Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Organizační řád základní umělecké školy

25.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1
Organizační řád základní umělecké školy

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Organizační řád základní umělecké školy

Čl. 1

Organizační řád Úplný název školy dle zřizovací listiny (dále jen „škola”) je vnitřním předpisem, který blíže specifikuje organizaci a podmínky provozu školy. Vydává ho na základě ustanovení § 165 odst. 1 a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, ředitel školy.

Čl. 2

Úplný název školy dle zřizovací listiny se na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. XXXXX/xxxx-yy ze dne XX. XX. XXXX stala s účinností od XX. XX. XXXX na dobu neurčitou příspěvkovou organizací YYYYYYYY kraje (nebo města, apod.), který jí vydal pod č. j. XXXX/XXXX ze dne XX. XX. XXXX zřizovací listinu, platnou ve znění pozdějších změn a dodatků.

Čl. 3

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.

Čl. 4

Škola poskytuje základy vzdělání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru v těchto místech poskytovaného vzdělávání:

Adresa místa poskytovaného vzdělávání podle zápisu do školského rejstříku  hudební obor  
Adresa místa poskytovaného vzdělávání podle zápisu do školského rejstříku  výtvarný obor, taneční obor  
Adresa místa poskytovaného vzdělávání podle zápisu do školského rejstříku  hudební obor  
Adresa místa poskytovaného vzdělávání podle zápisu do školského rejstříku  taneční obor  

Čl. 5

Vyučování v jednotlivých uměleckých oborech probíhá podle Školního vzdělávacího programu ze dne XX. XXXX č. j. YYYYY/YY s účinností od 1. září XXXX.

Čl. 6

Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou XXXXXXX kraje.

Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.

Čl. 7

Činnosti ředitele školy

Ředitel školy:

- řídí školu;

- plní povinnosti vedoucího organizace;

- plní další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů;

- jmenuje a odvolává svého zástupce;

- rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání, pokud zákon nestanoví jinak;

- odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem;

- odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání;

- vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření;

- vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;

- zajišťuje, aby žáci a zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků byli včas informování o průběhu a výsledcích vzdělávání;

- zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělání vyhlášených ministerstvem;

- určuje provádění dohledu nad žáky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole při výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při akcích konaných mimo místo, kde se - uskutečňuje vzdělávání;

- stanovuje organizaci a podmínky provozu školy;

- odpovídá za efektivní použití přidělených finančních prostředků státního rozpočtu;

- předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem;

- zřizuje pedagogickou radu složenou ze všech pedagogických pracovníků školy jako svůj poradní orgán – projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti. Při rozhodování ředitel k názorům pedagogické rady přihlédne (§ 164 zákona č. 561/2004 Sb.);

- zřizuje uměleckou radu jako svůj poradní orgán;

- vydává vnitřní předpisy školy;

- stanovuje výši úplaty za vzdělávání na období školního roku;

- určuje čerpání dovolené a volna k samostudiu.

Čl. 8

Činnosti zástupce ředitele školy

Zástupce ředitele školy:

- zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu s výjimkou personálních změn a přijímání nových zaměstnanců;

- řídí a kontroluje pedagogické pracovníky;

- organizačně zabezpečuje vzdělávací proces;

- zajišťuje operativní změny v rozvrhu;

- vede evidenci pracovní doby;

- připravuje podklady pro zpracování mezd, včetně evidence přespočetných hodin a hodin za zastupování;

- zpracovává podklady pro zdravotní pojišťovny;

- organizačně zabezpečuje školní akce konané v místě školy a mimo místo poskytování vzdělávání;

- zpracovává podklady pro plán práce a další strategické dokumenty školy;

- zpracovává podklady pro evaluaci školy;

- ve spolupráci s předsedy předmětových komisí organizačně zabezpečuje koncertní činnost;

- zajišťuje informovanost pedagogických zaměstnanců omluvených z porad;

- plní další úkoly stanovené ředitelem.

Čl. 9

Pedagogická rada

Pedagogická rada:

- je tvořena všemi pedagogickými pracovníky školy;

- je poradním orgánem ředitele;

- schází se minimálně pětkrát ročně (zahajovací, čtvrtletní, pololetní, tříčtvrtletní, závěrečná);

- svolává ji ředitel.

Čl. 10

Umělecká rada

Umělecká rada:

- je poradním orgánem ředitele;

- jejími členy jsou ředitel, zástupce ředitele, vedoucí oddělení a v případě potřeby další osoby;

- zpracovává plán koncertní činnosti;

- projednává problematiku umělecko-organizačního charakteru;

- schází se minimálně dvakrát ročně;

- svolává ji ředitel.

Čl. 11

Základní charakteristiky zaměstnanců organizace

1. Pedagogický pracovník

Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou