Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kvalifikační dohoda

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1
Kvalifikační dohoda

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

KVALIFIKAČNÍ DOHODA

 

Zaměstnavatel ................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) , zastoupený .................

 

a

 

zaměstnanec ............. ( jméno a příjmení), narozen dne ....... číslo OP ......... trvale bytem ..........

(dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec")

 

uzavírají tuto

 

kvalifikační dohodu:

 

1. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace ..... ....... (uvést druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení, např. studium na příslušné střední odborné škole); bude-li zaměstnanec ke studiu na této škole přijatý, začne zvyšování kvalifikace od ......

 

2. Zaměstnavatel se zavazuje poskytovat zaměstnanci po dobu zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy (platu) podle zákoníku práce a .... (uvést případná další plnění - podle kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, nebo této dohody).

 

3. Zaměstnanec se zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání nejméně po dobu ...... (doba odpovídající formě a způsobu zvyšování kvalifikace, nejdéle může jít o dobu 5 roků) od zvýšení kvalifikace.

 

4. Do doby setrvání v pracovním poměru podle bodu 3 se nezapočítává

- doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte,

- doba nepřítomnosti v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení.

 

5. Jestliže zaměstnanec závazek podle bodu 3 nesplní, je povinen nahradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, a to i v případě, kdy zaměstnanec rozváže pracovní poměr se zaměstnavatelem před zvýšením kvalifikace. Náklady, které bude zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit, budou zahrnovat poskytnutou náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu pracovního volna (případně uvést další druhy finančních plnění - například příspěvek na studijní pomůcky, cestovní náhrady apod.) . Celková částka, kterou zaměstnanec bude povinen zaměstnavateli podle tohoto bodu nahradit, nepřesáhne ... Kč za jeden rok zvyšování kvalifikace, tj. celkem ............ Kč.

 

6. V případě, že zaměstnanec závazek podle bodu 3 nesplní pouze zčásti, jeho povinnost nahradit náklady se sníží v poměru k době nesplněného závazku.

 

7. Povinnost zaměstnance k náhradě nákladů spojených se zvyšováním kvalifikace nevzniká, jestliže:

- zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění sjednaného v této kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci,

- pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď z důvodů porušení povinností zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce,

- zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce,

- zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikaci, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl,

- (event. další případy vymezené v této kvalifikační dohodě, v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele).

 

8. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnanec a jedno zaměstnavatel

 

V ....... dne .......

 

 

............................................. ............................

podpis zaměstnance razítko zaměstnavatele a podpis jeho oprávněného zaměstnance