Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poskytování občerstvení zaměstnancům z pohledu zákona o daních z příjmů

26.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.24.02
Poskytování občerstvení zaměstnancům z pohledu zákona o daních z příjmů

Ing. Ivan Macháček

Zaměstnavatel nezřídka poskytuje svým zaměstnancům občerstvení na pracovišti. Podívejme se na daňové řešení tohoto benefitu.

POSKYTOVÁNÍ OBČERSTVENÍ V NEPENĚŽNÍ FORMĚ

V tomto případě zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům různé občerstvení na pracovišti ve formě nepeněžního plnění, přičemž úhrady za tato plnění hradí ze svých finančních prostředků při nákupu zboží nebo poskytovateli těchto služeb. Může jít například o společné snídaně, pořádání firemních svačin apod.

U zaměstnance bude občerstvení poskytnuté v nepeněžní formě osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti na základě § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, kde se uvádí, že od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozena mimo jiné hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci ke spotřebě na pracovišti.

POSKYTOVÁNÍ OBČERSTVENÍ V PENĚŽNÍ FORMĚ

V tomto případě zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům finanční příspěvek na nákup svačin nebo jiného občerstvení. Jedná se o peněžní plnění zaměstnavatele, které je většinou vypláceno současně se mzdou zaměstnance.

U zaměstnance bude peněžní příspěvek na občerstvení poskytnutý zaměstnavatelem zdanitelným peněžním příjmem, který bude připočten ke zdanitelné mzdě zaměstnance a bude zahrnut do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Zdanění proběhne v rámci výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. U zaměstnance nelze využít ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, ve znění zákona č. 609/2020 Sb., týkající se zavedení tzv. „stravenkového paušálu”, protože poskytnutý peněžní příspěvek na občerstvení nelze chápat jako peněžitý příspěvek (stravenkový paušál) poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu, který by byl za podmínek uvedených v tomto ustanovení zákona od 1. 1. 2021 osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti.

Daňové řešení u zaměstnavatele

U zaměstnavatele nebude poskytnuté občerstvení zaměstnancům ve smyslu znění § 25 odst. 1 písm. t) ZDP daňovým výdajem. V tomto ustanovení se uvádí, že za daňové výdaje (náklady) nelze uznat výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dar. Výše uvedené platí jak pro nepeněžní, tak pro peněžní formu poskytnutého občerstvení zaměstnancům. Zaměstnavatel musí hradit nepeněžní i peněžní plnění zaměstnancům poskytnuté formou občerstvení ze sociálního fondu anebo jako nedaňový náklad. Tento postup platí i v případě, že zaměstnavatel sjedná poskytování občerstvení zaměstnancům v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu, popř. v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené se zaměstnancem. V daném případě nelze využít znění bodu 5 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP.

Příklad č. 1

Zaměstnavatel pořádá jednou za týden společnou svačinu formou švédských stolů za účasti všech zaměstnanců. Cílem společného posezení je prohloubení mezilidských vztahů na pracovišti.

U zaměstnance půjde o nepeněžní plnění zaměstnavatele, které je podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP osvobozeno od daně z příjmů ze