Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obsah účtových skupin třídy 5

10.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.2 Obsah účtových skupin třídy 5

Ing. Olga Hanzlová

Příspěvková organizace má v účtové třídě 5 tyto účtové skupiny:

50 – Spotřebované nákupy

Zahrnuje účet 501 – Spotřeba materiálu, jehož obsah byl novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb. upraven v § 33 odst. 1 písm. a). Účtují se jen náklady na spotřebu materiálu, nikoliv pořízení drobného dlouhodobého majetku, který je nyní v nákladech na účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Nově byly do této skupiny zařazeny účty Aktivace dlouhodobého majetku (506), Aktivace oběžného majetku (507) a Změna stavu zásob vlastní výroby (508). Tyto účty byly dříve výnosové ve skupině 61 a 62. Účty 506, 507 budou mít obrat vždy na straně Dal, avšak ve výkazu zisku a ztráty budou zařazeny do přehledu nákladů s minusovým znaménkem. Tím se ze tř. 5 odečtou druhotné náklady a provede se tak konsolidace nákladů a výnosů. Účet 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby se bude rovněž vykazovat ve výkazu zisku a ztráty v části nákladů. Pokud bude zachyceno zvýšení stavu zásob vlastní výroby, bude stav účtu 508 vykázán s minusovou hodnotou, v případě snížení stavu zásob, bude obrat na straně MD, tedy se bude k nákladům připočítávat.

51 – Služby

Službou rozumíme spotřebu výkonu jiného právního subjektu. Patří sem zejména opravy a udržování provedené dodavatelem, poradenská a konzultační činnost, služby telekomunikací, úklidové služby, praní prádla apod.

Do účtové skupiny byl zařazen nově účet 516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb. Jeho zobrazení ve výkazu zisku a ztráty bude stejné, jako je tomu u ostatních účtů aktivace (506, 507). Bude tedy snižovat hodnotu nákladů ve tř. 5, protože jeho obrat bude vždy na straně Dal. Novela vyhlášky uvádí ještě změnu v obsahu účtu 518 – Ostatní služby, kam se nově zahrnují bankovní poplatky, které byly do 31. 12. 2011 na účtu 569 – Ostatní finanční náklady.

52 – Osobní náklady

Zahrnují mzdové náklady, které jsou odměnou za vykonanou práci zaměstnanci a dalšími osobami na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nepatří sem např. faktury za práce obdobného charakteru, které provádí fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění nikoliv jako zaměstnanec, ale jako dodavatel. Patří sem i odměny podle autorského práva. Kromě odměn za práci do této skupiny zařazujeme účty pro zachycení sociálních nákladů a nákladů zdravotního a sociálního pojištění. Do nákladů ve sk. 52 se zahrnují i náhrady mzdy nebo platu za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

53 – Daně a poplatky

Účetní jednotka sem účtuje přímé daně a poplatky, pokud je jejich poplatníkem, např. daň z nemovitosti, silniční daň, ale i místní daně a poplatky, např. za použití veřejného prostranství. Daň z příjmů právnických osob se účtuje v samostatné skupině 59.

54 – Ostatní náklady

Do této skupiny patří ostatní náklady na činnost, nepatří sem finanční náklady, které jsou zařazeny do samostatné skupiny 56. Patří sem smluvní pokuty a penále, jiné pokuty a penále, dary (pokud je může účetní jednotka poskytovat). Sk.54 zahrnuje i cenu prodaného materiálu (544), manka a škody (547) a tvorbu fondů. Účet 548 – Tvorba fondů se netýká tvorby FKSP. Tvorba FKSP je stále zákonný sociální náklad na účtu 527. Účet 548 se použije k převodu zisku z prodeje dlouhodobého majetku do fondu reprodukce majetku.

55 – Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky

Odpisy se účtují podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Jsou to účetní odpisy stanovené jako postupné opotřebení dlouhodobého odpisovaného majetku, jimiž se vytvářejí oprávky a nepřímo se snižuje zůstatková cena. Při prodeji dlouhodobého majetku se do nákladů zaúčtuje jeho zůstatková cena (551, 553). Samostatný účet 554 slouží pro cenu prodaných pozemků. Tvorba rezerv je upravena ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. v § 67. Tvorba rezerv je provozní náklad na účtu 555. Od roku 2011 se vyúčtování rezerv, tj. jejich snížení a zrušení pro nepotřebnost, účtuje jako snížení nákladů na účtu 555. Samostatný účet výnosů v