Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

MZDOVÁ ÚČTÁRNA V PŘÍKLADECH-PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE A POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

13.8.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Zákoníkem práce definované překážky v práci na straně zaměstnance (§ 191 - 206) významným způsobem ovlivňují placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem, kdy s ohledem na rozsah a charakter překážky musí zaměstnavatel řešit stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, resp. jeho poměrné části, za rozhodné období kalendářního měsíce. Mezi nejčastější případy překážek v práci na straně zaměstnance patří například dočasná pracovní neschopnost zaměstnance, mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti a další.

SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU

     Pokud se na zaměstnanou osobu vztahuje ve zdravotním pojištění povinnost placení pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, musí být v roce 2009 za rozhodné období kalendářního měsíce zaplaceno zaměstnavatelem za takového zaměstnance pojistné nejméně ve výši 13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč, tedy alespoň v částce 1 080 Kč. Nicméně ustanovení § 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVZP“), zvýhodňuje zaměstnavatele (i zaměstnance) při placení pojistného na zdravotní pojištění v tom smyslu, že pokud bylo zaměstnanci poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci, nemusí být u takového zaměstnance minimální vyměřovací základ dodržen. To znamená, že v takových případech se minimální vyměřovací základ zaměstnance snižuje na poměrnou část podle počtu kalendářních dnů trvání této překážky.

NEMOC ZAMĚSTNANCE PO CELÝ KALENDÁŘNÍ MĚSÍC

     Za předpokladu, že je zaměstnanec nemocen po celý kalendářní měsíc, to znamená od prvního do posledního dne kalendářního měsíce včetně, nevzniká zaměstnavateli povinnost platit za tohoto zaměstnance v tomto měsíci pojistné. Zaměstnance uvádí zaměstnavatel v daném měsíci na Přehledu o platbě pojistného s nulovým vyměřovacím základem, doba trvání nemoci se zdravotní pojišťovně neoznamuje, vzniklá překážka musí být zdokladována ve mzdové evidenci.

Příklad č. 1

Zaměstnanec, pracující na zkrácený pracovní úvazek, byl nemocen v období od 10. 3. do 18. 3. 2009 včetně. Žádný další příjem nemá a za odpracované dny mu byl v měsíci březnu zúčtován hrubý příjem ve výši 3 800 Kč. Na tohoto zaměstnance se vztahuje ustanovení o povinnosti odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

V tomto případě musí být pojistné na zdravotní pojištění odvedeno nikoliv z aktuální celkové výše minimální mzdy, nýbrž z poměrné části minimálního vyměřovacího základu v návaznosti na počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti v měsíci březnu, tedy nejméně z vyměřovacího základu, vypočteného podle vzorce:

PČ min VZ = (22 :31) x 8 000 = 5 677,42 Kč

kde:

  • PČ min VZ = poměrná část minimálního vyměřovacího základu

  • 22 = počet kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci březnu

  • 31 = počet kalendářních dnů v daném měsíci

  • 8 000 = výše minimální mzdy v roce 2009

To tedy znamená, že při sazbě 13,5 % z částky 5 677,42 Kč musí zaměstnavatel zaplatit zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn, pojistné v úhrnné částce 767 Kč (5 677,42 x 0,135). S ohledem na příjem (3 800 Kč) činí výše odvodu pojistného z této hrubé mzdy částku 513 Kč. Jedna třetina (171 Kč) bude sražena zaměstnanci z příjmu, zbývající dvě třetiny (342 Kč) pak zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků. Za této situace však ještě není zabezpečen odvod pojistného ze zákonného minima, tedy přesněji z poměrné části minimálního vyměřovacího základu (viz výše). Aby zaměstnavatel postupoval podle zákona, musí provést doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílové částky 1 877,42 Kč, tj. 254 Kč. Tento doplatek, tedy 254 Kč, platí podle zákona zaměstnanec, na zaměstnavatele by povinnost jeho úhrady přešla pouze za situace, kdy by byl vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně zaměstnavatele (viz závěr).

Z celkové částky pojistného 767 Kč zaplatí zaměstnanec 425 Kč (171 + 254) a zaměstnavatel 342