Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poskytování zaměstnaneckých benefitů - přehled změn od 1. 1. 2008

4.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Daňový režim zaměstnaneckých výhod od r. 2007

     K zásadním změnám, které umožnily zahrnovat do daňově uznatelných nákladů (výdajů) různá plnění na pracovní a sociální podmínky vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivních smluv nebo z vnitřního předpisu zaměstnavatele anebo z pracovních a jiných smluv, pokud ZDP anebo jiný zákon nestanoví jinak, došlo již s účinnosti od 1. 1. 2007, a to úpravou zavedenou v ust. § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.

     Základním předpokladem této bezesporu revoluční právní úpravy je ale akceptace principu tzv. „daňové triády“. Tzn. že se jedná - až na stanovené výjimky - o zdanitelné příjmy zaměstnanců, ze kterých je také placeno pojistné na veřejnoprávní pojištění. Významným opatřením ze strany Ministerstva financí pak bylo přijetí poměrně velice široké interpretace pojmu „sociální podmínky“, ke které bylo přistoupeno již v průběhu roku 2007. Podle této nové interpretace lze sem zahrnovat prakticky „všechno, co souvisí se životními potřebami zaměstnanců“.

2. Vypuštění vybraných ustanovení limitujících daňovou uznatelnost některých zaměst. výhod počínaje zdaň. obdobím od r. 2008

     Novelou ZDP se od roku 2008 rozšiřuje prostor pro daňovou uznatelnost vybraných plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům formou zaměstnaneckých výhod. U zaměstnavatelů dochází k vypuštění vybraných ustanovení limitujících daňovou uznatelnost výdajů (nákladů) vynakládaných:

  1. na svoz zaměstnanců - § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP (motorovými vozidly určenými pro přepravu 10 a více osob),

  2. na příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem - § 24 odst. 2 písm. zj) ZDP (3 % ročního limitu vázáného na úhrn vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení),

  3. na pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění - § 24 odst. 2 písm. zo) ZDP (ročního limitu ve výši 8 000 Kč na zaměstnance),

  4. na přechodné ubytování zaměstnanců - § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP (měsíčního limitu ve výši 3 500 Kč na zaměstnance a výjimky týkající se ubytování v rodinném domě nebo bytě zajištěném zaměstnavatelem).

     Tyto zaměstnanecké výhody budou nově daňově uznatelné pouze za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, tzn. budou-li poskytovány výslovně na základě ujednání v kolektivní smlouvě, pracovní nebo jiné smlouvě anebo podle vnitřního předpisu zaměstnavatele a v souladu s ostatními ustanoveními ZDP a s jinými zákony. Daňové zvýhodnění těchto plnění je nově výslovně řešeno pouze na straně zaměstnance, a to formou daňového osvobození konkrétního plnění do stanovené částky (limitu) v § 6 odst. 9 ZDP - např. u přechodného ubytování do výše 3 500 Kč měsíčně a u penzijního připojištění a soukromého životního pojištění do úhrnného ročního limitu ve výši 24 000 Kč. Do kategorie příjmů osvobozených od daně z příjmů ze závislé činnosti však nadále nepatří částky vynaložené na dopravu zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání.

     Z důvodu zachování plné daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) na přechodné ubytování se pak v § 25 odst. 1 písm. k) ZDP stanovilo, že při splnění zákonem stanovených podmínek jsou výdaje (náklady) na přechodné ubytování plně uznatelné, tj. bez ohledu na dosažené příjmy v těchto zařízeních (podle tohoto ustanovení totiž nemohou být daňově uznatelným výdajem ztráty z provozu zařízení určených k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob, např. u rekreačních a sportovních zařízení).

3. Zachování daňových výhod navrhovaných ke zrušení

     Bylo upuštěno od zrušení ustanovení, které v § 24 ZDP stanoví podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů (výdajů) vynakládaných zaměstnavatelem na závodní stravování zaměstnanců (přestože se jedná o příjmy u zaměstnanců zcela osvobozené od daně z příjmů). V § 6 odst. 9 ZDP bylo ponecháno daňové osvobození nepeněžního zvýhodnění poskytovaného zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům formou tzv. režijních jízdenek (i když taková plnění zaměstnavatelé zabývající se jinou činností svým zaměstnancům poskytovat nemohou). Bylo také upuštěno od zrušení daňového osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP [§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP].

4. Omezení daňové uznatelnosti u vybraných zaměstnaneckých výhod počínaje zdaňovacím období od r. 2008

     Reformní novelou se od r. 2008 omezuje daňová uznatelnost výdajů vynakládaných zaměstnavatelem na některá vybraná plnění, která jsou u zaměstnanců od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena v § 6 odst. 9 ZDP, tzn. že tato plnění nemohou být daňově uznatelná ani za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Jedná se o novou úpravu v těchto ustanoveních:

  1. v § 25 odst. 1 písm. h) ZDP, podle kterého nejsou daňově uznatelné částky vynaložené zaměstnavatelem na nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce, dále spočívající v možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení [s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3]; a půjde-li o poskytnutí rekreace včetně zájezdu, které je u zaměstnance osvobozeno od daně podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP [tj. jen do výše 20 000 Kč ročně za každého zaměstnance s tím, že v tomto případě částky nad stanovený limit mohou být daňově