Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3
Jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

.................................. (uvést jméno a příjmení, adresu zaměstnance)

Jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance

1. Na základě předchozího vzájemného jednání Vás jmenuji ........................ (uvést pracovní místo vedoucího zaměstnance, u kterého se pracovní poměr zakládá jmenováním), které budete vykonávat v pracovním poměru u .......... (uvést přesné označení a sídlo zaměstnavatele).

2. Dnem Vašeho nástupu na uvedené pracovní místo je .... (uvést datum); tímto dnem vzniká pracovní poměr na dobu .. (uvést dobu - neurčitou, nebo určitou)

3. Za vykonávanou práci Vám bude poskytován plat ve výši a za podmínek stanovených platovým výměrem nebo dohodnutých v samostatné smlouvě.

V ........................ dne ...................

...................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

statutárního orgánu zaměstnavatele

(podpis zaměstnavatele)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právní úprava:

§ 33 odst. 3, § 35, § 40, § 73, § 73a, § 364 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Komentář:

Jmenováním na vedoucí pracovní místo se podle § 33 odst. 3 zákoníku práce zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem. Nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího:

  1. organizační složky státu,
  2. organizačního útvaru organizační složky státu,
  3. organizačního útvaru státního podniku ,