Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Když Vás navštíví kontrola ze zdravotní pojišťovny

7.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Cílem kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven je především prověřit, zda zaměstnavatel (případně i OSVČ) včas a ve správné výši odvádí pojistné na zdravotní pojištění za své zaměstnance včetně důsledného plnění souvisejících zákonných povinností, například oznamování změn, týkajících se zaměstnanců, v zákonné osmidenní lhůtě. Kontroly se také často provádějí v souvislosti s ukončením činnosti (likvidací), s podáním insolvenčního návrhu, se žádostí o vrácení přeplatku pojistného nebo i z jiných důvodů (např. v důsledku oznámení pracovníka o podezření, že jeho zaměstnavatel za něj neodvádí pojistné).

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

     Zdravotní pojišťovna zpravidla s předstihem sdělí plátci termín a místo kontroly. Pracovníci pověření k provedení kontroly se prokazují služebním průkazem příslušné zdravotní pojišťovny, případně zvláštním oprávněním, vydaným pro daný účel. Kontrola se uskutečňuje buď u plátce, nebo v místě, které je k vykonání kontroly nejvhodnější, většinou tedy v prostorách zdravotní pojišťovny.

     Kontrolovaný subjekt je povinen předložit kontrolnímu orgánu na vyžádání veškeré účetní a jiné doklady, které jsou rozhodné pro správné stanovení vyměřovacího základu a placení pojistného. Rovněž je příslušný pracovník zaměstnavatele povinen podat kontrolujícímu pracovníkovi ústní nebo písemná vysvětlení, má-li pověřený kontrolní pracovník pochybnosti o úplnosti, správnosti nebo pravdivosti předložených podkladových materiálů. Plátce dále nesmí zatajovat doklady, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí. Prověřovaný plátce je současně povinen zajistit vhodné místo a podmínky k provedení kontroly.

DOKLADY VYŽADOVANÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

     Za účelem zjištění správnosti stanovení vyměřovacího základu a odvodu pojistného vyžadují kontrolní pracovníci hlavně:

 • souhrnné rekapitulace výplatních listin za kontrolované období,

 • mzdové listy zaměstnanců,

 • pracovní smlouvy,

 • dohody o pracovní činnosti,

 • výpisy z běžného účtu vztahující se k platbám pojistného na zdravotní pojištění,

 • termíny výplat (z důvodu včasnosti odváděného pojistného),

 • hlášení změn příslušné zdravotní pojišťovně v zákonem stanovené osmidenní lhůtě (formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele),

 • zasílání Přehledů o platbách pojistného,

 • oznamování pracovních úrazů.

NEJČASTĚJI ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY

     Na základě dlouholetého výkonu kontrolní činnosti mohu konstatovat, že mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patří u zaměstnavatelů především:

 1. scházející doklad o právní formě podnikání - živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina, doklady o právním nástupnictví,

 2. chybějící doklady opravňující k zařazení zaměstnanců mezi osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát (například rozhodnutí o přiznání, resp. odejmutí důchodu, potvrzení o studiu u nezaopatřených dětí, přiznání rodičovského příspěvku),

 3. nepředložení dokladů o zařazení zaměstnanců mezi osoby, na které se nevztahuje ustanovení o odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (ve smyslu § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů dále jen „ZPVZP“),

 4. nezasílání písemných sdělení o změně sídla zaměstnavatele, změně výplatního termínu nebo čísla bankovního účtu, ze kterého se odvádí pojistné,

 5. v případě příjmů nižších než minimální mzda chybějící Čestné prohlášení zaměstnance o skutečnosti, že jako osoba samostatně výdělečně činná platí alespoň minimální zálohy,

 6. nezahrnování některých příjmů (ze kterých se pojistné na zdravotní pojištění platí) do vyměřovacího základu,

 7. neodvádění pojistného z poskytnutého pracovního volna bez náhrady příjmu, popř. z neomluvené absence,

 8. neuplatňování nároku na odpočet