Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

PODROBNĚ O SLEVÁCH NA DANI Z PŘÍJMŮ - 1. ČÁST

23.9.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Slevy podle § 35ba ZDP

     Počínaje r. 2006 byl do zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění (dále jen „ZDP“) doplněn § 35ba, který obsahuje slevy na dani z příjmů pro poplatníky fyzické osoby. Citovaný § 35ba odst. 1 ZDP počínaje r. 2008 stanoví, že poplatníkům uvedeným v § 2, tj. fyzickým osobám, se daň vypočtená podle § 16 (tj. ve výši 15 % ze základu daně), případně snížená podle § 35 (sleva z titulu zaměstnávání zdravotně postižených osob), 35a nebo 35b (slevy z titulu investičních pobídek) za zdaňovací období snižuje o dále uvedené částky.

24 840 Kč na poplatníka

     O uvedenou slevu se snižuje počínaje r. 2008 daň všem poplatníkům bez ohledu na výši jejich příjmů a bez ohledu na skutečnost, po jakou část zdaňovacího období příjmy pobírali.

24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč

     Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P (dále jen „průkaz ZTP/P“), zvyšuje se částka 28 840 Kč na dvojnásobek.

     Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření, stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.

     Podle pokynu D-300 se vlastními příjmy manželky (manžela) rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) zákona a příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona, které jsou taxativně v zákoně vymezené takto:

  1. zvýšení důchodu pro bezmocnost,

  2. dávky státní sociální podpory (viz zákon č. 117/1995 Sb.), tj.

    • dávky poskytované v závislosti na výši příjmů, jako přídavek na dítě, sociální příplatek (nárok má rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě), příspěvek na bydlení,

    • ostatní dávky, jako rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte do péče a příspěvek na zakoupení motorového vozidla), porodné a pohřebné,

  3. dávky a služby sociální péče podmíněné sociální potřebností, které poskytují obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo pověřené obecní úřady a jedná se o peněžité a věcné dávky jednorázové nebo opakovaně poskytované z důvodu sociální potřebnosti, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, příspěvek na výživu dítěte při neplacení výživného, příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnické stanice těžce zdravotně postiženým nebo starším 70 let,

  4. stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle ust. zákona č. 117/1995 Sb.),

  5. státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.),

  6. státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření (zákon č. 96/1993 Sb. a zákon č. 42/1994 Sb.).

     U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu manželky (manžela) pro účely slevy podle tohoto písmene nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitost ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku - viz ust. § 7 zákona); a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů se zdaňují jen u jednoho z nich - viz ust. § 9 odst. 2 zákona, nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich - viz ust. § 10 zákona).

     V případě, že rodiče nežijí spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (viz zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění). Toto výživné je určeno jen dítěti a do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje. Částky přijaté nad rámec takto stanoveného výživného se do vlastního příjmu započítávají.

     Zákon již od r. 2008 zvýšil vlastní příjem manželky (manžela) z 38 040 Kč na68 000 Kč, a to z důvodu znevýhodnění osob, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství. Ta je sice od daně osvobozena, ale do příjmu manželky (manžela) pro účely slevy na dani se započítává. Dále zákon od r. 2008 stanoví, že do příjmů manžela (manželky) se nezahrnují příjmy plynoucí v souvislosti s příspěvky na péči, a to pokud jsou od daně osvobozeny podle § 4 zákona.

Příklad č. 1

Manželka měla postupně příjem z rodičovského příspěvku, sociální příspěvek a podporu v nezaměstnanosti. Zahrnují se do příjmů manželky?

Podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dávkami státní sociální podpory jsou mimo jiné rodičovský příspěvek a sociální příplatek. Zvláštními sociálními dávkami jsou sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie podle zákona č. 75/1997 Sb. a sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného podle zákona č. 132/1997 Sb. Do příjmu manželky pro uplatnění slevy na dani na straně manžela vstupuje podpora manželky v nezaměstnanosti.

Příklad č. 2

Manželka byla v pracovní neschopnosti a poté pobírala peněžitou pomoc v mateřství, jiné příjmy neměla. Je možné uplatnit na ni slevu na dani, pokud neschopenka a peněžitá pomoc v mateřství ve zdaňovacím období přesáhnou zákonný limit?

Pokud se jedná o výše uvedené příjmy, tj. nemocenské dávky a peněžitou pomoc v mateřství, nejedná se o příjem uvedený v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona, to znamená, že do vlastního příjmu manželky se tyto příjmy zahrnovat budou.

Příklad č. 3

Manželka je na mateřské dovolené a zároveň pobírá částečný invalidní důchod. Může si manžel podnikatel odečíst slevu na dani na manželku bez příjmů?

Z výčtu příjmů, které se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnují podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona, je zřejmé, že částečný invalidní důchod se do tohoto příjmu zahrnuje. Pokud příjmy manželky z částečného invalidního důchodu převýšily limit 68 000 Kč, slevu na dani si manžel uplatnit nemůže.

Příklad č. 4

Matka dítěte měla příjem pouze z rodičovského příspěvku. Může její druh, který je otcem dítěte, uplatnit slevu na dani, když všichni žijí ve společné domácnosti?

Druh na družku slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP uplatnit nemůže, protože se nejedná o manželku.

2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod

     Tento důchod pobírá z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu.

5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění

     U těchto důchodů je jednou z podmínek přiznání, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný