Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 17. 6. 2019 do 30. 6. 2019

2.7.2019, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 24. 6. 2019 do 30. 6. 2019

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

148/2019 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

částka 63 z 27.6.2019

149/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

částka 64 z 27.6.2019

150/2019 Sb.

Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

částka 64 z 27.6.2019

151/2019 Sb.

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

částka 64 z 27.6.2019

152/2019 Sb.

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

částka 64 z 27.6.2019

153/2019 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

částka 64 z 27.6.2019

154/2019 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

částka 64 z 27.6.2019

155/2019 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018

částka 64 z 27.6.2019

156/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.

částka 65 z 27.6.2019

157/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

částka 66 z 27.6.2019

158/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

částka 66 z 27.6.2019

159/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

částka 67 z 27.6.2019

160/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

částka 68 z 27.6.2019

161/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

částka 69 z 27.6.2019

162/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

částka 70 z 27.6.2019

Mezinárodní smlouvy uveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv

smlouva

název

platná od

poznámka

32/2019 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

21.5.2019

částka 21 z 27.6.2019

33/2019 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

2.7.2019

částka 21 z 27.6.2019

34/2019 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

1.7.2019

částka 21 z 27.6.2019

Přehled změn právních předpisů k 1.7.2019

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

106/2015 Sb.

Nařízení vlády o oborech státní služby

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

poznámka

335/2018 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

čl. IV
částka 162 z 31.12.2018

32/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

částka 13 z 7.2.2019

47/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

čl. I body 1, 3, 6, 8, 9 a 10
částka 19 z 15.2.2019

163/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

částka 71 z 1.7.2019

164/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

viz ustanovení čl. IV a čl. V novely
částka 71 z 1.7.2019

165/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

částka 71 z 1.7.2019

1/2019 Sb.

Nařízení vlády o oborech státní služby

částka 1 z 7.1.2019

143/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

částka 61 z 13.6.2019

146/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

částka 62 z 19.6.2019

148/2019 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

částka 63 z 27.6.2019

156/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.

částka 65 z 27.6.2019

157/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

částka 66 z 27.6.2019

158/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

částka 66 z 27.6.2019

219/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

částka 109 z 4.10.2018

296/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

čl. I bod 11
částka 148 z 20.12.2018

326/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

čl. I body 59 a 65
částka 158 z 28.12.2018

85/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

částka 40 z 27.3.2019

115/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

částka 50 z 2.5.2019

149/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

částka 64 z 27.6.2019

150/2019 Sb.

Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

částka 64 z 27.6.2019

160/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

částka 68 z 27.6.2019

103/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

částka 45 z 12.4.2019

153/2019 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

částka 64 z 27.6.2019

162/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení
částka 70 z 27.6.2019

235/2018 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.

částka 118 z 18.10.2018

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

poznámka

586/1992 Sb.

Zákon České národní rady o daních z příjmů

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

589/1992 Sb.

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

117/1995 Sb.

Zákon o státní sociální podpoře

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

155/1995 Sb.

Zákon o důchodovém pojištění

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

236/1995 Sb.

Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

111/1998 Sb.

Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

221/1999 Sb.

Zákon o vojácích z povolání

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

128/2000 Sb.

Zákon o obcích (obecní zřízení)

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

129/2000 Sb.

Zákon o krajích (krajské zřízení)

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

131/2000 Sb.

Zákon o hlavním městě Praze

32/2019 Sb.

částka 13 z 7.2.2019

361/2003 Sb.

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

235/2018 Sb.

ruší § 48 odst. 2
částka 118 z 18.10.2018