Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejčastější chyby v oceňování zásob

27.10.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.5 Nejčastější chyby v oceňování zásob

Oceňování zásob upravuje ustanovení § 24 a § 25 ZÚČ, § 33a vyhlášky a dále ČÚS č. 410 čl. 3. NNO registrované jako plátci DPH oceňují zásoby nakoupené od registrovaných plátců DPH v případech, kdy lze uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu ve výši základu daně. Pokud NNO jako plátce daně pořídí zásoby úplatně od neplátce DPH, ocení zásoby pořizovací cenou včetně DPH.

Pořízení zásob za úplatu

Chyby a omyly při pořízení zásob za úplatu (příklady z praxe):

Účetní jednotka opomene při úplatném pořízení zásob zahrnout do pořizovací ceny například:

  • náklady na balení zásob nebo dopravu realizovanou prostřednictvím dodavatele,

  • clo při dovozu zásob ze zemí, z nichž je dovoz clem zpoplatněn,

  • provizi zprostředkovateli dodávky,

  • pojištění zásob během přepravy,

  • náklady na přepravu a zpracování zásob realizované ve vlastní režii (vlastními zaměstnanci a dopravním prostředkem v majetku účetní jednotky),

  • poštovné při dodání zásob poštou (např. „na dobírku“).

Účetní jednotka nesprávně zahrne do ocenění pořizovaného majetku například:

  • úroky z úvěrů a půjček přijatých na pořízení zásob,

  • cenu vratných obalů, které jsou po spotřebování zásob nebo po jejich uskladnění vraceny zpět dodavateli (například přepravní kontejnery, přepravky z PVC, vratné lahve, dřevěné palety aj.),

  • částku daně z přidané hodnoty, pokud je účetní jednotka registrována jako plátce této daně a vzniká jí nárok na její vypořádání se státním rozpočtem,

  • slevu z ceny zásob poskytnutou dodavatelem (například dodatečně na základě reklamace kvality dodávky).

Bezúplatné nabytí zásob

Chyby a omyly při pořízení zásob bezúplatně (příklady z praxe):

Účetní jednotka při zaúčtování zásob ať již do spotřeby (způsob účtování B) nebo při zaúčtování na sklad (způsob účtování A) použije nesprávně stanovenou reprodukční pořizovací cenu v případě zásob nabytých bezúplatně. Jedná se zejména o případy, kdy dárce s úmyslem krátit daňovou povinnost (viz § 20 odst. 8 nebo § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) nadhodnotí v darovací smlouvě ocenění darovaných zásob. Bezúplatně nabyté zásoby se oceňují tzv. „reprodukční pořizovací cenou definovanou v § 25 odst. 5 písm. b) ZÚČ (reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje; cenu lze stanovit odborným znalcem nebo odhadem s ohledem na ceny obvyklé v místě a čase, kdy je majetek bezúplatně nabyt; za akceptovatelnou se považuje také účetní cena zásob v účetnictví dárce).

Účetní jednotka nesprávně zahrne „podruhé“ pořizovací cenu zásob do nákladů při oceňování zásob způsobem B, například v případě nezaviněného manka a škody na zásobách (poprvé je účtováno o nákladech v účtové skupině 50 – Spotřebované nákupy při pořízení zásob, podruhé již nesprávně je účtováno o nákladech ve výši nezaviněného manka nebo škody v účtové skupině 54 – Ostatní náklady).

Účetní jednotka při způsobu účtování A o zásobách vyskladní spotřebu zásob (výdej ze skladu) v nesprávném ocenění. (Podle § 25 odst. 3 ZÚČ u stejného druhu zásob se za způsob ocenění považuje i ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy jako první cena se pro ocenění přírůstku majetku použije první cena pro ocenění úbytku majetku). K uvedeným chybám dochází zejména v případech záměny zásob v rámci jednotlivého druhu zásob.

Pokud jsou zásoby darovány plátcem DPH, daň vypořádává (odvede) dárce. Obdarovaná NNO by měla zaúčtovat reprodukční pořizovací cenu bez DPH, tj. pouze ve výši základu daně.

Příklad

Příklad
NNO jako plátce DPH obdržela darem od stavební firmy plátce DPH keramické obkládačky na opravu WC. Dárce vystavil proforma fakturu jako přílohu k Darovací smlouvě takto: Základ daně 6 000 Kč, daň z přidané hodnoty 20 % 1 200 Kč, cena celkem 7 200 Kč. Opravu obkladů na WC provedla OSVČ neplátce daně v hodnotě 3 000 Kč. Za práci nepožadovala odměnu, byla darována NNO.

Tabulka 1 – Postup účtování u NNO, plátce DPH:

Č.  Text    MD  D 
A.  Nabytí zásob od dárce – plátce DPH: 
1.  a) sepsání a uzavření darovací smlouvy  neúčtuje se 
b) zaúčtování přijaté proforma faktury (základ daně)  6 000  511  901 
B.  Nabytí služby od neplátce DPH: 
2.  a) sepsání a uzavření darovací smlouvy  neúčtuje se