Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 22. 4. 2019 do 5. 5. 2019

7.5.2019, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 29. 4. 2019 do 5. 5. 2019

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

115/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

částka 50 z 2.5.2019

116/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

částka 50 z 2.5.2019

117/2019 Sb.

Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

částka 50 z 2.5.2019

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

97/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

1.5.2019

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 44 z 9.4.2019

98/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.5.2019

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 44 z 9.4.2019

112/2019 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

30.4.2019

částka 48 z 24.4.2019

114/2019 Sb.

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

30.4.2019

částka 49 z 26.4.2019

106/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

1.5.2019

částka 46 z 16.4.2019

107/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

1.5.2019

částka 46 z 16.4.2019

104/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.5.2019

částka 45 z 12.4.2019

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

k datu

poznámka

285/2002 Sb.

Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

97/2019 Sb.

1.5.2019

částka 44 z 9.4.2019

167/2008 Sb.

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

98/2019 Sb.

1.5.2019

částka 44 z 9.4.2019

54/2005 Sb.

Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

107/2019 Sb.

1.5.2019

částka 46 z 16.4.2019

245/2016 Sb.

Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

106/2019 Sb.

1.5.2019

částka 46 z 16.4.2019

 

Přehled změn právních předpisů v období od 22. 4. 2019 do 28. 4. 2019

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

110/2019 Sb.

Zákon o zpracování osobních údajů

částka 47 z 24.4.2019

111/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

částka 47 z 24.4.2019

112/2019 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

částka 48 z 24.4.2019

113/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

částka 48 z 24.4.2019

114/2019 Sb.

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

částka 49 z 26.4.2019

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

101/2000 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

24.4.2019

177/2001 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

24.4.2019

277/2011 Sb.

Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů

24.4.2019

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

110/2019 Sb.

Zákon o zpracování osobních údajů

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

111/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

101/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

27.4.2019

částka 45 z 12.4.2019

108/2019 Sb.

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

24.4.2019

částka 46 z 16.4.2019

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

k datu

poznámka

141/1961 Sb.

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

99/1963 Sb.

Občanský soudní řád

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

582/1991 Sb.

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

358/1992 Sb.

Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

555/1992 Sb.

Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

6/1993 Sb.

Zákon České národní rady o České národní bance

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

96/1993 Sb.

Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

182/1993 Sb.

Zákon o Ústavním soudu

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

283/1993 Sb.

Zákon o státním zastupitelství

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

269/1994 Sb.

Zákon o Rejstříku trestů

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

236/1995 Sb.

Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

85/1996 Sb.

Zákon o advokacii

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

48/1997 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

49/1997 Sb.

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

111/1998 Sb.

Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

133/2000 Sb.

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

257/2000 Sb.

Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

450/2001 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

110/2019 Sb.

24.4.2019

ruší část šestou
částka 47 z 24.4.2019

6/2002 Sb.

Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

107/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony

110/2019 Sb.

24.4.2019

ruší část čtvrtou
částka 47 z 24.4.2019

150/2002 Sb.

Zákon soudní řád správní

111/2019 Sb.

24.4.2019

částka 47 z 24.4.2019

310/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

110/2019 Sb.

24.4.2019

ruší část druhou
částka 47 z 24.4.2019