Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Evropská unie a zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění

21.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Od vstupu České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se naši občané při svém pohybu v rámci Společenství začali řídit Nařízeními Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72. Uplynulým vývojem byla tato nařízení postupně překonána a s účinností od 1. 5. 2010 byla nahrazena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení včetně prováděcího nařízení č. 987/2009. Tato Nařízení představují základní a závazné normy, které jsou postaveny nad národní právní předpisy jednotlivých států. V současné době postupují podle těchto Nařízení nejen státy Evropské unie, ale jsou aplikována i vůči občanům a institucím z Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.

OSOBY POVAŽOVANÉ VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ZA ZAMĚSTNANCE

     Podle § 2 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZP“) se zaměstnáním rozumí výkon činností podle § 5 písm. a) za předpokladu, že zaměstnanci plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Za těchto podmínek je zaměstnaná osoba účastna zdravotního pojištění, to znamená, že je z pohledu zdravotního pojištění považována za zaměstnance, přičemž pracovněprávní vztah může být uzavřen podle českých, příp. cizích právních předpisů.

     Zakládá-li pracovněprávní vztah osoby bez trvalého pobytu na území ČR účast na zdravotním pojištění, považuje se tato osoba za zaměstnance. Za této situace se zaměstnanec stává pojištěncem veřejného zdravotního pojištění v ČR a na jeho zaměstnavatele se vztahují stanovené zákonné povinnosti, zejména pak oznamování veškerých změn a povinnost odvádět za tohoto zaměstnance pojistné v souladu s platnou právní úpravou. Pokud si zaměstnanec sám nezvolil zdravotní pojišťovnu, plní zaměstnavatel oznamovací povinnost u místně příslušných úřadoven VZP ČR. Každý zahraniční zaměstnanec obdrží bezplatně od zvolené zdravotní pojišťovny průkaz pojištěnce, a to prostřednictvím zaměstnavatele, který odpovídá za správnost údajů na tomto průkazu.

VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD

     Podmínky započitatelnosti jednotlivých příjmů do vyměřovacího základu se posuzují zejména ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPVZP“). Jsou-li zúčtovány příjmy v cizí měně, přepočítává se vyměřovací základ pro odvod pojistného z cizí měny na českou měnu podle kurzu platného k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. I v případě pracovněprávního vztahu, uzavřeného podle cizích právních předpisů, musí být z hlediska dosaženého příjmu respektován u zaměstnance například minimální vyměřovací základ, maximum se v roce 2013 „neřeší“.

ZAMĚSTNANCI ZE STÁTŮ PODLÉHAJÍCÍCH REŽIMU KOORDINACE

     Jedná se o osoby ze států Evropské unie, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo ze Švýcarska, zaměstnané v České republice. Je-li zaměstnání těchto osob u českého zaměstnavatele jejich jediným zaměstnáním, pak podléhají všem systémům sociálního zabezpečení, a tedy i zdravotnímu pojištění, v České republice.

     Skončením zaměstnání nezaniká v některých případech účast této osoby v českém systému, a to například v souvislosti s nemocí zaměstnance. Z pohledu českých právních předpisů o nemocenském pojištění je z hlediska nároku na nemocenské dávky z českého systému sociálního zabezpečení rozhodující vznik sociální události - onemocnění. Při pobírání nemocenských dávek v souvislosti se skončením zaměstnání se vychází z těchto principů:

  1. nárok na pobírání dávek vznikl před ukončením zaměstnání.

    Jsou-li splněny podmínky pro nárok na dávku nemocenského pojištění podle českých právních předpisů, poskytne se tato dávka za celou dobu nemoci (sociální události). Nárok na tuto dávku přechází i od doby po skončení zaměstnání, maximálně však do výše celkového nároku.

  2. pobírání dávek po skončení zaměstnání.

    V situacích, kdy bývalému českému pojištěnci s bydlištěm v některém z výše uvedených států vznikne v ochranné lhůtě z pojištění v ČR nárok na peněžité dávky v nemoci a mateřství, přizná příslušná česká instituce tyto dávky za předpokladu, že budou splněny i ostatní stanovené podmínky. Tento postup platí za předpokladu, že dotyčná osoba nezahájila ve státě bydliště výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění a ani nezačala pobírat dávky v nezaměstnanosti.

     V případě souběžných výkonů výdělečné činnosti v České republice a v některé z dalších zemí platí speciální pravidla.

ZAMĚSTNANCI ZE „TŘETÍCH“ ZEMÍ

     Účastni českého systému veřejného zdravotního pojištění jsou i zaměstnanci z tzv. „třetích“ zemí, tedy ze zemí, na které se nevztahují výše uvedená koordinační nařízení. V těchto případech jsou zdravotně pojištěny osoby pracující na základě pracovního