Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plán práce školy

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.1
Plán práce školy

S m ě r n i c e ř e d i t e l e š k o l y č. ...../200...

 

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ve školním roce ............

 

 

I. ÚVOD

 

V plánu práce se na konci každého oddílu vyskytují očekávané výstupy, jejich splněním se současně splní celoroční plán práce školy a naopak. Tím je zaručena evaluace plnění, je jednoduchá a stručná, usnadňuje stručně hodnotit svou činnost a současně je tím umožněná provázanost s celoročním plánem práce školy.

Škola prochází těžkým obdobím, kdy každá škola bojuje o každého žáka, neboť škole je podle počtu žáků stanoven limit pracovníků a finanční částka na platy, učební pomůcky a potřeby (ONIV) a OON (výuka náboženství, odstupné ...). Jedná se o tzv. agregované normativy - vycházejí striktně z počtu žáků školy. Od obce dostáváme finance na provoz (energie, služby, materiální spotřeba apod.). Je tedy v životním zájmu každého pracovníka, aby přispíval k dobrému jménu školy a usiloval o získání co největšího počtu žáků. Aby si uvědomil, že odučením stanoveného počtu hodin nekončí jeho povinnosti morální, mám na mysli práci navíc - co největší počet bezplatných kroužků (nevylučuji v případě zájmu žáků kroužky placené), různé mimoškolní aktivity s dětmi (výlety, návštěvy divadel, galerií, muzeí apod.). Výuka musí být činnostně zaměřená, zajímavá, děti musí umět učitel pro výuku získat, nadchnout. Uváženě a přiměřeně klasifikovat, špatné známky si může žák kdykoli opravit, výsledkem je pak radost z úspěchů a dobrý vztah ke škole.

Veškeré výchovy (výtvarná, tělesná, hudební ...) brát jako předměty, které mají v žácích vytvořit vztah k umění, sportu, práci, občanství. Případné dostatečné a nedostatečné známky na konci pololetí musí vyučující brát jako svůj neúspěch, selhání.

Na počtu žáků záleží budoucnost naší školy. Stanovisko obce jako zřizovatele je zachovat v Líšni všechny čtyři základní školy. Pod areálem naší školy se má uskutečnit bytová výstavba, tím bychom nebyli školou na okraji sídliště. Poloha školy je pro rodiče rozhodující, bez ohledu na to, jaké aktivity škola nabízí.

Během prázdnin jsme jako pilotní škola stanovená MŠMT dokončili ŠVP ZV, v současné době prochází schvalovacím řízením na VÚP Praha. Je dost možné, že nám bude umožněno podle něho učit při zachování počtu hodin podle školního vzdělávacího programu „Základní škola". Nezapomínejte na využívání průřezových a průběžných témat. Po schválení nového školského zákona pak podle stanoveného časového harmonogramu budou postupně narůstat počty hodin až na maximum stanovené učebním plánem ŠVP ZV. V 7.A Př - 2 hodiny.

Dalším kladem naší školy je schválení a zařazení školy do projektu ........

 

Plán práce školy bude zveřejněn na intrawebu i na internetu, aby se mohla veřejnost seznámit s našimi cíli. Na internetu a intrawebu bude zveřejněna i výroční zpráva školy za uplynulý školní rok. Očekávané výstupy se zařadí na intraweb.

 

Očekávané výstupy

- Každý pracovník přispívá k dobrému jménu školy, snaží se získávat žáky.
- Každý vyhodnocuje počet placených i neplacených kroužků, mimoškolní aktivity s dětmi.
- Každý vyhodnocuje stav činnostního vyučování, zajímavost výuky.
- Učitelé dbají na přiměřenou klasifikaci, možnost žáků průběžně opravovat špatné známky, hodnotí radost žáků z dosažených výsledků.
- Učitelé se zaměří na výchovy, aby se nevyskytovaly dostatečné a nedostatečné známky, jde o získávání vztahu žáků k předmětům.
- Učitelé vyhodnocují stav případného zavádění ŠVP ZV, vyhodnocují zařazení do projektu Sokrates a dalších. Tyto oblasti se zařadí na internet pro veřejnost. Na internet a intraweb se zařadí celoroční plán práce školy, výroční zpráva školy za uplynulý rok.
- Učitelé vyhodnocují zařazování a zdárnost při využívání průběžných a průřezových témat.

 

 

II. Prohlubování účinnosti výchovy

 

1. Mravní výchova

 

a) Vytvářet u žáků:

- správné návyky spol. chování, jednání a vystupování v Th, Ov, v každodenním životě, ve všech dalších předmětech,

- správné mezilidské vztahy ve vší jejich složitosti, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení - učitelský sbor jde příkladem,

- citové působení k sobě samému i svému okolí.

