Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dokladová inventura pohledávek a závazků

7.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.6
Dokladová inventura pohledávek a závazků

Ing. Olga Hanzlová

Účel inventarizace je uveden v § 29 zákona o účetnictví:

(1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 2.

Zákon o účetnictví

V odkazovaném § 25 odst. 2) se uvádí:

Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta. Rizika a možné ztráty se v účetnictví zachytí účetními případy, které se týkají účtů časového rozlišování včetně dohadných položek, dále účetními rezervami a opravnými položkami. Na tomto místě je třeba uvést, jak jsou tyto případy upraveny v ČÚS 705, 706 a jak jsou použitelné pro příspěvkové organizace.

Tvorba rezerv

Účetní jednotky PO, které účtují ve zjednodušeném rozsahu podle zákona o účetnictví v platném znění podle § 13a, nemohou účtovat do nákladů účetní rezervy na rizika a ztráty, rezervu na daň z příjmů apod., které uvádí zákon o účetnictví v § 26 odst. 3. Rezervy a opravné položky mohou být zahrnuty jen v nákladech na činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů, a PO přitom postupují podle zákona o rezervách č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi příjmy podléhající dani z příjmů právnických osob u poplatníků, kteří nebyli zřízeni za účelem podnikání, jsou vždy příjmy z pronájmů a z reklam, z doplňkové (jiné) činnosti a také náklady hlavní činnosti, která je zisková. Prakticky to znamená, že např. zákonnou rezervu je možno tvořit jen na opravy majetku, který je pronajímán.

Opravné položky

Další položkou vyjadřující riziko – tedy významné zhoršení výsledku hospodaření v případě, že by se toto riziko v účetnictví nezachytilo, jsou opravné položky. Příspěvkové organizace mohou tvořit opravné položky opět jen na základě zákona č. 593/1992 Sb., a to podle ustanovení § 8 a § 8a. Jedná se o opravné položky k pohledávkám, které vznikly ze zdaňované činnosti. U pohledávek do hodnoty Kč 200 000 za jedním dlužníkem lze vytvářet opravnou položku po uplynutí 6 měsíců od splatnosti ve výši 20 % hodnoty pohledávky a další opravné položky se určí podle § 8a, odst. 2 postupně tak, že po uplynutí 36 měsíců od splatnosti pohledávky je vytvořena opravná položka ve výši 100 % hodnoty pohledávky.

Dokladová inventura

Dokladová inventura je součástí inventarizace k rozvahovému dni, tj. k poslednímu dni účetního období, kdy se sestavuje řádná účetní závěrka, v případech mimořádné účetní závěrky pak k poslednímu dni období, v němž končí činnost účetní jednotky. Novelou zákona o účetnictví, zákonem č. 410/2010 Sb., se do § 19 odst. 3 vložila věta: "Povinnost použít ustanovení § 25 odst. 3 a ostatní ustanovení týkající se použití účetních metod k rozvahovému dni při sestavování mezitímní účetní závěrky se na vybrané účetní jednotky nevztahuje.“ Z toho plyne, že se u těchto účetních jednotek nemusí dokladová inventura sestavovat. Pro vlastní potřebu pracovníků, kteří vedou účetnictví, je však dokladová inventura důležitým nástrojem kontroly správnosti účtování.

Dokladová inventura se provede k jednotlivým analytickým účtům pohledávek a závazků. Stavy jednotlivých účtů se doloží rozpisem pohledávek a závazků vůči jednotlivým fyzickým a právnickým osobám a odsouhlasením stavu na průkazný doklad o vzniku pohledávky nebo závazku a jeho úhradách. Současně se zjistí, jak je to se splatností, kdy je pohledávka nebo závazek ve lhůtě splatnosti, tj. dosud nenastalo datum splatnosti, nebo zda je pohledávka po lhůtě splatnosti. Začíná běžet promlčecí lhůta, která je podle občanského zákoníku tříletá. Po uplynutí této doby se pohledávka i závazek hodnotí jako promlčená pohledávka nebo promlčený závazek. V tomto případě by se mohlo zahájit řízení o prominutí pohledávky a její odpis ze stavu rozvahových účtů. Ponechání neprůkazných nebo nedobytných pohledávek na rozvahových účtech je porušením zákona o účetnictví, neboť z těchto pohledávek nemůže mít účetní jednotka majetkový prospěch. Obdobně se postupuje i u závazkových účtů. Mezi účty pohledávek a závazků počítáme rovněž přechodné účty ve skupině 38, kde se dokladovou inventurou prověří přiměřenost a věcná správnost dohadné položky.

Takto prověříme přiměřenost dohadných účtů aktivních, kde máme předběžnou hodnotu budoucí pohledávky, např. pohledávka za poskytovatelem dotace ze zahraničí, když nám dosud nebyly poukázány finanční prostředky. Obdobně je tomu u dohadných účtů pasivních, což jsou nevyfakturované dodávky.

Při dokladové inventuře můžeme zjistit i chyby v účetních záznamech, které vznikly neúmyslnou záměnou jednotlivých dlužníků nebo věřitelů, záměnou analytických účtů a chybně zadanou částkou. Před sestavením účetní závěrky je nutné, aby se zjištěné chyby v účetních knihách opravily. Oprava se provede na účtech, kde se chyba vyskytla, a na základě opravného účetního dokladu, z něhož bude patrný záznam před opravou a jeho změna. Doklad musí být průkazný, čitelný a srozumitelný s podpisy osob, které odpovídají za obsah záznamu a za zaúčtování. Obdobně se zaúčtují inventarizační rozdíly z dokladové inventury.

Příklad 1 – Dokladová inventura

Základní škola zajistila podle plánu inventarizačních prací provedení dokladové inventury.

Dokladová