Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dopad režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací

17.1.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Generálního finančního ředitelství vydalo stanovisko k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací.

S ohledem na nejasnosti v oblasti čerpání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a státních finančních aktiv (dále jen „dotace“), vzniklé zejména na straně obcí jakožto příjemců dotací, v souvislostí s nabytím účinnosti zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti, sděluje Generální finanční ředitelství následující:

Shora uvedená změna zákona o dani z přidané hodnoty, tj. aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a zákona o dani z přidané hodnoty se nijak nedotýká oprávnění či vyloučení možnosti příjemců dotací hradit z poskytnutých prostředků daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), neboť uvedená změna se upravuje pouze postup při samotném přiznání a placení DPH za uskutečněná zdanitelná plnění podle §§ 92b, 92c, 92d, 92e zákona o dani z přidané hodnoty. I nadále platí, že oprávnění či zákaz úhrady daně z přidané hodnoty z poskytnutých dotací je stanoven právními předpisy, na jejichž základě byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, a dále konkrétními rozhodnutími, dohodami, či smlouvami o jejich poskytnutí.

K výše uvedené problematice