Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kontrola u zaměstnavatele ze strany zdravotních pojišťoven

14.9.2021, Zdroj: VZP

Na co se má zaměstnavatel připravit, pokud se mu ohlásí kontrola ze zdravotní pojišťovny?

Provádět kontrolu jsou oprávněni pověření pracovníci příslušné zdravotní pojišťovny, kteří jsou k tomu vybaveni služebním průkazem a zvláštním oprávněním, vydaným ředitelem zdravotní pojišťovny.

Jsou prováděny dva druhy kontrol:

  • pravidelné (periodické)
  • nepravidelné (operativní).

Pravidelné kontroly se provádějí podle plánu kontrol. Perioda kontrol je stanovena s ohledem na promlčecí lhůtu pro vyměření pojistného a penále. Tato promlčecí lhůta činí dle platného zákona 10 let.

Nepravidelné kontroly se provádějí, pokud dochází k zásadním nebo opětovným poklesům výše plateb pod obvyklý průměr, nebo pokud jiná instituce upozorní na porušování povinností plátce pojistného, v případě ukončení činnosti plátce apod.

Před provedením kontroly oznámí zdravotní pojišťovna plátci pojistného, u kterého bude provedena kontrola, datum zahájení kontroly dopisem (alespoň 2 týdny předem). Kontrola se provádí u plátce pojistného nebo v místě, které je vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení jejího účelu. Kontrolu u zaměstnavatele s menším počtem zaměstnanců nebo u osoby samostatně výdělečně činné je možné po vzájemné dohodě provést přímo v příslušné zdravotní pojišťovně po předložení potřebných dokladů.

Zaměstnavatelé jsou povinni vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné