Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kde se stala chyba? Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

6.12.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. chrání zaměstnavatele před škodou, kterou mu může zaměstnanec způsobit, stejně jako tomu bylo dle dnes již neplatného zákoníku práce č. 65/1965 Sb. Zákoník práce zakotvuje právní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v ustanovení § 250 a násl. V souvislosti s odpovědností, jakožto sekundární povinností za porušení primární povinnosti, se budu v následujícím textu věnovat jednomu z odpovědnostních vztahů, a to odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Právní úpravu tohoto druhu odpovědnostního vztahu nalezneme v ustanovení § 252 a násl. zákoníku práce.

     Zaměstnavatelé často, z obavy způsobení škody ze strany zaměstnanců, nechávají podepisovat dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dle dnes již neplatného zákona č. 65/1965 Sb., zákoník páce, známé jako tzv. dohody o hmotné odpovědnosti). Jedná se jistě o správný postup, nicméně je nutné, aby tyto dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování byly uzavírány za předpokladu a při splnění podmínek stanovených právní normou, a tedy byly uzavírány platně a tím měly pro zaměstnavatele zamyšlený účel a význam.

     Na níže uvedeném vzoru dohody o odpovědnosti si opět ukážeme, jakých chyb by se zaměstnavatelé v souvislosti s uzavřením takové dohody měli vyvarovat.

Zaměstnavatel: ABC, s. r. o.
se sídlem Praha 5, Nádražní 14, PSČ 120 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka .......... 
Zaměstnanec: Petr Novák
narozen 3. 9. 1990
bytem Praha 5, Hlavní 10, PSČ 120 00 

uzavřeli podle § 176 a násl. zákoníku práce tuto

dohodu o hmotné odpovědnosti

  1. Zaměstnanec přebírá hmotnou odpovědnost za svěřené motorové vozidlo (dále jen „vozidlo“), jehož bližší specifikace je uvedena v příloze k této dohodě o hmotné odpovědnosti.

  2. Zaměstnanec se zavazuje učinit vše potřebné k zabránění schodku na vozidle, vést a předkládat potřebné doklady a příslušné výkazy panu .......... v zaměstnavatelem stanovených lhůtách.

  3. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci podmínky potřebné k zajištění ochrany zdraví a majetku tak, aby mohl plnit povinnosti vyplývající z této dohody o hmotné odpovědnosti.

  4. Společně se zaměstnancem je oprávněn vozidlo užívat pan .......... nar. .......... bytem .......... zaměstnán u zaměstnavatele jako ..........

  5. Při zjištění schodku na hodnotách, které zaměstnanec převzal na základě této dohody k vyúčtování, je zaměstnanec povinen nahradit tento schodek v plné výši, pokud neprokáže, že schodek vznikl zcela nebo částečně bez jeho zavinění.

  6. Tato dohoda se uzavírá na dobu trvání pracovního poměru zaměstnance a zaměstnanec od ní nemůže odstoupit.

  7. Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnanec a zbylá tři patří zaměstnavateli.

V Praze dne 15. 10. 2007

...............................
podpis zaměstnance

...............................
zaměstnavatel

Pozn. Nejedná se o vzor platné dohody o odpovědnosti

1. Nejprve bych upozornila na použitou terminologii. V souvislosti s účinností nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. došlo ke změně používaného názvosloví, a to tak, že nově se dříve tzv. dohody o hmotné odpovědnosti nazývají dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, resp. dohody o odpovědnosti. Proto by bylo vhodné držet se nové terminologie a v praxi ji aplikovat. Zdůrazňuji však, že název (označení) právního úkonu není rozhodující, neboť každý právní úkon je nutné posuzovat zejména podle jeho obsahu a nikoli podle jeho názvu. V této souvislosti si dovoluji upozornit, že dohody o hmotné odpovědnosti uzavřené se zaměstnanci před 1. 1. 2007, tedy za účinnosti zákona č. 65/1965 Sb., zákoník páce, nemusejí být měněny či rušeny a nahrazovány novými dohodami uzavřenými dle § 252 zákoníku práce. Tyto dohody, mají-li všechny náležitosti, tedy platí i po 1. 1. 2007.

2. Právní úprava odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, tedy dohoda o odpovědnosti, je - jak již bylo uvedeno, zakotvena v ustanovení § 252 a násl. zákoníku práce, nikoli v § 176 zákoníku práce, jako tomu bylo dříve. Pokud si zaměstnavatel není jist ustanovením zákona, které danou problematiku upravuje, je jistě lepší se používání konkrétních paragrafů raději vyhnout a pouze odkázat obecně na zákoník práce.

3. Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování může být uzavřena se zaměstnancem nejdříve v den, kdy dosáhne 18 let věku - viz ustanovení § 252 odst. 2 zákoníku práce. V našem uvedeném vzoru je zaměstnanci pouze 17 let, tudíž by s ním nemohla být uzavřena platná dohoda o odpovědnosti.

4. Charakteristické znaky hodnot, ohledně kterých je možno uzavírat dohody o odpovědnosti, vyplývají ze samotné povahy tohoto druhu odpovědnosti a jejího účelu. Předmětem dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot tak mohou být pouze pokladní hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty (stravenky, kupóny na mobilní telefony, přepravky apod.) určené k oběhu nebo k obratu. Pokud by byla dohoda o odpovědnosti uzavřena ohledně předmětů, které nejsou určeny k obratu či oběhu, je taková dohoda neplatná. Další chyba, která se tedy v našem případě vyskytuje, je ta, že předmětem dohody o odpovědnosti je motorové vozidlo. K tomuto zároveň dodávám, že nelze dále například uzavřít platně tuto dohodu, pokud by jejím předmětem byly inventární předměty kanceláří atd.

5.