Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

14.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významnou oblastí, kterou zákoník práce upravuje, je odpovědnost za škodu. V zákoníku práce je upravena jak odpovědnost zaměstnavatele za škodu, tak odpovědnost zaměstnance.

V případě odpovědnosti zaměstnance za škodu rozlišujeme odpovědnost obecnou a zvláštní (§ 250-264 ZP). Zvláštní odpovědnost pak rozdělujeme na odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí.

Stejně jako u odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách se u odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených věcí, zavinění zaměstnance předpokládá a zaměstnavatel je nemusí v konkrétním případě zaměstnanci prokazovat. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že zatímco svěřené hodnoty je zaměstnanec povinen vyúčtovat, v druhém případě je zaměstnanec povinen svěřenou věc vydat a v případě její ztráty nahradit vzniklou škodu. Jestliže zaměstnanec prokáže, že ztrátu svěřené věci nezavinil, může se zcela nebo zčásti zprostit odpovědnosti. Důvodem může být například skutečnost, že ke ztrátě svěřené věci došlo prokazatelně zaviněním jiné osoby nebo v případě, že zaměstnavatel nevytvořil zaměstnanci sjednané pracovní podmínky, které by ztrátě věci zabránily.

Nejčastěji se věci svěřují na písemné potvrzení, věci je v něm zapotřebí pokud možno přesně označit. Jde o věci, které zaměstnanec sám a výlučně používá a má možnost kvalifikovaně zabezpečit jejich ochranu. Pokud svěřené věci používají i jiní zaměstnanci v rámci své pracovní činnosti vyplývající z jejich pracovních povinností, nejde o odpovědnost za ztrátu svěřených věcí. V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci nedá objektivní předpoklady pro plnění smluvních závazků - např. neposkytne zaměstnanci uzamykatelnou skříňku, do které by mohl svěřenou věc ukládat, zaměstnanec se své odpovědnosti zprostí. Věcí svěřenou na písemné potvrzení proto nemůže být např. zařízení kanceláře nebo dílny (např. stoly, židle, obrazy a další inventář). Převzetí věci zaměstnanec potvrzuje svým podpisem. Podle zákoníku práce mohou být na písemné potvrzení svěřeny jen věci, jejichž cena nepřevyšuje 50 000 Kč. Věci, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o