Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Musí studenti a absolventi škol platit pojistné na sociální zabezpečení?

1.7.2010, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ informuje studenty a absolventy škol o tom, zda, kdy a za jakých podmínek jim vzniká povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení. Od 1. 1. 2010 došlo k významným změnám v oblasti důchodového pojištění.

ČSSZ informuje studenty a absolventy škol o tom, zda, kdy a za jakých podmínek jim vzniká povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení.

Od 1. 1. 2010 došlo k významným změnám v oblasti důchodového pojištění.

Před 1. 1. 2010

V období před rokem 2010 byly osoby, které se soustavně připravovaly na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice účastny důchodového pojištění, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku
18 let. Jednalo se o tzv. náhradní dobu pojištění s tím, že po těchto prvních šest let studia byl student účasten důchodového pojištění, aniž by byl povinen odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Za studium se přitom za určitých podmínek považovala i některá období, kdy student de facto "nestudoval" - např. v období školních prázdnin mezi jednotlivými školními roky či po skončení studia, nebo doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, než se stal studentem téže nebo jiné vysoké školy, jednalo-li se o bezprostřední návaznost.

Pokud tito studenti např. v době prázdnin vykonávali krátkodobě výdělečnou činnost v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti (tzv. "letní brigády"), neměla okolnost, že byli již účastni důchodového zabezpečení z titulu studia, žádný vliv na povinnost zaměstnavatele odvádět z příjmu pracujícího studenta pojistné na sociální zabezpečení. Tato povinnost závisela výhradně na skutečnosti, zda výdělečná činnost studenta byla vykonávána v rozsahu zakládajícím účast na pojištění. V tomto případě byl zaměstnavatel povinen pojistné odvádět a dotyčný student byl účasten pojištění v konkrétní době ze dvou titulů najednou - studium a výdělečná činnost.

Nově po 31. 12. 2009

Od 1. 1. 2010 již studium od tohoto data samo o sobě účast na důchodovém pojištění nezakládá. Studenti však mají možnost, nikoliv povinnost, zajistit si účast na pojištění jiným způsobem, např. pojistit se dobrovolně, příp. nastoupit do zaměstnání či začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže se student pro některou z možností rozhodne, je taková účast na pojištění již spojena s povinností odvádět pojistné. Jestliže student nevykonává výdělečnou činnost, žádné pojistné odvádět nemusí ani je za něj nikdo neodvádí.

Studenti a dobrovolné důchodové pojištění

Pokud studenti chtějí, aby se jim doba studia od 1. 1. 2010 započítávala do nároků na důchod, mohou se přihlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení k dobrovolnému důchodovému pojištění. Minimální výše pojistného činí v roce 2010