 

b) Pěstovat u žáků:

- Ohleduplnost k lidem a přírodě.

- Kladný růst jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost). Jednat s dětmi jako s dospělými, snažit se respektovat jejich názory. Odstranit ze svého jednání autokratické jednání, pokoušet se o rovnovážný stav ve vztahu učitel-žák, tím se odstraní v pocitu žáků představa školy jako bitevního pole.

- Kladný vztah k lidem postiženým, nemohoucím, odkázaným na pomoc druhých.

- Šetrné zacházení se zařízením školy, s učebnicemi a pomůckami, cizím majetkem, ohled k uměleckým dílům nejen v areálu školy. K tomu napomáhá rozšířená výuka Vv, výtvarné kroužky, výchovně vzdělávací práce ve Vv na 1. i 2. st., práce ve ŠD a ŠK.

 

Očekávané výstupy

Nepoškozování zařízení školy, neobjevující se sgrafita v interiéru i exteriéru školy. Nezastupitelná je činnost galerie. Vyrovnané a přátelské chování žáků i učitelů, dobré klima ve škole.

 

c) Využívat:

- Vlastních názorů žáků a jejich pozitivního zaměření.

- Dobrovolného zájmu žáků o ekumenicky zaměřený nepovinný předmět náboženství k pozitivnímu myšlení.

 

Očekávané výstupy

Výsledky výchovně vzdělávací práce - čtvrtletní hodnocení (všichni průběžně). Průběžná práce vedení školy, školní psycholožky, VP, TU, vyučujících - každý pátek se řeší problémy.

 

d) Věnovat se:

- Protidrogové prevenci.

- Poskytovat žákům dostatek informací o drogách, jejich škodlivosti a nebezpečnosti (v předmětech občanská nauka, rodinná výchova, chemie, přírodopis, na 1. st. v přírodovědě). Pěstovat u žáků, aby dokázali říci ne v případě, že se s drogou setkají. Protidrogová prevence je přílohou celoročního plánu práce školy.

 

Očekávané výstupy

Plnění plánu protidrogové prevence.

 

e) Odmítat

- Rasismus, xenofobii, jakékoliv formy násilí, šikany, nesnášenlivosti, řídit se metodickým pokynem MŠMT proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14 423/99-22 ze dne 23.3.1999 (věstník květen 1999) - výchovný poradce (dále VP) a třídní učitel (dále jen TU) rozpracují do svých plánů - napomáhá školní psycholožka.

 

Očekávané výstupy

Nepatrný výskyt těchto případů. Všichni průběžně, školní psycholožka se zaměřuje na dětské kolektivy a provádí sociologické průzkumy.

 

f) Respektovat

- Deklaraci lidských práv, především p r á v o d í t ě t e, kdy dítě má právo na svůj názor a možnost vzdělání. Dítě však nesmí ve svých názorech poškozovat osobnost a pověst druhého s výjimkou oprávněnosti a pravdivosti.

 

Očekávané výstupy

Co nejnižší počet stížností rodičů, VP, školní psycholog, všichni.

 

2. Opatření proti šikaně

 

- Vnímat chování a reakci dětí každodenním pozorováním (vyučující upozorňují TU, podobně dozor), ve sborovně bude umístěn sešit denních záznamů o chování žáků, pozorování jevů ve škole, veškeré názory pedagog. pracovníků. Tento úkol budeme plnit, bude vyhodnocován každý pátek VP a školní psycholožkou.

- Žáci naší školy se zjištěnou mozkovou poruchou budou přednostně umísťováni do dyslektických tříd v naší škole - spolupráce s PPP

- Při zjištění nefunkčnosti rodiny, jejíž výsledkem je negativismus dítěte - TU okamžitě spolupracuje s VP, školní psycholožkou (pozvání rodičů - komise péče o dítě, etopedické centrum - práci koordinuje především školní psycholožka)

- Pomoc TU rodiči, který nad dítětem „láme hůl" - docházkou rodiče do školy, jak s dítětem doma pracovat. V těchto případech při zájmu rodiče pomáhá školní psycholožka - vytvoří se čtyřúhelník rodič - TU - školní psycholožka - VP, vedení školy vytváří příznivé podmínky.

- V případě zájmu ze strany rodičů zajistit cyklus přednášek o výchově, který provede speciální pedagog ze střediska Help me, etopedického centra apod. - úkol pro VP. Popřípadě mohou rodiče navázat spolupráci. Budeme zajišťovat přednášky pro rodiče 1. st., zvlášť pro rodiče 2. st. - zpravidla před třídními schůzkami. Zajištění provedou VP v případě zájmu rodičů.

