácení přeplatku od původní zdravotní pojišťovny, kdy rovněž

  • právní úprava platná ve zdravotním pojištění nepřipouští provedení finančního vyrovnání mezi zdravotními pojišťovnami navzájem.

     Při řešení penále vzniklého z uvedeného důvodu může zdravotní pojišťovna v případě zaměstnavatelem podané žádosti o jeho prominutí vzít v úvahu skutečnost, že pojistné bylo poukázáno do systému veřejného zdravotního pojištění, byť nesprávné zdravotní pojišťovně.

Upozornění:
V praxi dochází k případům, kdy zaměstnavatel neúmyslně provede úhradu pojistného jiné instituci, nejčastěji správě sociálního zabezpečení nebo finančnímu úřadu. V těchto případech jednoznačně vzniká dluh na pojistném, který je zapotřebí co nejrychleji uhradit, neboť takový omyl zdravotní pojišťovna nezohlední. Jiná je ovšem situace, kdy zaměstnavatel uhradí pojistné pod nesprávným variabilním symbolem. Pokud prokáže, že takovou úhradu provedl, zdravotní pojišťovna penále nepředepíše. 


DOPLATEK DO MINIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU ZAMĚSTNANCE

     Zaměstnanci, na které se nevztahuje ustanovení o povinnosti odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy 8 000 Kč), jsou taxativně vyjmenováni v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPVZP“). Za tyto zaměstnance odvádí zaměstnavatel pojistné ze skutečné výše příjmu, tedy bez povinnosti dopočtu do zákonného minima. V takových případech však musí mít zaměstnavatel dokladovánu skutečnost, že není povinen v rámci odvodu pojistného toto minimum respektovat (například dokladem o přiznání důchodu, čestným prohlášením osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku, potvrzením o studiu apod.).

     Jiná je však situace, když zaměstnavatel opomene odvést pojistné alespoň z minimální mzdy v případě, kdy:

  • se na zaměstnance (i na zaměstnavatele - plátce pojistného) vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu,

  • zaměstnanci je v rozhodném období kalendářního měsíce zúčtován příjem nižší než 8 000 Kč.

     V takovém případě je nutností okamžité provedení dopočtu (a