Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Když zaměstnanec mění zdravotní pojišťovnu

25.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     S účinností od 1. 12. 2011 platí, že zdravotní pojišťovnu lze standardně změnit k 1. lednu následujícího kalendářního roku, přičemž přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změn y. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu, k případným dalším se již nepřihlíží, byť by byly podány ve stanovené lhůtě.

     Přijatá právní úprava tak (mimo výjimek - viz dále) stanoví pouze jeden den v roce, ke kterému je možné změnit zdravotní pojišťovnu. Občan si však musí svůj záměr patřičně zvážit, neboť přihlášku je nutno podat zvolené zdravotní pojišťovně s nejméně půlročním předstihem. To znamená, že pokud pojištěnec podá přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny do 30. 6. 2013, stane se pojištěncem nově zvolené zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2014. Bude-li tato přihláška podána ve druhém pololetí roku 2013, dojde ke změně zdravotní pojišťovny až k 1. 1. 2015.

NADÁLE ZŮSTÁVAJÍ VÝJIMKY

     Změnit zdravotní pojišťovnu k jinému než výše uvedenému datu 1. 1. může pojištěnec pouze v přesně vyjmenovaných případech. Pokud zdravotní pojišťovna vstoupí do likvidace, nebo je u ní zavedena nucená správa, popřípadě Ministerstvo zdravotnictví zjistí nerovnováhu v hospodaření zdravotní pojišťovny a vyhlásí ve sdělovacích prostředcích konkrétní den, jsou pojištěnci těchto pojišťoven oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu v kratší lhůtě.

     Ke změně pak může dojít jen k 1. dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po jedné z výše uvedených skutečností. Vstoupí-li například zdravotní pojišťovna do likvidace dne 14. 3., mohou její pojištěnci změnit zdravotní pojišťovnu nejdříve k datu 1. 4.

KDY NELZE PRÁVA NA VÝBĚR ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUŽÍT

     Svobodná volba zdravotní pojišťovny je omezena pouze ve dvou případech. Narozené dítě je pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je v den narození pojištěna jeho matka. Vojáci v činné službě a osoby připravující se na službu vojáka z povolání jsou povinně pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny.

REGISTRACE U ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

     Žádosti o registraci je zdravotní pojišťovna povinna bez průtahů vyhovět. Pojišťovna nesmí žádost pojištěnce odmítnout, ani není oprávněna stanovit dobu pojištění nebo sama ukončit pojistný vztah. Pojištěnec si tedy (až na uvedené zákonné výjimky) sám svobodně rozhoduje, u které zdravotní pojišťovny bude a jako dlouho pojištěn.

ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ZAMĚSTNANCEM

     Pokud zaměstnanec změní v průběhu zaměstnání zdravotní pojišťovnu, ovlivňuje toto jeho rozhodnutí placení pojistného zaměstnavatelem, který je plátcem pojistného za zaměstnance.

     Podání informace o změně zdravotní pojišťovny má pro zaměstnavatele (i zaměstnance) klíčový význam, neboť zaměstnavatel musí následně přesměrovat platby pojistného zdravotní pojišťovně, ke které zaměstnanec k příslušnému datu přestoupil. Pokud zaměstnanec (a to i bývalý) tuto svoji zákonnou povinnost nesplní, vzniká zaměstnavateli - hromadnému plátci - u zaměstnancovy bývalé zdravotní pojišťovny přeplatek na pojistném. Naopak zdravotní pojišťovna, které platby řádně náleží, bude po zaměstnavateli (neboť ten je v takovém případě partnerem zdravotní pojišťovny z hlediska placení pojistného) uplatňovat dlužné pojistné včetně penále. V této souvislosti nesmí zaměstnavatel opomenout přihlásit (odhlásit) zaměstnance u dotčených zdravotních pojišťoven prostřednictvím kódů „P“ („O“).

     Jestliže zaměstnanec neoznámil zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny v zákonem stanovené lhůtě, nemohl zaměstnavatel v souvislosti s placením pojistného patřičným způsobem reagovat. Tyto nedostatky zpravidla zjistí zdravotní pojišťovna v rámci výkonu své kontrolní činnosti, případně je může objevit i sám zaměstnavatel. Pak vznikne zaměstnavateli u zaměstnancovy „nové“ zdravotní pojišťovny nedoplatek na pojistném včetně penále. Obě tyto pohledávky bude vůči plátci pojistného příslušná zdravotní pojišťovna uplatňovat, a pokud nebudou uhrazeny dobrovolně, budou řešeny v rámci správního řízení nebo vystavením výkazu nedoplatků.

     Právní úprava platná ve zdravotním pojištění připouští možnost podání žádosti o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. Postup zdravotních pojišťoven je zpravidla (na což však nelze spoléhat!) benevolentnější za situace, kdy příslušné finanční prostředky (pojistné) byly de facto v systému veřejného zdravotního pojištění. Nicméně zákon č. 48/1997 Sb. hovoří v ustanovení § 12 písm. b) o tom, že pojištěnec je povinen sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn včetně změny zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání, a to do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí tohoto sdělení je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit.