Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Některé případy aplikace autorského zákona ve školství

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.9
Některé případy aplikace autorského zákona ve školství

 

Některé případy aplikace autorského zákona ve školství

1. Poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu (kopírování)

 

Černobílé a barevné kopírování je posuzováno na základě § 13 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, jako rozmnožování - zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části.

 

S účinností od 1. 12. 2000 je podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. e autorského zákona každý poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, které poskytuje na kopírovacích zařízeních, povinen odvádět kolektivnímu správci daně odměnu pro autory děl.

 

Do kategorie poskytovatelů rozmnožovacích služeb za úplatu může spadat i předškolní zařízení, škola a školské zařízení, pokud poskytuje rozmnožovací služby za úplatu (byť jen svým zaměstnancům nebo žákům školy!).

 

Poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu je každý subjekt, který za úplatu zhotovuje tiskové rozmnoženiny na papír nebo podobný podklad, a to zhotoví-li tiskovou rozmnoženinu díla na objednávku:

a) pro osobní potřebu fyzické osoby nebo

b) pro vlastní potřebu právnické osoby.

 

Poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu je i ten, kdo za úplatu zpřístupní přístroj ke zhotovování tiskových rozmnoženin.

Vzhledem k praktické nemožnosti poskytovatele kontrolovat a posuzovat, zda je zhotovovaná rozmnoženina rozmnoženinou autorského díla či nikoliv, ukládá § 25 odst. 5 autorského zákona v souvislosti s čl. 7 jeho přílohy paušálně stanovit pravděpodobný počet rozmnoženin autorských děl v závislosti na prostorách, kde poskytovatel provozuje svoji činnost.

 

V případě škol a školských a vzdělávacích zařízení se výše odměny vypočítává ze 70% všech úplatně zhotovených černobílých a všech uplatně zhotovených barevných rozmnoženin za rozhodné období.

 

Pro poskytovatele rozmnožovacích služeb za úplatu z uvedeného vyplývá závazek vést důsledně a prokazatelně evidenci tiskových rozmnoženin. Pokud jsou kopie pořizovány za úplatu i bezplatně, je třeba vést oddělenou evidenci tak, aby bylo možné kvantifikovat počet kopií vytvořených za úplatu.

 

Podle ustanovení § 25 odst. 5 autorského zákona jsou poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu povinni předkládat kolektivnímu správci informace o počtu tiskových rozmnoženin zhotovených za úplatu. Škola nebo jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení tedy jednou ročně ve stanoveném termínu vykáže 70% z celkového počtu všech černobílých a barevných kopií vytvořených úplatně a nahlásí tyto údaje kolektivnímu správci.

 

Kolektivním správcem daně je pro případ poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. j. 7641/2005 a č. j. 380/2001 DILIA - divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení, Krátkého 1, 190 03 Praha 9 - Vysočany. S ní je třeba uzavřít smlouvu a dle smlouvy hlásit počet všech černobílých a barevných tiskových rozmnoženin zhotovených za úplatu zpravidla jedenkrát ročně, a to v termínu do 31. 1. následujícího roku za uplynulý kalendářní rok.

 

Sazby odměn:

- 0,20 Kč za stránku černobílé tiskové rozmnoženiny

- 0,40 Kč za stránku barevné tiskové rozmnoženiny.

 

Konečná částka bude navýšena o 19% DPH.

Pozor na možnost porušení autorského práva za užití díla!

 

Za užití díla se ve smyslu autorskoprávním považuje jednání, jímž se zprostředkuje smyslové vnímání díla, včetně rozmnožování. Rozlišuje se mezi užitím děl

- pro vlastní potřebu ve smyslu § 30 odst. 1 autorského zákona - !!! výjimku tvoří vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického !!! a

- veřejným, o které jde vždy, přesahuje-li meze užití pro vlastní potřebu.

Pokud si učitel nebo žák pořídí tiskovou rozmnoženinu díla pro vlastní potřebu, jedná se o volné užití díla. Volným užitím díla již však není pořízení rozmnoženin pro celou třídu!

 

Pokud vyučující zveřejní autorské dílo na internetu na stránkách školy (a to platí i v případě e-learningu), je tento text v plném rozsahu chráněn autorských zákonem.

 

Informace o počtu tiskových rozmnoženin za úplatu

 

Období (rok)

IČO poskytovatele kopírovacích služeb za úplatu, popřípadě IZO ředitelství

 

 

 

Název školy nebo zařízení (poskytovatele)

 

Adresa

 

 

Číslo kopírky

Počáteční stav počítadla

Konečný stav počítadla

Počet kopií za úplatu

Typ kopie

Č -černobílá

B - barevná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

Jméno a příjmení odpovědné osoby:

 

Podpis:

 

 

 

2. Kopírování vydaného notového záznamu hudebního či hudebně dramatického díla.

 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, vymezuje v § 30 odst. 1 případy, kdy při pořizování kopií není dotčeno autorské právo.

 

Do autorského práva nezasahuje:

a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,

b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,

c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,

d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, pokud řádně a včas zaplatí odměnu podle § 25. Termínem notový záznam díla hudebního nebo dramatického se nahrazuje dříve užívaný nepřesný pojem partitura hudebního díla. Zmíněné omezení vyplývá ze směrnice 2001/29/ES.

 

Notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického je jako výjimka vyňat i z § 101 odst. 9 písm. f autorského zákona, který umožňuje poskytnout kolektivnímu správci hromadnou smlouvu podle § 101 odst. 1 tohoto zákona k zpřístupňování díla, zahrnující i zhotovení rozmnoženiny zveřejněného díla knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti na požádání podle § 18 odst. 2 autorského zákona pro účely výzkumu a soukromého studia.

 

Z uvedeného plyne, že v případě notového záznamu hudebního nebo hudebně dramatického díla nelze pořizovat kopii bez náležitého právního ošetření (licenční smlouva, ...) ani pro vlastní potřebu.

 

Dále můžeme dovodit, že kopii notového záznamu hudebního nebo hudebně dramatického díla nelze použít ani v případě hudební produkce hudebního nebo hudebně dramatického díla.

 

V souvislosti s řečeným je třeba upozornit na oddíl 3 (§ 12-23) autorského zákona zabývající se majetkovými právy, především § 12 odst. 1 a 2, podle nichž má autor mimo jiné právo užít své dílo a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Jiná osoba může dílo bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Poskytnutím tohoto oprávnění autorovi právo nezaniká, vzniká mu pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy.

 

Autor může být (a vesměs tomu tak bývá) podle hlavy IV autorského zákona (§ 95 - 104) zastoupen kolektivním správcem práv. V tomto případě vystupuje jménem zastupovaného autora kolektivní správce. Výčet kolektivních správců je uveden dále v kapitole Pořádání (provozování) veřejné produkce.

 

3. Pořádání (provozování) veřejné produkce

 

Podle § 35 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, se nevýdělečné užití díla při nevýdělečných školních představeních, na nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé, považuje za užití, ke kterému se nevyžaduje autorovo svolení, ani se neposkytuje odměna.

 

Z