Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2010

2.12.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     K 1. lednu 2010 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám, které se v oblasti placení pojistného dotýkají především zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných.

1. PLACENÍ POJISTNÉHO ZAMĚSTNAVATELEM ZA ZAMĚSTNANCE

     Vpravdě průlomovou je změna ve splatnosti pojistného zaměstnavatele včetně souvisejícího předkládání Přehledů. S účinností od 1. ledna 2010 je pojistné placené zaměstnavatelem za jednotlivé kalendářní měsíce splatné od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Přijatou změnou tak pro zaměstnavatele dochází ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento postup se poprvé uplatní při platbě pojistného na zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2009, což znamená, že tato pohledávka zdravotní pojišťovny (předpis pojistného) je splatná nejpozději dne 20. 1. 2010. Beze změny naopak zůstávají termíny splatnosti pro další plátce ve zdravotním pojištění, kterými jsou skupiny osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů.

2. ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

     V ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 1. 2010 nově specifikováno, že pojistné se platí v české měně:

  1. na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb,

  2. vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

     Podle navazujícího odstavce 2 se za den platby pojistného považuje:

  1. v případě placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny,

  2. v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

3. DEN PŘIPSÁNÍ PLATBY

     Podstatná změna, platná od 1. ledna 2010, spočívá ve skutečnosti, že za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale po 1. 1. 2010 je dnem platby pojistného den, kdy došlo k připsání platby pojistného na účet poskytovatele platebních služeb.

     Při platbách poštovní poukázkou (složenkou) se postupuje následovně:

  • držitel poštovní licence je povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb do dvou pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal,

  • poskytovatel platebních služeb je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

4. DEN PLATBY POJISTNÉHO NA PŘELOMU LET 2009/2010

     Protože novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění neobsahuje přechodná ustanovení pro posuzování plateb pojistného na přelomu roků 2009 a 2010, uplatní se následující postup:

  1. při bezhotovostních platbách pojistného, odepsaných z účtu plátce do 31. 12. 2009 a při platbách v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence, provedených do 31. 12. 2009, se den platby pojistného posuzuje podle předpisů platných do 31. 12. 2009;

  2. při bezhotovostních platbách pojistného, odepsaných z účtu plátce po 31. 12. 2009, a při platbách v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence, provedených po 31. 12. 2009, se den platby pojistného posuzuje podle předpisů platných od 1. 1. 2010.

5. PŘEHLEDY ZAMĚSTNAVATELE

     Podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen nejpozději v den splatnosti pojistného předat zdravotním pojišťovnám, jejichž pojištěnce zaměstnává, vyplněný