- Spolupráce TU 1. stupně se ŠD a ŠK, školní psycholožkou, VP 1. st.

- Spolupráce TU 2. stupně s VP na 2. st., školní psycholožkou

 

Očekávané výstupy

- Ve sborovně bude sešit, který budou VP pravidelně vyhodnocovat na pátečních schůzkách - úkol všichni a průběžně.
- Bude docházet na základě vyšetření PPP k přeřazování žáků z běžných do dyslektických tříd a naopak - se souhlasem rodičů - TU, VP.
- Školní psycholožka pomáhá rodičům, kteří si neví rady s dítětem.

 

3. Kineziologie

 

Využití poznatků o metodě ONE BRAIN (jednotný mozek - název je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra dokonale spolupracují). Formou jednoduchých korekcí a cviků v každodenní práci se žáky s poruchami učení a chování ověřit účinnost metody v praxi. Na 1. i 2. st. zavést cviky do každodenní praxe v dyslektických i běžných třídách. Postupně zavádět i v běžných třídách, na každém jednání s celým učitelským sborem předvede ZŘ 2. st. nějaký cvik. Žáci se správné provádění kineziologických cviků naučí v rámci rozcviček v Tv (zajistí učitelé Tv), aby ostatní vyučující mohli cviky ve svých hodinách jen využívat.

 

Očekávané výstupy

S kineziologickými cviky se budeme setkávat při hospitacích - průběžně všichni. Tento úkol se v loňském školním roce plnil nedostatečně.

 

4. Pedagogičtí pracovníci

 

- Jednotně a se stejnými požadavky kontrolují chování žáků, bude upřesňováno na PR (v případě nutnosti).

- K prohřeškům zaujímají stanoviska se sjednáním nápravy.

- Pěstují v žácích lásku a pozitivní myšlení.

- Ve spolupráci s vedením školy, školní psycholožkou, VP a rodiči se snažit dopátrat příčin prohřešků a nezájmu o učení. VP dále spolupracují s etopedickým centrem a Diagnostickým ústavem.

- V krajních případech ve spolupráci s VP jednat s rodiči ve výchovných komisích s cílem rodičům pomoci, ne je pouze kárat.

- Spolupracovat se školní psycholožkou.

- Dokázat získat rodiče na svou stranu a vytvářet u nich kladný vztah ke škole a spolupráci při výchově, na veřejnosti.

- Reprezentovat školu a vytvářet jí dobrou image.

- Pracovat na sobě a objevovat silné stránky své osobnosti, omezovat své špatné stránky - jen tak lze rozvíjet svou osobnost, platí zde zákon akce a reakce.

- Vyžadujeme od žáků spolupráci při vyučování a aktivitu při výuce, vedeme nadané žáky k vyhledávání informací v IC, činnostní vyučování.

- Dbát na sbírání odhozených papírů v prostorách školy, akce“Krásná škola".

- Nechováme se k žákům nadřazeně, ale chceme mít kamarádsky vypěstovanou přirozenou autoritu.

- Klasifikujeme moudře, s citem se vyvarujeme nespravedlnosti, klasifikace musí být v převážné míře pro žáky povzbuzením.

- Hromadné stížnosti dětí i rodičů bereme jako své profesionální selhání a snažíme se z něho poučit, cestou však není přitvrzení ve vztazích učitel - rodič - žák.

- Umíme žákům i kolegům přiznávat chyby, i tak získáváme autoritu. Nehledejme příčiny neúspěchu u ostatních, začněme sami u sebe.

- Neukvapujeme se v kritice a záporném hodnocení, když je neoprávněná, ubližuje.

- Své pochybnosti projednáváme včas s vedením školy a VP, vynikající je nalezení vnitřního klidu, vyrovnanosti a jistoty.

- S VP, členy ŠR, vedením spolupracujeme, když nám ujíždí půda pod nohama, ať už v rodinném či pracovním životě - když se necítíme zdravotně v pořádku.

- S VP a školní psycholožkou spolupracují všichni pedagogičtí pracovníci v poznání třídních kolektivů i jednotlivých žáků.

- Připomínky vznášíme osobně ve vedení školy, při jednání RŘŠ, provozních poradách, PR. Zákulisní kampaně spíše škole ubližují, názory je nutné si vyměňovat, ale včas je nutno jednat, aby nevznikaly zbytečné nenávisti a fámy.

