Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejčastější chyby v oceňování majetku

27.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

Blažena Petrlíková

Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických osob, které jsou definovány v § 2 vyhlášky číslo 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška).

Dlouhodobý majetek

Úplatné pořízení majetku

Při úplatném pořízení dlouhodobého majetku je důležité správné ocenění pořizovaného majetku v účetnictví. Obdobně to lze tvrdit také v případě bezúplatně nabytého majetku např. formou darování, dědění nebo převodem podle zvláštních právních předpisů (např. restituční zákony).

Způsoby oceňování majetku řeší § 24 a § 25 ZÚČ. Metody oceňování upravuje Část IV vyhlášky a částečně také Český účetní standard č. 409 v Čl. 3.

Chyby a omyly (některé příklady z praxe):

Účetní jednotka nesprávně zahrne do ocenění pořizovaného majetku například:

 • poplatky bance za konverzi cizí měny a kursové ztráty z přepočtu cizí měny (jedná se o náklady související s hospodařením s finančním majetkem), v případech pořízení majetku od dodavatele ze zahraničí, faktura dodavatele zní a je hrazena v cizí měně,

 • úroky z prodlení za pozdní úhradu faktury dodavatele pořizovaného majetku,

 • pokuty a obdobné sankce za poškození nebo znečistění životního prostředí, poškození obecního majetku, znečistění veřejného prostranství aj. v souvislosti s pořizovaným majetkem,

 • náklady na opravy majetku například v případech, kdy u v minulosti pořízeného majetku se provádí jeho technické zhodnocení a současně oprava technicky zhodnocovaného majetku,

 • cenu pozemku souvisejícího se stavbou do ocenění stavby,

 • cenu trvalých porostů do ocenění pozemku (definice trvalého porostu je vymezena v § 26 odst. 9 zákona o daních z příjmů),

 • částku daně z přidané hodnoty, pokud je účetní jednotka registrována jako plátce této daně a vzniká jí nárok na její vypořádání se státním rozpočtem.

Účetní jednotka opomene zahrnout do ocenění pořizovaného majetku například:

 • výdaje na pořízení projektové dokumentace stavby,

 • správní poplatky a jiné poplatky související s pořízením dlouhodobého majetku (např. licenční poplatky, poplatky za homologaci telekomunikačních zařízení, poplatky za stavební řízení, poplatky za zábor veřejného prostranství při uskladnění stavebních materiálů aj.),

 • výdaje na dopravu do místa používání majetku,

 • výdaje za instalaci a připojení na inženýrské sítě (elektřina, vodovod, plynovod, veřejnou kanalizační síť), výdaje za montáž,

 • výdaje na zemní úpravy, zařízení staveniště (tj. oplocení stavby, přístřešek pro stavení dělníky aj.).

V případě výdajů souvisejících s pořizovaným dlouhodobým majetkem od plátců DPH, uplatní (s výjimkou případů jmenovaných v zákonu o DPH) NNO, je-li plátcem této daně, daň z přidané hodnoty při jejím vypořádání v rámci příslušného zdaňovacího období. Do ocenění spojeného s pořízením dlouhodobého majetku uplatní pouze základy daně.

Příklad

Příklad
NNO pořídila od dodavatele software jako informační systém pro neslyšící za 65 000 Kč, bez DPH, sazba daně 20 %. Současně objednala instalaci SW na svém hlavním serveru. Instalaci provedl IT technik – OSVČ, neplátce DPH. NNO zaplatila v hotovosti za instalaci 2 500 Kč.

NNO byla registrována jako plátce daně a protože SW bude používán k ekonomické činnosti, pořizovací cenu financovala z vlastních prostředků. Postupovala v souladu se zákonem o DPH a uplatnila nárok na odpočet daně na vstupu.

Tab. 1 – Postup účtování u NNO, plátce DPH

Č.  Text    MD  D 
A.  Cena pořízení od dodavatele plátce DPH: 
  a) sepsání a uzavření smlouvy  neúčtuje se 
b) zaúčtování přijaté faktury za SW (základ daně)  65 000  041  321 
c) zaúčtování přijaté faktury za SW (DPH 20 %)  13 000  343  321 
B.  Cena pořízení pořizovací náklady od neplátce DPH: 
  zaúčtování výdaje za instalaci SW dodavatel je neplátce DPH  2 500  041  211 
C.  Zařazení dlouhodobého nehmotného majetku do užívání 
  Zařazení SW do užívání v pořizovací ceně  67 500  013  041 

Bezúplatné pořízení majetku

Účetní jednotka při zaúčtování v aktivech použije nesprávně stanovenou reprodukční pořizovací cenu u bezúplatně nabytého majetku. Jedná se zejména o případy, kdy dárce s úmyslem krátit daňovou povinnost (viz § 20 odst. 8 nebo § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů) nadhodnotí v darovací smlouvě ocenění poskytnutého daru. Bezúplatně nabytý majetek se oceňuje tzv. „reprodukční pořizovací cenou, definovanou v § 25 odst. 5 písm. b) ZÚČ (reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje; cenu lze stanovit odborným znalcem nebo odhadem s ohledem na ceny obvyklé v místě a čase, kdy je majetek bezúplatně nabyt. Za akceptovatelnou se považuje také účetní zůstatková cena vymezená v účetnictví dárce).

Pokud je majetek darován plátcem DPH, daň