Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kvalifkační dohoda

29.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem kvalifikační dohody je stabilizace zaměstnance, jemuž zaměstnavatel umožnil zvýšení kvalifikace, a který se za to zavázal setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu v pracovním poměru.

Zákoník práce umožňuje při zvyšování kvalifikace uzavřít se zaměstnancem kvalifikační dohodu, jejíž součástí je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let od ukončení studia nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvyšováním kvalifikace, a to i tehdy, jestliže zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvýšením kvalifikace.

Smyslem kvalifikační dohody je tedy stabilizace zaměstnance, jemuž zaměstnavatel umožnil zvýšení kvalifikace, a který se za to zavázal setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu v pracovním poměru.

Kvalifikační dohodu upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 231 až § 235. Předmětem kvalifikační dohody je úprava právních vztahů vznikajících při zvyšování kvalifikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Obsahem této dohody je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady mzdy v nepřítomnosti z důvodu studia.

Tuto dohodu nelze uzavírat při prohlubování kvalifikace, jestliže však předpokládané náklady na prohloubení kvalifikace dosahují alespoň 75 000 Kč, lze tuto dohodu uzavřít. Účast na prohlubování kvalifikace ale nesmí zaměstnavatel uložit, protože zaměstnanci následně vzniká závazek, a proto se zaměstnanec musí k tomuto kroku rozhodnout dobrovolně.

Kvalifikační dohoda by měla být uzavřena před započetím studia, ale může být uzavřena i dodatečně.

Zákoník práce stanoví, že při zvyšování kvalifikace přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve stanoveném rozsahu, přičemž mohou být sjednána nebo stanovena vyšší nebo další práva pro zaměstnance, který si zvyšuje kvalifikaci (v kvalifikační dohodě, v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu).

Podle zákoníku práce přísluší zaměstnanci při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu:

-        v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení;

-        2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou;

-        5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria;

-        10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, rigorózní práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou;

-        40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní