Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny

2.7.2013, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 17. 6. 2013 do 2. 7. 2013

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

149/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

částka 68 z 20.6.2013

150/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany

částka 68 z 20.6.2013

151/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

částka 68 z 20.6.2013

152/2013 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012

částka 68 z 20.6.2013

153/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů

částka 69 z 20.6.2013

154/2013 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 33/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

částka 69 z 20.6.2013

171/2013 Sb.

Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy

částka 72 z 20.6.2013

172/2013 Sb.

Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje

částka 72 z 20.6.2013

155/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

částka 70 z 21.6.2013

156/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

částka 70 z 21.6.2013

157/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

částka 70 z 21.6.2013

158/2013 Sb.

Zákon o Květnovém povstání českého lidu

částka 70 z 21.6.2013

159/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů

částka 70 z 21.6.2013

160/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

částka 70 z 21.6.2013

161/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

částka 70 z 21.6.2013

162/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

částka 70 z 21.6.2013

163/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

částka 70 z 21.6.2013

164/2013 Sb.

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

částka 70 z 21.6.2013

165/2013 Sb.

Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

částka 70 z 21.6.2013

166/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

částka 70 z 21.6.2013

167/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

částka 71 z 21.6.2013

168/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

částka 71 z 21.6.2013

169/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

částka 71 z 21.6.2013

170/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

částka 71 z 21.6.2013

173/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013

částka 73 z 26.6.2013

174/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

částka 73 z 26.6.2013

175/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

částka 73 z 26.6.2013

176/2013 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 28/12 ve věci návrhu na zrušení článku 5 odst. 3 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2011

částka 73 z 26.6.2013

177/2013 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 29. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 10/13 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

částka 74 z 27.6.2013

178/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

částka 75 z 28.6.2013

179/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

částka 76 z 28.6.2013

180/2013 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

částka 76 z 28.6.2013

181/2013 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.

částka 76 z 28.6.2013

182/2013 Sb.

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013

částka 76 z 28.6.2013

183/2013 Sb.

Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje

částka 76 z 28.6.2013

184/2013 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

částka 76 z 28.6.2013

 

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

253/2000 Sb.

Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

21.6.2013

691/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.

21.6.2013

286/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

21.6.2013

145/2013 Sb.

Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013

26.6.2013

139/2013 Sb.

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013

29.6.2013

143/2013 Sb.

Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013

29.6.2013

29/1959 Sb.

Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

1.7.2013

452/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování

1.7.2013

 

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

159/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů

21.6.2013

částka 70 z 21.6.2013

164/2013 Sb.

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

21.6.2013

částka 70 z 21.6.2013

168/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

21.6.2013

částka 71 z 21.6.2013

142/2013 Sb.

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna

19.6.2013

částka 65 z 6.6.2013

154/2013 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 33/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

20.6.2013

částka 69 z 20.6.2013

171/2013 Sb.

Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy

20.6.2013

nabývá účinnosti dnem 19. června 2013 od 24.00 hodin
částka 72 z 20.6.2013

134/2013 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

30.6.2013

částka 62 z 31.5.2013

396/2012 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2013

část druhá čl. III bod 64
částka 145 z 26.11.2012

100/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

čl. I body 7, 8, 14 až 16 a 18 až 35 a čl. III
částka 46 z 25.4.2013

101/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 46 z 25.4.2013

156/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 70 z 21.6.2013

158/2013 Sb.

Zákon o Květnovém povstání českého lidu

1.7.2013

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 70 z 21.6.2013