Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 1. 7. 2019 do 14. 7. 2019

16.7.2019, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

167/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %

částka 73 z 9.7.2019

168/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %

částka 73 z 9.7.2019

169/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %

částka 73 z 9.7.2019

170/2019 Sb.

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

částka 74 z 11.7.2019

171/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

částka 75 z 11.7.2019

172/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

částka 75 z 11.7.2019

173/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

částka 75 z 11.7.2019

174/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

částka 76 z 11.7.2019

175/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.

částka 76 z 11.7.2019

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

173/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

11.7.2019

částka 75 z 11.7.2019

Mezinárodní smlouvy uveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv

smlouva

název

platná od

poznámka

35/2019 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci

16.5.2019

částka 22 z 11.7.2019

36/2019 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard)

5.6.2019

částka 22 z 11.7.2019

 

Přehled změn právních předpisů v období od 1. 7. 2019 do 7. 7. 2019

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

163/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

částka 71 z 1.7.2019

164/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

částka 71 z 1.7.2019

165/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

částka 71 z 1.7.2019

166/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

částka 72 z 4.7.2019

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

106/2015 Sb.

Nařízení vlády o oborech státní služby

1.7.2019

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

335/2018 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.7.2019

čl. IV
částka 162 z 31.12.2018

32/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.7.2019

částka 13 z 7.2.2019

47/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2019

čl. I body 1, 3, 6, 8, 9 a 10
částka 19 z 15.2.2019

163/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2019

částka 71 z 1.7.2019

164/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.7.2019

viz ustanovení čl. IV a čl. V novely
částka 71 z 1.7.2019

165/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2019

částka 71 z 1.7.2019

1/2019 Sb.

Nařízení vlády o oborech státní služby

1.7.2019

částka 1 z 7.1.2019

143/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2019

částka 61 z 13.6.2019

146/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2019

částka 62 z 19.6.2019

148/2019 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2019

částka 63 z 27.6.2019

156/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.

1.7.2019

částka 65 z 27.6.2019

157/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

1.7.2019

částka 66 z 27.6.2019

158/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

1.7.2019

částka 66 z 27.6.2019

219/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2019

částka 109 z 4.10.2018

296/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

1.7.2019

čl. I bod 11
částka 148 z 20.12.2018

326/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

1.7.2019

čl. I body 59 a 65
částka 158 z 28.12.2018

85/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

1.7.2019

částka 40 z 27.3.2019

115/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

1.7.2019

částka 50 z 2.5.2019

149/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2019

částka 64 z 27.6.2019

150/2019 Sb.

Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

1.7.2019

částka 64 z 27.6.2019

160/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

1.7.2019

částka 68 z 27.6.2019

151/2019 Sb.

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

3.7.2019

částka 64 z 27.6.2019

166/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

4.7.2019

částka 72 z 4.7.2019

159/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

5.7.2019

částka 67 z 27.6.2019