Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.9
Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru

JUDr. Věra Bognárová

INFORMACE ZAMĚSTNAVATELE O ZÁKLADNÍCH PRÁVECH A POVINNOSTECH VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRACOVNÍHO POMĚRU

V souladu s § 37 zákoníku práce podávám zaměstnanci tuto písemnou informaci:

Jméno zaměstnance ………………………..

Název a sídlo zaměstnavatele (právnické osoby) nebo jméno a adresa zaměstnavatele (fyzické osoby) ………………………….

Zaměstnanec vykonává práci ……………(uvést bližší označení druhu práce) v ………. (uvést bližší označení místa výkonu práce).

1) Zaměstnanec má právo na dovolenou v délce ………………… (lze uvést buď konkrétní délku dovolené, popřípadě způsob určování nároku na dovolenou, nebo odkázat na právní předpis - § 211 a násl. zákoníku práce, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis).

2) V případě, že dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, výpovědní doba činí 2 měsíce (popřípadě uvést jinou délku výpovědní doby, byla-li sjednána). Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2 zákoníku práce [kdy platí zákaz výpovědi v ochranné době a výpověď byla dána zaměstnanci před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, takže dochází k přerušení běhu výpovědní doby s tím, že zbývající část výpovědní doby doběhne až po skončení ochranné doby, pokud zaměstnanec nesdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá], z § 54 písm. b) zákoníku práce [výpověď z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, daná zaměstnankyni před nástupem mateřské dovolené nebo zaměstnanci před nástupem rodičovské dovolené čerpané v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou tak, že by výpovědní doba měla uplynout v době této mateřské (rodičovské) dovolené, kdy výpovědní doba skončí současně s mateřskou (rodičovskou) dovolenou], z § 63 zákoníku práce [kdy pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů ode dne, kdy zaměstnavatel doručí příslušnému úřadu práce písemnou zprávu se stanovenými údaji, pokud zaměstnanec neprohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá (to se nevztahuje na případy hromadného propouštění, byl-li na zaměstnavatele prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání]. (údaj o výpovědních dobách lze uvést buď konkrétně, jak vyplývá z příslušných ustanovení zákoníku práce, nebo jen odkázat na právní předpis - § 50 a násl. zákoníku práce).

3) Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mzdu …………(uvést údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy).

4) Délka týdenní pracovní doby je stanovena na ………….(uvést buď počet hodin - např. 40 hodin, nebo odkázat na právní předpis - § 79 zákoníku práce, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis) a pracovní doba je rozvržena ……………..(uvést buď konkrétní rozvržení pracovní doby, nebo odkaz na právní předpis - § 81 až 87 zákoníku práce, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis).

5) Pracovní podmínky zaměstnanců upravuje kolektivní smlouva (kolektivní smlouvy) uzavřená mezi