Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oznamovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně při zaměstnávání cizinců

23.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Jednou ze základních povinností zaměstnavatele zaměstnávajícího cizince je - mimo placení pojistného v souladu se zákonem - i řádné plnění oznamovací povinnosti, to znamená přihlášení se k platbě pojistného za tohoto zaměstnance u té zdravotní pojišťovny, kterou si tato osoba svobodně zvolí. Tyto důležité skutečnosti oznamuje zaměstnavatel zdravotní pojišťovně prostřednictvím kódů k tomuto účelu určených.

OBČANÉ STÁTŮ EU A OSTATNÍCH ZEMÍ

     Z hlediska používaných kódů zaměstnavatel uplatňuje diferencovaný postup jednak v případech, kdy se jedná o pojištěnce s trvalým pobytem na území České republiky, jednak za situace, kdy je plněna oznamovací povinnost při zaměstnávání občanů ze zemí Evropské unie, případně Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska - dále jen EU - nebo i ze států mimo unii. Při analýze této problematiky obecně vycházím z aplikace postupů používaných ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, objektivně však lze předpokládat, že postup ostatních zdravotních pojišťoven bude v této záležitosti obdobný.

PŘIHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCE

     Při řešení otázky přihlašování zaměstnanců (občanů ze zemí EU i mimo unii) je v podmínkách VZP ČR zapotřebí prioritně vycházet z poučení k formuláři „Hromadné oznámení zaměstnavatele“, kde je konkrétně definováno použití příslušných kódů při plnění oznamovací povinnosti ze strany zaměstnavatele. Kódu „P“ (přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance) se používá v případě nástupu do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem, který má již přiděleno číslo pojištěnce VZP ČR, a při přestupu od jiné zdravotní pojišťovny k VZP ČR. Účast zaměstnance na zdravotním pojištění je podle zákona vázána na zahájení výkonu práce, to znamená, že zaměstnavatel tímto oznamuje den nástupu zaměstnance do práce.

PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ OBČANA ZE STÁTU EU

     Kód „E“ použije zaměstnavatel namísto kódu „P“ pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu, občana EU, pojištěného v ČR dle nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72. Do místa vyčleněného pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví (M, Z) a datum narození. Má-li zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželka, děti), upozorní jej zaměstnavatel na povinnost jejich přihlášení ke zdravotnímu pojištění.

DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ

     Funkce dalšího „evropského“ kódu („A“) spočívá v jeho použití v případech, kdy se tímto kódem zaměstnavatel přihlašuje u VZP ČR k platbě pojistného za své zaměstnance - občany EU, pojištěné v ČR na základě výše uvedených nařízení, kteří již mají přiděleno číslo pojištěnce. Kódu „A“ se tedy používá při druhém a dalším nástupu do zaměstnání u zaměstnance ze země EU. Pouze pro první přihlášení takového zaměstnance se použije kód „E“, vygeneruje se číslo pojištěnce, při každém dalším přihlášení se pak používá kódu „A“ (lze případně použít i kód „P“). Další oznámení již provádí zaměstnavatel pod přiděleným číslem pojištěnce.

ZAMĚSTNANCI ZE „TŘETÍCH“ ZEMÍ

     Kódu „C“ se používá při prvním přihlášení zaměstnance - cizince ze země mimo EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

TRVALÉ BYDLIŠTĚ

     Z praktického hlediska lze konstatovat, že ačkoliv se v mnoha případech jedná o opakované přihlašování (ať už občanů ze zemí EU nebo mimo unii), používají zaměstnavatelé často „univerzálně“ kódu „E“, jelikož jim většinou není známo (zdravotní pojišťovnou již přidělené) číslo pojištěnce, mimoto pokud zaměstnavatel ne zcela správně napíše na Hromadné oznámení zaměstnavatele identifikační údaje pojištěnce, který je u zdravotní pojišťovny již registrován, vygeneruje se cizinci další číslo pojištěnce atd. V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti zaměstnavatele a s uváděním trvalého bydliště na hromadném oznámení zaměstnavatele je zapotřebí podotknout, že i v těchto případech (trvalé bydliště zaměstnance mimo ČR) musí zaměstnavatel důsledně postupovat dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tedy včetně uvedení trvalého bydliště tohoto zaměstnance.

PRŮKAZ POJIŠTĚNCE

     Průkaz pojištěnce pro občana ze země EU se liší od průkazu cizince ze zemí mimo EU, ale je shodný s průkazem pro pojištěnce s trvalým pobytem. Průkaz pojištěnce obdrží zaměstnanec bezplatně od zdravotní pojišťovny, kterou si zvolil. Předání tohoto průkazu se provádí prostřednictvím zaměstnavatele, který zodpovídá za správnost údajů uvedených na průkazu. Po skončení účasti na pojištění, což u občana ze země EU nemusí znamenat