- Zkusme si navzájem věřit, pomáhat. Život se dá prožít příjemně, záleží jen na nás všech, vyhýbejme se komplikování mezilidských vztahů. Posuzujte, co má pro vás nebo pro ostatní větší hodnotu, na úkor svých osobních sobeckých zájmů se hodnotám podrobte a prožijete příjemné pocity osobního uspokojení. Snažte se každý den prokázat co nejvíce dobrých skutků a vytvořit příjemné pracovní prostředí.

 

Očekávané výstupy

Vytvářet dobrou image školy, upřednostňovat činnostní vyučování, klasifikace slouží především k povzbuzení žáka, při neúspěchu nehledejme chybu v druhých, začněme sami od sebe. Neubližujme neoprávněnou kritikou, zabraňujme fámám a nenávisti a ptejme se, komu slouží, kdo má prospěch. Jednotnost výchovného působení u všech pedagogických pracovníků, kladný vztah rodičů ke škole, pěkné prostory školy, škola bez hromadných stížností, své problémy projednáváme zavčas, hezké mezilidské vztahy.

5. Vlastenecká výchova

 

Provádět ji ve všech předmětech pravdivě, bez nacionalismů, vycházet z pravdivého výkladu historie. Vést žáky k poučení z dobrých, ale i špatných činů naší historie.Využívat myšlenek našich, ale i světových velkých osobností z minulosti i současnosti a dbát na:

- Nebezpečí nekritického přijímání cizích vzorů.

- Neztrácet národnostní hrdost, je přece součástí evropanství.

- Podporovat celosvětový boj za život bez válek, utrpení.

- Vysvětlovat výhody i nevýhody členství v NATO, EU, OSN apod.

- Pěstovat kladný vztah k spoluobčanům jiných národností, historie poukazuje na nejdůležitější, to je tolerance (národnostní, náboženská, rasová).

 

Očekávané výstupy

Vyhraněné názory žáků, dobrá orientace, nesouhlas s netolerantními náhledy - všichni, především vyučující D, Ov, Rv, Z

 

6. Rozumová a estetická výchova

 

a) Rozvíjet u žáků:

- základní pracovní návyky s cílem osvojit si techniky zvládnutí učiva !!! (využívat při shrnutí učiva, bude v tomto školním roce sledováno) - předmětové komise projednají a vypracují metodiku, byla to silná stránka učitelů za 1. republiky,

- vlastní poznatky při probírání učiva, s použitím sokratovské metody při pochopení chyby, špatného postupu, nebránit se a mít trpělivost zvláště při probírání nového učiva,

- zájem o kulturní díla umělecké hodnoty návštěvami výstav, muzeí, knihovny (zvláště využívat vlastní školní galerii Hády a informační centrum).

Očekávané výstupy

Jednoduchá metodika osvojování si učiva v jednotlivých předmětech, spokojenost žáků z poznání, pozorování při hospitacích - průběžně všichni.

 

b) Dbát na:

- Přesné dodržování osnov vyuč. předmětů, popřípadě se obrátit na vedení školy, neřídit se pouze učebnicemi (mohou být odlišné).

- Na základě výsledků ČŠI, hospitací uskutečněných vedením školy provede vedení školy namátkově prověrky znalostí žáků, spolupracovat budou vedoucí PK, ŘŠ se bude zajímat o zkušenosti z jiných škol.

- V 9. ročníku se prověrky znalostí uskuteční v 1. pololetí - vypracuje vedoucí PK, u ostatních tříd na konci školního roku.

- U prospěchově slabších žáků požadovat pouze základní učivo !!!

- Účast žáků v soutěžích a olympiádách - každý úspěch reprezentuje naši školu - vytrvejme.

- Učitelé provedou samostatně nábor do kroužků, které budou placeny rodiči - jazykové, sportovní, rukodělné, informatika, příprava na budoucí studium a další. Příprava na budoucí studium se bude dít formou placeného kroužku - nábor provedou vyučující.

- Učitelé provedou nábor i do neplacených kroužků - za jejich vedení budou mít nahrazeny vedlejší prázdniny.

- Nadpracované dny se proplatí v mimořádných odměnách, další prioritou je ŠVP ZV.

- Učitelé 1. i 2. st. a paní psycholožka pak zavedou přírodopisné kroužky zaměřené na pěstitelství - atria, okolí školy, skleník, zahrada (pěstování květin, množení, ovocné stromy apod.), vstupní hala (želvy v zimě). Na jaře předá vedoucí PK pěstitelský osevní plán řediteli školy - 1/2 zahrady (bývalý 2. st. - květiny), 2. polovina zahrady - záhonky 1. a 2.st. Služba o prázdninách - odpadá díky organizaci osevní plochy, pouze vyučující pěstitelských prací zorganizuje žáky, pan školník použije kultivátor.

