Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kurzové rozdíly

21.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kurzové rozdíly

Jaroslava Svobodová

Pojem

Kurz k přepočtu měn je v podstatě poměr ocenění cizí měny vůči české měně a naopak. Kurzový rozdíl připadá v úvahu zejména ve vztahu k cizím měnám.

Kurzový rozdíl je rozdíl hodnot, který vzniká převážně z důvodu časového nesouladu mezi nákupem a prodejem měny (například časový rozdíl mezi přijetím zahraniční faktury dodavatele a její úhradou z účtu v bance, mezi sjednáním dohody o nájmu v zahraniční měně a okamžikem zaplacení nájemného apod.).

Měnou se rozumí soustava platidel, tj. bankovek a mincí. Národní měna je soustava platidel a mincí, kterou užívá příslušný stát. Českou národní měnou je koruna česká (Kč, mezinárodním označením CZK). V některých případech se sdružuje skupina států, která používá jednotnou měnu v rámci této skupiny. Jako příklad lze uvést měnovou unii v Evropské unii, kdy členové měnové unie používají pro placení jednotnou měnu euro (EUR). Používání společné měny má některé výhody. Odpadají zejména kurzové rozdíly při přepočtu cizích měn a z nich plynoucí měnová rizika např. u dlouhodobých smluv.

Měnovou politiku zajišťuje v ČR Česká národní banka (ČNB). V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí a dohlíží na peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a směnárnami.

Měnovou politiku v Evropské unii zajišťuje Evropská centrální banka (ECB). Evropská centrální banka (ECB) je orgán Evropské unie a centrální banka zemí eurozóny. Provádí měnovou politiku sedmnácti zemí Evropské unie, které jako vlastní měnu přijaly euro.

Přepočty cizích měn

Kurzový lístek devizového trhu vydaný ČNB ke konkrétnímu dni. ČNB vydává kurzové lístky pouze v pracovní dny po třinácté hodině, a to kurzy deviza střed.

Vzorec přepočtu české měny na měnu cizí = jmenovitá hodnota CZK / přepočetní kurz

17 000 Kč převedených na EUR, kdy 1 EUR = 27,705 CZK

Řešení: 17 000 : 27,705 = 613,61 EUR

Vzorec přepočtu cizí měny na měnu českou = jmenovitá hodnota cizí měny x přepočetní kurz

150 USD převedených na CZK, kdy kurz 1 USD = 21,850 CZK

Řešení: 150 x 21,850 = 3 277,50 CZK

Přepočetní kurzy

Instituce, které jsou držiteli oprávnění pro obchodování s cizí měnou (banky, směnárny), vydávají pro účely obchodování své vlastní obchodní kurzy v rozsahu:

 • valuta nákup,

 • valuta prodej,

 • deviza nákup,

 • deviza prodej.

Takto stanovené kurzy mívají převážně odlišnou hodnotu od kurzů vyhlašovaných ČNB.

Směnárenská místa si mohou za směnu měn účtovat poplatky, jejichž výši by měla zveřejňovat viditelně v místě, kde ke směně dochází. Obdobně to platí i pro jejich obchodní kurzy daného dne, kdy směna může probíhat. Poplatky za obchodování s měnami mají charakter nákladů na finanční služby, proto je nelze zahrnovat do kurzových rozdílů.

Právní úprava

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”)

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 701 až č.710

 • Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona

 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP”)

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Základní účetní postupy

Ustanovení § 4 ZoÚ mimo jiné stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenný papír”) a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v českém jazyce. Účetní doklady mohou být vyhotoveny v cizím jazyce jen tehdy, je-li splněna podmínka srozumitelnosti podle § 8 odst. 5 ZoÚ

Zákon o účetnictví (zejména § 24 odst. 6 ZoÚ) upravuje postup při oceňování cizích měn a použití kurzů k přepočtu cizích měn na měnu českou. Podle tohoto zákona může účetní jednotka v případech, kdy to není v rozporu s jiným právním předpisem, použít:

 • pevný kurz, kterým se rozumí kurz stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, použije účetní jednotka kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán. Při používání pevného kurzu může účetní jednotka tento kurz změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby; v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurz změněn vždy,

 • obchodní kurz směnárenského místa, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, a to k okamžiku ocenění.

Jinak příspěvková organizace používá aktuální kurz vyhlašovaný ČNB k danému dni. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to:

 • k okamžiku uskutečnění účetního případu nebo

 • ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, a to pouze majetek a závazky uvedené v § 4 odst. 12 ZoÚ (poznámka: tj. v případě pohledávek a závazků, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenný papír”), cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou příspěvkové organizace povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek a rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně).

V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz devizového trhu denně, použije příspěvková organizace pro přepočet takové měny:

 • kurz mezibankovního trhu pro tuto měnu k USD nebo EUR a kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro USD nebo EUR ke stejnému dni, nebo

 • poslední známý kurz vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou.

Příspěvková organizace vyslala na zahraniční pracovní cestu zaměstnance. Obě strany se dohodly, že nebude vyplacena záloha na tuto cestu. Zaměstnanec nastoupil cestu 28. 10., tedy v den státního svátku, kdy ČNB nevydává kurzový lístek. Jaký použije příspěvková organizace kurz při vyúčtování pracovní cesty po návratu zaměstnance?

Příspěvková organizace přepočítala nároky zaměstnance na cestovní náhrady za vykonanou zahraniční pracovní cestu kurzem vyhlášeným ČNB v kurzovním lístku ze dne 27. 10.

Ustanovení § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. upravuje účetní metodu kurzových rozdílů. Současně je příspěvková organizace povinna při účtování o kurzových rozdílech postupovat podle Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky, které postupují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Přepočetní kurzy v jiných právních předpisech

Některé zvláštní právní předpisy mají odlišnou právní úpravu ve vztahu k přepočtu cizích měn na měnu českou.

Podle § 143 odst. 2 a 3 ZP lze zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí s jejich souhlasem poskytovat mzdu nebo její část v dohodnuté cizí měně, pokud je k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz. Pro přepočet mzdy na cizí měnu se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo platu.

Podle § 183 odst. 2 ZP při zahraniční pracovní cestě se zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy na zahraniční stravné v české měně nebo v jiné než v prováděcím právním předpisu vydaném podle § 189 ZP stanovené cizí měně pro příslušný stát, pokud je k této měně Českou národní bankou vyhlašován kurz. Při určení výše zahraničního stravného v dohodnuté měně se nejprve zjistí korunová hodnota zahraničního stravného, která se přepočítá na dohodnutou měnu. Pro určení korunové hodnoty zahraničního