Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ochrana mladistvých a povinnosti zaměstnavatele při jejich zaměstnávání

9.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mladistvým zaměstnancem se pro účely pracovněprávních vztahů rozumí zaměstnanec mladší než 18 let. Zaměstnavatelé mají vůči nim řadu povinností.

Při zaměstnávání mladistvých je dobré mít na paměti:

1. Zákaz některých právních jednání

Sjednat dohodu o odpovědnosti a dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů je možné nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

2. Délku pracovní doby a přestávky na jídlo a oddech

Mladiství zaměstnanci mají délku týdenní pracovní doby 40 hodin týdně v součtu všech souběžně sjednaných pracovněprávních vztahů. Délka směny nesmí činit více jak 8 hodin. Omezení rozsahu délky týdenní pracovní doby na maximálních 40 hodin týdně se zjišťuje v souhrnu všech pracovněprávních vztahů, které mladistvý zaměstnanec sjedná a koná v nich práci v jednom čase současně. Zaměstnavatel proto musí rozsah vykonávané práce u mladistvých zaměstnanců zjišťovat, a přijímá-li mladistvého zaměstnance do pracovního poměru, pro svou ochranu si musí vyžádat od zaměstnance písemné prohlášení o tom, zda má či nemá v daném čase sjednán jiný základní pracovněprávní vztah, tj. jiný pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, a pokud ano, v jakém rozsahu v něm práci koná.

Přestávku na jídlo a oddech podle § 88 odst. 1 zákoníku práce musí zaměstnavatel mladistvým zaměstnancům poskytnout nejpozději po 4,5 hodině nepřetržité práce. Mladistvým zaměstnancům i v případě, kdy konají práce, které nemohou být přerušeny, musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle § 88 odst. 1 věty první zákoníku práce.

Zákazy výkonu některých prací

Zákaz výkonu některých prací pro mladistvé se vztahuje na všechny pracovněprávní vztahy, tj. jak v pracovním poměru, tak i na výkon prací konaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce).

Zákaz výkonu jiných než přiměřených prací - zaměstnávat mladistvé zaměstnance lze pouze přiměřenými pracemi odpovídajícími jejich fyzickému a rozumovému rozvoji. Přiměřené práce nejsou zákoníkem práce blíže vymezeny, přiměřenost prací se posuzuje nikoliv ve vztahu k fyzickému či rozumovému vývoji konkrétního mladistvého zaměstnance, ale obecně k fyzickému a rozumového rozvoji odpovídajícímu obecně dosaženému věku. Jedná se zpravidla o práce, které jsou fyzicky namáhavé, zatěžující jednostranně zaměstnance výkonem opakovaných monotónních činností, práce vyžadující dlouhodobou pozornost, práce složitější na organizaci práce, samostatnost rozhodování, odpovědnost, případně i kontrolu ostatních zaměstnanců apod. Zaměstnavatel tuto přiměřenost musí vždy ve vztahu ke konkrétní práci posoudit.

Zákaz