- Spolupráce se ZUŠ a hudební školou program na vernisáže, školní akce.

- Součástí plánu práce školy je i plán výstav v galerii v tomto školním roce.

- Na škole i nadále pracuje dětský divadelní soubor a pěvecký sbor.

 

Očekávané výstupy

Tradičně bohatá zájmová činnost žáků (volnočasové aktivity, bohatý výběr školních akcí, hezké prostředí školy, kvalitní zjišťování znalostí a včasná opatření, spokojenost učitelů - všichni průběžně.

 

7. Pracovní a polytechnická výchova

 

Zapojit žáky především v pěstitelství:

- úprava okolí školy, péče o ně,

- květinová výzdoba školy,

- zalévání stromů v okolí školy, péče o keře, atria,

- pěstování květin, ovocných stromů s využitím skleníku, péče o atria, vstupní halu.

V technických pracích:

- vštěpovat žákům základní pracovní dovednosti podle učeb.osnov, pravidelně vyrábět výrobky,

- provádět pokusy ve spojení s teorií, zajistit dostatek materiálu pro zhotovení výrobků,

- zaměřit se pokud možno na vedení kroužku technických prací,

- uspořádat na závěr roku výstavku výrobků v dětské galerii.

 

V pěstitelských pracích:

- na pozemcích pěstovat květinovou výzdobu, tyto pozemky pravidelně obdělávat, přeměnit postupně pozemky v zahradu, aby do ní žáci rádi chodili.

 

Na závěr školního roku i v jeho průběhu vystavovat práce žáků na 1. i 2. st. Zde začleňujeme i činnost ve ŠD, která se zúčastní závěrečné výstavy prací žáků. V průběhu roku pak bude rovněž vystavovat práce svých žáků v dětské galerii.

 

Očekávané výstupy

Hezké a neustále se zlepšující prostředí školy, žáci mají pracovní výchovu oblíbenou, vystavují na konci školního roku nejen školní výrobky, ale i domácí výrobky. Učit žáky roubovat a rozšiřovat zeleň ve škole, sázet stromy, črtat a rýsovat technické výkresy.

 

8. Tělesná a dopravní výchova

 

Využívat pěkných tělocvičen k všestrannému tělesnému rozvoji žáků, rovněž tak sportovního areálu (atletická dráha, univerzální hřiště s umělou trávou, hřiště na košíkovou, volejbal - vše umělý povrch). Dobrou a včasnou komunikací najít shodu ve využití tělocvičen a sportovního areálu - výuka Tv, kroužky Tv:

- pravidelná Tv podle učebních osnov, dbát na přesné plnění

- tělovýchovné placené i neplacené kroužky na 1. i 2. st. -dbát na umožnění podmínek pro kroužky

- domníváme se, že každý učitel Tv by měl vést mimoškolní Tv ve formě kroužku. Určité formy patriotismu a entuziasmu by při našich vynikajících podmínkách měly existovat, k tomu vedení školy vytvoří v rámci možnosti podmínky

- sportovní 1. - 9. třídy

- sportovní koncepce je nutná, neznamená to zabraňování zájmu žáků, ve volném čase mohou působit kdekoliv. Učitelé Tv budou podporovat tuto koncepci, či vytvářet další image školy, ale uvnitř školy.

- sportovní centrum při ZŠ (mládež do 18 let platí 1/2 nákladů za pronájem tělocvičny, pouze případné náklady vedoucímu kroužku), v případě kroužku pro naše žáky zadarmo.

 

Učitelé Ov, Tv, TU a učitelé 1. stupně

- budou pravidelně zařazovat dopravní výchovu podle plánu dopravní výchovy, na 1. st. - ved. MS 1. st., 2. st., TU zařadí do plánu třídnických hodin - odevzdat plán do konce září

- zabezpečení plavání ve 2. a 3. třídách - ZŘ 1.st.

 

Učitelé TV

- účast na sportovních soutěžích (náhrada vedlejších prázdnin)

- dbát na BOZP, pozor na nepřetěžování žáků v období chřipek, vypracovat rozbor a opatření u nejčastějších úrazů - PK Tv

- dbát na dozory o přestávkách, nástup do nulté hodiny a odpoledních hodin, odvádění žáků

- ve spolupráci s rodiči zajistit hladký průběh sport. 1. - 9. tříd - TU 1. st. budou vycházet vstříc, rovněž TU 6. - 9. tř. V