Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Písemná zpráva pro místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o hromadném propouštění

26.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2
Písemná zpráva pro místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o hromadném propouštění

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA PRO MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNOU KRAJSKOU POBOČKU ÚŘADU PRÁCE O HROMADNÉM PROPOUŠTĚNÍ

 

krajská pobočka Úřadu práce v ............. (adresa)

 

Písemná zpráva o rozhodnutí zaměstnavatele o hromadném propouštění a o výsledcích jednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců

 

 

V souladu s § 62 zákoníku práce Vám podávám zprávu o tom, že dne ....... bylo rozhodnuto o hromadném propouštění zaměstnanců. O tomto záměru byla včas informována odborová organizace a rada zaměstnanců. Výsledkem jednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců bylo ............ (např. přijetí opatření vedoucích ke zmírnění důsledků tohoto rozhodnutí - bude propuštěno méně zaměstnanců, než byl původní záměr, zaměstnancům bude poskytnuto vyšší odstupné apod.).

 

Hromadné propouštění se týká celkem ........ zaměstnanců. V období od .... do .... (uvést datum) bude propuštěno:

............ (uvést počet zaměstnanců s uvedením jejich profese - např. soustružníků)

............ (uvést počet zaměstnanců s uvedením jejich profese - např. zedníků)

............ (uvést počet zaměstnanců s uvedením jejich profese - např. klempířů).

 

 

V ..................... dne ...................

 

......................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

 

-------------------------------------------------------------------------

Právní úprava:

§ 62 až § 64 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

 

Komentář:

Hromadné propouštění zahrnuje situace, kdy v určitém, konkrétně vymezeném období dojde k rozvázání pracovních poměrů u většího počtu zaměstnanců, a to z důvodů, které s osobou zaměstnance nesouvisejí. Zmíněné období, počty propouštěných zaměstnanců a důvody rozvázání pracovních poměrů upravují v souladu s výše uvedenou Směrnicí ustanovení § 62 až § 64 zákoníku práce.

 

Zákoník práce vymezuje období, ve kterém má dojít k rozvázání pracovních poměrů a tím pádem k hromadnému propouštění, dobou 30 kalendářních dnů.

 

Aby šlo o hromadné propouštění, musí být rozvázání pracovních poměrů důsledkem výpovědí daných zaměstnancům zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, tedy z tzv. organizačních důvodů, s nimiž zákoník práce spojuje ve svém ustanovení § 67 odst. 1 zákonné právo zaměstnance na odstupné.

 

Definice hromadného propouštění bude naplněna, pokud má ve výše vymezeném období a na základě výše jmenovaných výpovědních důvodů skončit pracovní poměr nejméně:

a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, nebo

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo

c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců.Nahoru

Nahoru

Přitom ale platí, že skončí-li za popsaných podmínek pracovní poměr alespoň 5 zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu i zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období z týchž důvodů dohodou. Toto pravidlo nutno chápat tak, že pokud chce zaměstnavatel propustit větší počet zaměstnanců např. pro jejich nadbytečnost v