Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny

17.7.2013, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 1. 7. 2013 do 15. 7. 2013

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

185/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

částka 77 z 2.7.2013

186/2013 Sb.

Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

částka 77 z 2.7.2013

187/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

částka 77 z 2.7.2013

188/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

částka 77 z 2.7.2013

189/2013 Sb.

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

částka 78 z 4.7.2013

190/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

částka 79 z 10.7.2013

191/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

částka 79 z 10.7.2013

192/2013 Sb.

Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

částka 80 z 12.7.2013

193/2013 Sb.

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

částka 81 z 12.7.2013

194/2013 Sb.

Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

částka 81 z 12.7.2013

195/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014

částka 81 z 12.7.2013

 

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

29/1959 Sb.

Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

1.7.2013

452/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování

1.7.2013

182/2013 Sb.

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013

 

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

396/2012 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2013

část druhá čl. III bod 64
částka 145 z 26.11.2012

100/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

čl. I body 7, 8, 14 až 16 a 18 až 35 a čl. III
částka 46 z 25.4.2013

101/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 46 z 25.4.2013

156/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 70 z 21.6.2013

158/2013 Sb.

Zákon o Květnovém povstání českého lidu

1.7.2013

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 70 z 21.6.2013

161/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 70 z 21.6.2013

167/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 71 z 21.6.2013

179/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 76 z 28.6.2013

70/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

2.7.2013

čl. I bod 133, pokud jde o § 70 odst. 3 až 6
částka 33 z 19.3.2013

163/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

6.7.2013

částka 70 z 21.6.2013

180/2013 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení
částka 76 z 28.6.2013

181/2013 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.

1.7.2013

částka 76 z 28.6.2013

96/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

1.7.2013

částka 45 z 22.4.2013

131/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

částka 59 z 30.5.2013

136/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

1.7.2013

částka 63 z 4.6.2013

149/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

částka 68 z 20.6.2013

150/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany

1.7.2013

částka 68 z 20.6.2013

153/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

částka 69 z 20.6.2013