Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nástup zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění

4.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Jednou ze základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je řádné přihlášení zaměstnance u té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn. V této souvislosti je pojištěnec povinen sdělit svému zaměstnavateli příslušnost ke zdravotní pojišťovně, přičemž stejnou povinnost má zaměstnanec i v případě, kdy změní zdravotní pojišťovnu v době trvání zaměstnání. V případě přechodu k jiné zdravotní pojišťovně platí osmidenní lhůta pro oznámení této změny zaměstnavateli. Oznámení týkající se pojištění u zdravotní pojišťovny je zaměstnavatel povinen zaměstnanci písemně potvrdit.

     Zaměstnavatel má ze zákona právo požadovat po zaměstnanci (a to i po bývalém zaměstnanci) úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem. Přihlášením zaměstnance (na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele) sděluje zaměstnavatel zdravotní pojišťovně, od kterého data bude za zaměstnance odvádět pojistné. Povinnost zaměstnavatele platit pojistné za zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání a zaniká dnem skončení zaměstnání (například u pracovního poměru dnem jeho skončení).

NÁSTUP V DEN PRACOVNÍHO KLIDU

     V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 odst. 1 zákoníku práce se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu do zaměstnání den, který je uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu, považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru uvedený v pracovní smlouvě. To znamená, že například v případě sjednání pracovního poměru od 1. 1. 2011 vzniká účast na zdravotním pojištění tímto dnem a k tomuto datu přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance u zdravotní pojišťovny.

NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE

     Jestliže zaměstnanec nastoupí do zaměstnání:

  • 1. dne v měsíci,

  • pracuje po celý tento kalendářní měsíc,

  • vztahuje se na něj (a tedy i na jeho zaměstnavatele) povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu,

musí být zaměstnavatelem odvedeno pojistné nejméně z vyměřovacího základu 8 000 Kč.

     Odlišně postupuje při placení pojistného zaměstnavatel v případě, kdy zaměstnanec nastoupí do zaměstnání například dne 22. 3. 2011. V této situaci nemusí být odvedeno pojistné z minima 8 000 Kč, nýbrž alespoň z poměrné části minimálního vyměřovacího základu (PČminVZ) ve vazbě na počet kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci březnu následovně:

PČminVZ = (10:31) × 8 000 = 2 580,64 Kč

     Pokud bude zaměstnanci zúčtován za 10 kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci březnu hrubý příjem vyšší než 2 580,64 Kč, odvádí se pojistné ze skutečné výše příjmu bez dopočtu do minima 8 000 Kč. V opačném případě, tedy je-li v březnu hrubá mzda nižší než 2 580,64 Kč, provádí zaměstnavatel dopočet ve smyslu ustanovení § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPVZP“).

ZAMĚSTNÁVÁNÍ PODLE DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI

     Bude-li se jednat o zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti, pak dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání je den, ve kterém zaměstnanec poprvé po uzavření této dohody začal vykonávat sjednanou práci, a za den skončení zaměstnání se považuje den, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.

PŘÍJEM NIŽŠÍ NEŽ MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD

     Může nastat situace, že nově přijímaný pracovník bude mít příjem nižší, než je aktuální výše minimálního vyměřovacího základu (například se bude jednat o zkrácený pracovní úvazek). Pokud tento zaměstnanec nepatří ve zdravotním pojištění mezi osoby, na které se nevztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu podle § 3 odst. 8 ZoPVZP, musí být v příslušném kalendářním měsíci zabezpečen odvod pojistného v souladu se zákonem. To zajistí některá z těchto variant:

  • pokud se jedná o jediné zaměstnání, provede zaměstnavatel dopočet ve smyslu výše zmíněného ustanovení § 3 odst. 10 ZoPVZP,

  • zaměstnavatel disponuje potvrzením od jiného zaměstnavatele, že za zaměstnance odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu,

  • pokud takové potvrzení není, dokládá se výše příjmu u