Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podávání žádostí ve zdravotním pojištění

2.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     V souladu s právní úpravou zdravotního pojištění dochází k situacím, kdy buď zaměstnavatelé nebo zaměstnanci podávají zdravotní pojišťovně žádosti nejrůznější povahy. V následujícím textu jsou charakterizovány postupy při:

  • podání žádosti zaměstnavatelem při vzniku přeplatku na pojistném, případně penále,

  • podání žádosti zaměstnavatele o prominutí penále,

  • postup při řešení přeplatku zaměstnance v důsledku překročení maximálního vyměřovacího základu (v roce 2012 se budou nejčastěji řešit přeplatky vzniklé překročením maxima za rok 2011 ve výši 1 781 280 Kč).

ŽÁDOST ZAMĚSTNAVATELE O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA POJISTNÉM

     Nejčastějším důvodem pro vznik přeplatku na pojistném u zaměstnavatele je neoznámení (resp. opožděné oznámení) změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem v průběhu zaměstnání, kdy může zaměstnavatel použít například následující formulaci žádosti:

================================================================================

Vzor

Obracíme se tímto na Vás se žádostí o vrácení přeplatku na pojistném za zaměstnance p. , RČ .. Ke vzniku přeplatku došlo v důsledku neoznámení (opožděného oznámení) změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem, kdy jmenovaný přestoupil k datu .. k . (název zdravotní pojišťovny) a tuto změnu zdravotní pojišťovny nám v zákonné osmidenní lhůtě neoznámil. Na základě této skutečnosti vznikl u Vaší zdravotní pojišťovny přeplatek na pojistném za období . v celkové výši . Kč následovně:

Měsíc .................... Vyměřovací základ .................... Pojistné

leden

únor

březen

Celkem Kč

Částku přeplatku ve výši Kč vraťte, prosím, na číslo účtu


Děkujeme za vyřízení a jsme s pozdravem


Zaměstnavatel, sídlo (trvalý pobyt), IČ


================================================================================

     Zdravotní pojišťovna je povinna vrátit přeplatek do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila za předpokladu, že neeviduje vůči plátci splatný závazek. Vzniklý přeplatek lze rovněž vyřešit započtením, neboli snížením odváděné částky pojistného o výši přeplatku v následujícím měsíci nebo i neodvedením pojistného za jeden či více měsíců. Nicméně v případě vyšší částky přeplatku, kdy by jeho vyrovnání v rámci běžných měsíčních plateb trvalo dlouhou dobu, je ze strany zaměstnavatele vhodnější požádat o jeho vrácení. V dané souvislosti je vždy nutno podat zdravotní pojišťovně opravné Přehledy.

     Přeplatek může u zaměstnavatele vzniknout i u penále. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy zaměstnavatel žádá o vystavení potvrzení o bezdlužnosti a ve vlastním zájmu uhradí jak dlužné pojistné, tak penále, přičemž následnou kontrolou se zjistí, že skutečná výše penále byla nižší, případně penále nevzniklo vůbec. Částku přeplaceného penále lze na základě žádosti zaměstnavatele rovněž převést na úhradu pojistného. O tuto částku pak zaměstnavatel sníží odvod pojistného v nejbližším měsíci (měsících).

     U OSVČ se za podání žádosti o vrácení přeplatku na pojistném považuje i podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné.

ŽÁDOST O PROMINUTÍ PENÁLE

     Při podání žádosti o prominutí penále je dle možností nanejvýš vhodné podrobně a důvěryhodně popsat příčiny vzniku penále. Současně doporučuji, aby zaměstnavatel k podané žádosti přiložil průkazné doklady potvrzující odůvodnění jeho žádosti, např. neuhrazené faktury, potvrzení městského či obecního úřadu nebo Policie o vzniku škodní události, vyjádření lékaře ohledně zdravotního stavu žadatele (zaměstnavatele - fyzické osoby), pobírání sociálních dávek, úvěrovou smlouvu aj.

================================================================================

Vzor

Na základě platebního výměru č (výkazu nedoplatků č , vyúčtování ze dne ) se na Vás tímto obracíme se žádostí o prominutí vyměřeného penále ve výši .. Kč. Ke vzniku penále došlo v důsledku skutečnosti, že:

Neměli jsme v úmyslu hradit pojistné za naše zaměstnance Vaší zdravotní pojišťovně opožděně, nicméně na základě výše uvedeného došlo ke vzniku penále. V dalším období se řádným placením