Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny

19.8.2013, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 29. 7. 2013 do 12. 8. 2013

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

219/2013 Sb.

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

částka 88 z 30.7.2013

220/2013 Sb.

Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

částka 88 z 30.7.2013

221/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

částka 88 z 30.7.2013

222/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

částka 88 z 30.7.2013

223/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

částka 89 z 30.7.2013

224/2013 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.

částka 89 z 30.7.2013

225/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

částka 90 z 31.7.2013

226/2013 Sb.

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

částka 91 z 2.8.2013

227/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

částka 91 z 2.8.2013

228/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

částka 91 z 2.8.2013

229/2013 Sb.

Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

částka 91 z 2.8.2013

230/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

částka 91 z 2.8.2013

231/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

částka 91 z 2.8.2013

232/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

částka 91 z 2.8.2013

233/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

částka 91 z 2.8.2013

234/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

částka 91 z 2.8.2013

235/2013 Sb.

Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí

částka 91 z 2.8.2013

236/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

částka 92 z 5.8.2013

237/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

částka 92 z 5.8.2013

238/2013 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

částka 92 z 5.8.2013

239/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

částka 93 z 6.8.2013

 

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

204/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

1.8.2013

613/2006 Sb.

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

1.8.2013

146/2013 Sb.

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013

1.8.2013

147/2013 Sb.

Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013

1.8.2013

196/2013 Sb.

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013

1.8.2013

241/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

1.8.2013

237/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

1.8.2013

276/2007 Sb.

Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů

1.8.2013

277/2007 Sb.

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

1.8.2013

448/2009 Sb.

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

1.8.2013

89/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

1.8.2013

220/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010 Sb.

1.8.2013

362/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

1.8.2013

244/2012 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

1.8.2013

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

223/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

30.7.2013

čl. I bod 41
částka 89 z 30.7.2013

45/2013 Sb.

Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

1.8.2013

prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 20 z 25.2.2013

155/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

1.8.2013

prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 70 z 21.6.2013

185/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1.8.2013

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 77 z 2.7.2013

213/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

1.8.2013

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 86 z 24.7.2013

223/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.8.2013

částka 89 z 30.7.2013

230/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

2.8.2013

částka 91 z 2.8.2013

70/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

4.8.2013

čl. I body 84, 96 a 248
částka 33 z 19.3.2013

210/2013 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

1.8.2013

částka 85 z 23.7.2013

219/2013 Sb.

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

1.8.2013

částka 88 z 30.7.2013

192/2013 Sb.

Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

1.8.2013

částka 80 z 12.7.2013

193/2013 Sb.

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

1.8.2013

částka 81 z 12.7.2013

194/2013 Sb.

Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

1.8.2013

částka 81 z 12.7.2013

197/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů

1.8.2013

částka 82 z 17.7.2013

199/2013 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1.8.2013

částka 83 z 23.7.2013

200/2013 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1.8.2013

částka 83 z 23.7.2013

201/2013 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1.8.2013

částka 83 z 23.7.2013

202/2013 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1.8.2013

částka 83 z 23.7.2013